Loading...

Икономическа политика

Директор Желяз Енев
j.enev@mi.government.bg
02 940 7559
София, ул. "Славянска" №8
9.00 - 17.30

Дирекция “Икономическа политика” има следните функции:

1. организира, координира и участва в провеждането на политиката за по-добро регулиране в сферата на стопанската дейност и повишаване конкурентоспособността на българската икономика;

2. подготвя конкретни предложения за подобряване на бизнес средата и отпадане и/или облекчаване на съществуващите регулаторни режими;

3. изготвя анализи по сектори и отрасли на промишлеността в подкрепа на вземането на решения за провеждането на мерки по политиките за стимулиране на икономическия растеж и подобряване на условията за бизнес;

4. разработва и участва в осъществяването на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014 – 2020 г.;

5. координира и участва в осъществяването на процеса “предприемаческо откритие”, който е свързан с разработването и изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014 – 2020 г.;

6. участва в разработването, организира, координира и участва в провеждането на политиката по отношение на малките и средните предприятия и предприемачеството, както и в прилагането на клъстерната политика в икономиката;

7. предлага и осъществява проекти и мерки, насочени към прилагането в Република България на Десетте принципа на Законодателния акт за малкия бизнес;

8. разработва Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия, както и програми за прилагането й;

9. организира и ръководи дейността на Работна група № 15 “Индустриална политика и малки и средни предприятия” по Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г.; попр., бр. 66 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 2 и 105 от 2011 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., бр. 53, 76, 94 и 101 от 2014 г., бр. 6 от 2015 г., бр. 36 и 79 от 2016 г. и бр. 7, 12 и 39 от 2017 г.) към Съвета по европейските въпроси;

10. участва в разработването, координирането и осъществяването на политиката в областта на Космоса, произтичаща от членството на Република България в ЕС, включително като организира и ръководи дейността на Работна група № 35 “Космическа политика” по Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз към Съвета по европейските въпроси;

11. отговаря за прилагането и изпълнението на ангажиментите на Република България, които произтичат от членството в ЕС, в областта на иновационната политика в контекста на Стратегия “Европа 2020”;

12. осъществява информационен обмен с държавни и международни институции и агенции, разработва и поддържа специализирана база данни във връзка с изготвянето на анализи за икономическото развитие на страната;

13. предоставя специализирана икономическа информация, статистически данни и аналитични материали на дирекциите в Министерството и подпомага дейността им чрез предоставяне на необходимите материали;

14. координира и подготвя участието на министъра в диалога между правителството и представителите на бизнеса, сдружения и органи на местното самоуправление и осигурява дейността на Консултативния съвет за насърчаване на малките и средните предприятия;

15. координира дейността на Консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж;

16. предлага мерки за ускорено въвеждане на цифровите технологии в индустрията, както и цифрови технологични решения, подпомагащи развитието на автоматизацията, интеграцията и обмена на данни в реално време в производствените процеси (Индустрия 4.0) с оглед насърчаване на икономическия растеж;

17. осъществява взаимодействие с министерства, агенции и неправителствени организации по отношение на дейностите за развитие на нисковъглеродна и ресурсно ефективна икономика, опазване на околната среда и ограничаване изменението на климата съобразно функционалната си компетентност;

18. участва в разработването на националната рамка на политиката за насърчаване на устойчивата електрическа мобилност и изпълнението на дейностите в икономиката, свързани с прилагането на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета;

19. участва в разработването и изпълнението на националната стратегия за енергийна ефективност, планове за действие и подзаконови нормативни актове в рамките на компетентност на министъра при провеждането на държавната политика по енергийната ефективност;

20. изпълнява задачи, свързани с участието на Република България в работни групи, комитети и форуми на ЕС и в международни икономически организации по въпросите на малките и средните предприятия, иновациите, предприемачеството и индустриалната политика;

21. разработва, координира и осъществява дейностите и мерките на Националната програма за реформи и на Националната програма за развитие от компетентността на Министерството, отчита текущото изпълнение на програмите пред отговорните институции;

22. организира, координира и участва в провеждането на политиката за развитие на отбранителната индустрия за повишаване на конкурентоспособността и иновационния потенциал на предприятията, които са свързани със сигурността и отбраната;

23. участва в разработването и контрола на оперативните програми, финансирани от фондовете на ЕС, както и в разработването на конкретни схеми по въпросите, които са свързани с политиката за насърчаване на малките и средните предприятия и иновациите и в подкрепа на различни сектори от националната икономика;

24. участва в изготвянето на позиции на министъра по въпроси от компетенциите на дирекцията;

25. инициира, администрира и участва в проекти по програми, финансирани със средствата от Структурните фондове по програми на Европейската комисия и от държавния бюджет, в изпълнение на целите и приоритетите на правителствената политика в областта на малките и средните предприятия, иновациите и предприемачеството;

26. участва в разработването на прогнозите и на проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството.

Споделете