Loading...

Индустриални отношения и управление на държавното участие

Директор Цветан Цирков
c.cirkov@mi.government.bg
02 940 7460
София, ул. "Славянска" №8
9:00 - 17:30

Дирекция “Индустриални отношения и управление на държавното участие” има следните функции:

Изготвя проекти на актове, с които министърът упражнява правата на собственост на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала – протоколни решения, пълномощни за участие в общи събрания на акционерите или съдружниците, договори за възлагане на управлението и на контрола.

Анализира финансово-икономическото състояние на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала и подготвя цялата документация, свързана с одобряването на годишните им финансови отчети.

Дава становища по предложенията на едноличните търговски дружества: за разпоредителни сделки с дълготрайни активи; за отдаване под наем на недвижими имоти; за придобиване или разпореждане с дялове и акции; за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност и за поемане на менителнични задължения; предоставяне на разрешения за учредяване на залог и/или ипотека върху дълготрайни материални активи, както и становища и предложения относно одобряване избора на застраховател преди сключването на договор за задължително застраховане на имущество.

Подготвя методически и организира разработването и актуализирането на бизнес програмите на едноличните търговски дружества, анализира тяхното изпълнение и контролира изпълнението на заложените в тях икономически показатели.

Упражнява мониторинг върху корпоративното управление на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, организира осъществяването и оказва съдействие при контактите с органите на Агенцията за държавна финансова инспекция, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Главната инспекция по труда и с други държавни органи.

Води регистъра по чл. 35 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), води и поддържа регистъра на декларациите по чл. 12 ЗПУКИ по отношение на органите на управление и контрол и на ликвидаторите на търговските дружества.

Наблюдава и предприема действия по запазване на държавните интереси в търговските дружества с миноритарно държавно участие в капитала.

Участва в разработването или дава становища по проекти за усъвършенстване на нормативната база, регламентираща търговските и индустриалните отношения, управлението на държавното участие, приватизацията и други, с оглед отрасловата компетентност на министъра.

Изготвя цялостната документация по преструктуриране на държавното участие в капитала на търговски дружества с държавно участие чрез преобразувания, увеличаване/намаляване на капитала и др.

Подпомага дирекция “Икономически политики за насърчаване” и Българската агенция за инвестиции при насърчаване на инвестиционни проекти по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

Организира и подготвя дейността на министъра по прекратяване чрез ликвидация на дружества, в които министърът упражнява правата на собственост на държавата в капитала, при вземането на решения за прекратяване на процедура по ликвидация и продължаване дейността на търговските дружества или тяхното преобразуване.

Осъществява мониторинг на процедурите по ликвидация на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие, в които министърът упражнява правата на собственост на държавата в капитала, от прекратяването им до заличаването им от търговския регистър.

Осъществява систематично събиране, обработване, класифициране и анализ на информацията за законосъобразното развитие и приключване на производствата по несъстоятелност и оказва методическа правна помощ на изпълнителните органи на дружествата относно предприемане на конкретни действия пред съда по несъстоятелността и събранието на кредиторите за защита на интересите на длъжника.

Администрира специален бюлетин на продажбите на имущество от масата на несъстоятелността в официалната страница на Министерството в интернет с информация за предстоящи продажби на активите на дружества, обявени в несъстоятелност, съгласно чл. 717а, ал. 2 от Търговския закон.

Осъществява участието на Министерството в областта на формирането и провеждането на държавната политика относно доходите, трудовата заетост, образованието и професионалната квалификация в реалния сектор в съответствие с политиките на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на образованието и науката в отделните области.

Осъществява текущ мониторинг върху формирането и разходването на средствата за работна заплата и контрол върху определянето на възнагражденията на органите за управление и контрол в търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, в които министърът упражнява правата на собственост на държавата.

Организира и координира дейността на Министерството в областта на правителствената политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Организира и координира дейността по тристранното партньорство с работодателските и синдикалните организации.

Осъществява дейността по обезщетяване на правоимащите лица по реда на Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти и по реда на § 18 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл. 18 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия вследствие на постановени съдебни решения и предлага проекти на решения.

Води регистъра по чл. 6, ал. 9 от Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти и регистри на преписките по заявления за обезщетяване; поддържа информационния масив на Министерството за определените като обезщетение и прехвърлени акции/дялове; архивира административните преписки по постъпилите заявления за обезщетение; предоставя информация и други услуги на физически и юридически лица относно обезщетяването по реда на § 18 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и на Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти.

Съхранява договорите и документите по сключени с министъра, в качеството му на приватизиращ орган, сделки за търговски дружества от сектор промишленост и търговия, извършва анализи и оценки и предоставя информация и преписи от документи по сделки в отговор на заявления и сигнали от заинтересовани лица.

Организира и координира дейността на междуведомствените експертни съвети и на консултативния съвет за приемане и контрол по изпълнението на задания, проекти и програми за техническа ликвидация и/или консервация на неефективни обекти и производствени мощности във въгледобива, уранодобива и рудодобива, рекултивация на засегнатите земи, мониторинг и др.

Извършва контрол по целевото изразходване на средствата от държавния бюджет, свързани с техническата ликвидация, рекултивация, мониторинг и ликвидиране на последствията от миннодобивната дейност на обекти и производствени мощности във въгледобива, уранодобива и рудодобива.

Споделете