Loading...

Информационно и комуникационно осигуряване и управление при кризисни ситуации

Директор Явор Пиперов
iko@mi.government.bg
02 940 7520
София, ул. "Славянска" №8
9:00 - 17:30

Дирекция “Информационно и комуникационно осигуряване и управление при кризисни ситуации” има следните функции:

1. проучва водещи информационни и комуникационни технологии и изучава информационните потребности, обслужващи дейността на Министерството, като формира политики за внедряване на информационни и комуникационни технологии;

2. организира, администрира и осигурява техническата поддръжка на информационната и комуникационната инфраструктура на Министерството;

3. организира и осигурява поддръжката на хардуера и системния софтуер на компютърната техника на Министерството и на търговските представителства в чужбина;

4. осигурява системна поддръжка и интеграция на комплексни информационни системи в Министерството, включително информационните фондове, съдържащи вътрешноведомствена информация;

5. организира управлението на удостоверенията за електронни подписи в Министерството;

6. поддържа служебни регистри на потребителите, на компютърната и периферната техника, на комуникационното оборудване на Министерството и на използваните софтуерни продукти и системи;

7. оказва съдействие на дирекция “Правна” и на дирекция “Финанси и управление на собствеността” при изпълнението на задълженията по чл. 22б – 22г от Закона за обществените поръчки;

8. администрира и осигурява техническата поддръжка на компютърната техника на Министерството, съдържаща класифицираната информация в електронен вид, съвместно с органите по сигурността;

9. участва в поддържането и администрирането на охранителния и пропускателния режим в сградите на Министерството;

10. следи за прилагането на стандартите, политиките и правилата за мрежова и информационна сигурност в Министерството и отговаря за защитата на интелектуалната собственост и материалните активи на Министерството в областта на информационните и комуникационните технологии; поддържа опис на всички информационни активи на Министерството и на присъщия им риск по отношение на информационната сигурност;

11. следи за новости при заплахи на сигурността, свързани с наличния в администрацията софтуер и хардуер, и организира своевременното инсталиране на коригиращ софтуер;

12. разработва и предлага за утвърждаване от министъра на политиките, целите, процедурите, метриката за оценка на информационната сигурност и инструкциите, произтичащи от нормативната уредба, както и всички други необходими указания и процедури;

13. разследва и анализира инцидентите в областта на мрежовата и информационната сигурност, реакциите при инциденти и предлага действия за подобряване на мрежовата и информационната сигурност в администрацията;

14. периодично (не по-малко от два пъти годишно) изготвя доклади за състоянието на информационната сигурност в администрацията и ги представя на министъра;

15. участва в дейностите, свързани с формирането на държавната политика в областта на защитата при бедствия, както и във връзка с разработване, актуализиране, съгласуване и прилагане на националните документи и нормативна уредба по защитата при бедствия;

16. организира защитата при бедствия в съответствие с нормативно делегираните правомощия на министъра;

17. разработва и поддържа Плана за защита при бедствия на Министерството, осъществява координацията и изпълнението му и подпомага дружествата от системата на икономиката при разработване и поддържане на аварийните им планове и/или на плановете за защита на пребиваващите;

18. организира установяването на критичните инфраструктури и обектите им в секторите от компетентността на министъра и осъществява дейностите по контрола на тяхната защита;

19. предлага за определяне стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност и от национално значение в секторите от компетентността на министъра;

20. осъществява дейностите по защита на националната сигурност от компетентността на министъра, като изисква необходимата информация и изготвя доклади, становища, анализи и предложения;

21. разработва план за привеждане от мирно във военно положение на Министерството и организира изпълнението на мероприятията по подготовката за работа във военно време в съответствие с Директивата за привеждане на страната в готовност за работа във военно време;

22. организира, разработва и поддържа Военновременния план на Министерството към Държавния военновременен план за гарантиране на производството, ремонта и доставката на основна военна продукция и на стоки и услуги от стратегическо значение за населението и отбраната на страната, като подпомага ръководството на Министерството при въвеждането му;

23. организира непрекъснато денонощно дежурство за оповестяване, наблюдение, анализ, оценка на обстановката и обмен на информация при привеждане от мирно във военно положение, бедствия, аварии, кризи и извънредни ситуации в системата на Министерството;

24. поддържа регистри и база данни за юридически лица и еднолични търговци – потенциални производители/доставчици на основна гражданска продукция и услуги от национално и отраслово значение за военно време, и предлага създаването на военновременни запаси в търговските дружества от системата на икономиката;

25. проектира, изгражда, поддържа и експлоатира комуникационно-информационна система (КИС) за връзка между пунктовете за управление и обектите от системата на икономиката при извънредни ситуации, военно положение и/или положение на война и участва в поддържането и експлоатацията на пунктовете за управление на Министерството;

26. участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на функционалната си компетентност, включително в планирането на бюджетните средства по функция “Отбрана и сигурност”.

Споделете