Loading...

Инспекторат

Ръководител Росица Апостолова
r.apostolova@mi.government.bg
02 940 7345
София, ул. "Славянска" №8
9:00 - 17:30

Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и подпомага изпълнението на контролните му функции при провеждането на държавната политика, като осъществява административен контрол върху дейността на организационните структури, административните звена и служителите в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.

Инспекторатът извършва проверки по утвърден от министъра годишен план, както и извънпланови проверки по ред, определен в утвърдените от министъра вътрешни правила за дейността на звеното.

При изпълнение на функциите си инспекторатът се ръководи от принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност.

Дейността на инспектората е насочена към всеобхватно, обективно и точно изясняване на проверяваните проблеми и предлагане на мерки за тяхното разрешаване.

Инспекторатът изпълнява контролните си функции, като:

 • подпомага министъра по отношение на изпълнението на мерките, произтичащи от годишните програми за изпълнение на Стратегията за превенция и противодействие на корупцията;
 • осъществява контрол съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и предлага на министъра конкретни действия;
 • осъществява дейности, свързани с мониторинг, превенция и разкриване на корупционни прояви, включително случаи на измами и нередности в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
 • разглежда и извършва проверки по постъпили сигнали за корупционни прояви и други нарушения, незаконни или неправилни действия или бездействия на служители в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет и изготвя доклад за резултатите; анализира причините и условията за констатираните нарушения и предлага мерки за отстраняването им; подготвя и изпраща отговорите до подателите на сигналите;
 • изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление;
 • проверява спазването на вътрешните правила за организация на работата на администрацията;
 • може да предлага образуването на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и вътрешните актове в министерството;
 • контролира спазването на препоръките на външни одитни и контролни органи по техни доклади, които са насочени към него;
 • при извършвани проверки анализира ефективността на проверяваните обекти, като предлага и оценка на ефективността на дейността на проверявания обект;
 • прави оценка на корупционния риск;
 • осъществява и други дейности във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра.

Ръководителят на инспектората докладва директно на министъра.

При осъществяване на своите функции служителите от инспектората на министерството имат право да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от проверяваните лица, които са необходими за извършване на проверките. Служителите в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите при осъществяване на функциите им.

Ръководителят на инспектората представя ежегоден отчет на министъра за дейността на инспектората през съответната година.

Споделете