Loading...

Международно контролирана търговия и сигурност

Директор Наталия Граховска
n.grahovska@mi.government.bg
02 940 7030
София, ул. "Княз Александър І" №12
9:00 - 17:30

Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност” има следните функции:

Осигурява и подпомага експертно, информационно и административно дейността на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжия за масово унищожение към министъра на икономиката (МКЕКНОМУ), включително дейността й като национален орган по координация на работата и контрол по изпълнението от Република България на Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване.

Осигурява изпълнението на задълженията на Република България в компетенциите на министерството и координира участието на министерството по международни договорености (договори, конвенции, Васенаарската договореност, Групата на ядрените доставчици, Режима за контрол на ракетните технологии, Австралийската група, Комитета “Цангер”, Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие, Конвенцията за забрана на разработването, производството и натрупването на запаси от бактериологични (биологични) и токсични оръжия и за тяхното унищожаване), меморандуми за разбирателство, споразумения и други за разоръжаване, неразпространение на оръжия за масово унищожение (ОМУ) и контрола на търговията с продукти, свързани с отбраната, и с изделия и технологии с двойна употреба (ИТДУ).

Разработва, участва в разработването и дава становища по проекти на нормативни актове във връзка с контрола на търговията с оръжия и с ИТДУ и неразпространението на ОМУ.

Участва в специализирани работни групи към Съвета на ЕС и в Координационна група към Европейската комисия, създадена съгласно чл. 23 от Регламент 428/2009 на Съвета от 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба; Комитет, създаден по силата на чл. 4.3 и 13 на Директива 2009/43/ ЕО на ЕП и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността; Комитет по чл. 15 от Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, и изготвя предложения за съответните изменения и допълнения на българското законодателство.

Подготвя и издава удостоверения, разрешения, сертификати и други документи съгласно Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (ЗЕКПСОИТДУ), правилника за прилагането му и удостоверения съгласно Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори и и разрешения съгласно Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.

Изготвя становища по класифициране на изделия по Списъка на продукти, свързани с отбраната, и Списъка на ИТДУ в отговор на запитвания на фирми, физически лица и държавни институции.

Осъществява обмен на информация и координация с международните организации и органи на други държави в областта на неразпространение на ОМУ и контрола на търговията с продукти, свързани с отбраната, и с ИТДУ, в т.ч. изготвя и предоставя нотификации и доклади за трансфери или откази за трансфери на продукти, свързани с отбраната, и на ИТДУ по линия на Европейския съюз, Регистъра на конвенционалните оръжия на ООН, Васенаарската договореност, ОССЕ, Конвенциите за забрана на химическото и биологичното оръжие и други.

Поддържа бази данни за издадените разрешения, удостоверения и регистрации съгласно ЗЕКПСОИТДУ.

Участва в разработването и прилагането на икономическите аспекти на държавната политика за участието на Република България в НАТО, в структури на Европейския съюз за сигурност и отбрана и в други международни организации и инициативи в областта на сигурността и отбраната.

Осъществява национално представителство в органи на НАТО, чиято работа е свързана с индустриални аспекти на сътрудничеството – осигурява българското участие в редовните пленарни заседания и изпълнението на произтичащите ангажименти, в работни срещи, семинари, обучения и други форуми и инициативи с индустриална насоченост.

Участва в работни групи и инициативи на ЕС за икономическо и индустриално сътрудничество в областта на сигурността и отбраната и в осъществяване на функциите и задачите на МИ по прилагане на европейски политики и инициативи за насърчаване развитието на индустрията за сигурност и отбрана.

Участва в разработването, съгласуването и прилагането на национални процедури, механизми, законодателство и политики за повишаване на националния капацитет за сътрудничество в рамките на НАТО и в европейските структури за сигурност и отбрана, като подготвя анализи, становища, предложения за оптимизиране и др.

Организира участието на български дружества в международни тръжни процедури на НАТО – поддържа база данни на потенциалните кандидати, обявява предстоящи процедури, издава Декларации за съответствие за номиниране на кандидатите, подкрепя и консултира фирмите във връзка с тяхното участие.

Осигурява, насърчава и координира участието на българския бизнес, на браншовите и научноизследователските организации в проучвания, проекти, програми, конференции, изложения и др. дейности и инициативи на НАТО за индустриално сътрудничество.

Координира дейността, свързана с двустранното сътрудничество в отбранителната промишленост – представя МИ и българския бизнес в работата на органи за двустранно сътрудничество в областта на сигурността и отбраната, както и в междуправителствени комисии за икономическо сътрудничество в частта за индустриално сътрудничество за сигурност и отбрана, участва в разработването и прилагането на двустранни споразумения и програми, подпомага фирмите при участието им в международни изложения.

Участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед функционалната си компетентност.

Споделете