Loading...

Политика за потребителите

Директор Емил Алексиев
e.alexiev@mi.government.bg
02 940 7571
София, ул. "Славянска" №8
9:00 - 17:30

Дирекция “Политика за потребителите” има следните функции:

 • подпомага министъра при разработване, осъществяване и координиране на държавната политика за защита на потребителите и за нейното интегриране при провеждането на другите секторни и хоризонтални политики;
 • разработва проекти на нормативни актове, въвеждащи в националното законодателство изискванията на хоризонталното законодателство на ЕС за защита на потребителите и съгласува проекти на нормативни актове, имащи отношение към защитата на потребителите;
 • координира и участва в работата на работна група “Защита на потребителите” към Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната и изпълнява функциите на Секретариат на Работната група към Координационния съвет;
 • изготвя, съгласува и предлага за одобряване от Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет на проекти на рамкови позиции по въпросите, които се разглеждат от Съвета на ЕС и неговите подготвителни органи, както и в процеса на вземане на решения по чл. 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
 • участва в подготовката на позицията на българската страна в редовните и неформалните заседания на Съвета на ЕС “Конкурентоспособност” по въпроси от компетентността на дирекцията;
 • участва със свои представители в заседания на съответните работни групи, комитети и други работни форуми към Съвета на ЕС и Европейската комисия във връзка с приемане и въвеждане в националното законодателство на правото на Европейския съюз в областта на защитата на потребителите;
 • организира и ръководи дейността на Работна група 21 “Защита на потребителите” към Съвета по европейските въпроси по Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз;
 • изготвя, съгласува и предлага за одобряване от Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет проекти на официални становища по запитвания на Европейската комисия относно правилното транспониране и прилагане на правото на Европейския съюз в областта на защита на потребителите;
 • изпълнява функциите на секретариат на Националния съвет за защита на потребителите, като координира дейността му;
 • осъществява взаимодействие с Комисията за защита на потребителите и с други административни органи, имащи отношение към защитата на потребителите;
 • участва в работните органи на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за защита на потребителите: Комитет по потребителска политика и Работна група “Безопасност на потребителските стоки”; изпълнява задачи, свързани с присъединяването на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), по въпроси от компетентността на дирекцията;
 • участва в заседанията на работна група за защита на потребителите към Комисията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД) за прилагане на Основните насоки на ООН за защита на потребителите.

Споделете