Loading...

Политика за потребителите

Директор Емил Алексиев
e.alexiev@mi.government.bg
02 940 7571
София, ул. "Славянска" №8
9:00 - 17:30

Дирекция “Политика за потребителите” има следните функции:

1. подпомага министъра при разработване, осъществяване и координиране на държавната политика за защита на потребителите и за нейното интегриране при провеждането на другите секторни и хоризонтални политики;

2. подпомага министъра при изпълнение на задълженията му във връзка с членството на Република България в ЕС по отношение защита на потребителите;

3. подпомага министъра за:

а) изготвяне на списък на квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за преустановяване или за забрана на действия или търговски практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите;

б) признаване на сдружения на потребители за представителни на национално ниво в съответствие със Закона за защита на потребителите;

в) признаване на органи за алтернативно решаване на потребителски спорове по смисъла на Закона за защита на потребителите;

г) оказване на финансова подкрепа на представителните сдружения за защита на потребителите съгласно действащото законодателство;

4. участва в разработването на проекти на нормативни актове на хоризонталното законодателство за защита на потребителите и съгласува проекти на нормативни актове, имащи отношение към защита на потребителите;

5. изготвя, съгласува и предлага за одобряване от Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет на проекти на рамкови позиции по въпросите, които се разглеждат от Съвета на ЕС и неговите подготвителни органи, както и в процеса на вземане на решения по чл. 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

6. участва в преговорния процес в рамките на работни формати към институциите на Европейския съюз във връзка със създаването и прилагането на правото на Европейския съюз в областта на защита на потребителите, в т.ч. Работна група “Защита на потребителите и информация” към Съвета на Европейския съюз и работни групи към Европейската комисия;

8. организира и ръководи дейността на Работна група 21 “Защита на потребителите” към Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет, като:

а) изготвя становища за съответствие на проекти на нормативни актове с правото на ЕС;

б) анализира развитието на политиката за защита на потребителите на европейско ниво;

в) изготвя, обобщава и участва в подготовката на информации, становища, позиции и указания относно защита на потребителите, като ги съгласува с компетентните национални органи във връзка с участието на българските представители в работата на институциите на ЕС;

г) провежда диалог и осъществява взаимодействие с неправителствени организации за защита на потребителите и организира участието им в процеса на развитие, въвеждане и прилагане правото на ЕС;

д) информира икономическите оператори за техните задължения, произтичащи от законодателството на ЕС;

9. изготвя, съгласува и предлага за одобряване от Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет на проекти на официални становища по запитвания на Европейската комисия относно правилното транспониране и прилагане на правото на Европейския съюз в областта на защита на потребителите, включително изготвя и съгласува отговори по запитвания на Европейската комисия относно транспонирането на европейски директиви във фазата на проверка по правилното транспониране;

10. извършва нотификация на национални нормативни актове, въвеждащи изискванията на директиви на Европейския съюз за защита на потребителите в електронната система на Европейската комисия за нотификация на национални изпълнителни мерки;

11. изготвя и изпраща уведомления за национални мерки по прилагането на регламенти на Европейския съюз до Европейската комисия;

12. изготвя и обобщава проучвания и анализи на правото на Европейския съюз и на практиките на други държави – членки на Европейския съюз, в областта на хоризонталното законодателство за защита на потребителите;

13. изпълнява функциите на секретариат на Националния съвет за защита на потребителите, като координира дейността му;

14. осъществява взаимодействие с Комисията за защита на потребителите и с други административни органи, имащи отношение към защитата на потребителите;

15. участва в работните органи на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за защита на потребителите.

Споделете