Loading...

Правна

Директор Михаела Карадимова
m.karadimova@mi.government.bg
02 940 7445
София, ул. "Славянска" №8
9:00 - 17:30

Дирекция “Правна” има следните функции:

Oсъществява процесуалното представителство на министъра и на Министерството;

Разработва проекти на нормативни актове от компетентността на министъра;

Дава становища по проекти на нормативни актове в областта на икономиката, както и във всички случаи, в които Министерството е заинтересувано ведомство;

Изготвя проекти на постановления, разпореждания, решения и протоколни решения на Министерския съвет, свързани с дейността на Министерството;

Подготвя становища по конституционни дела, по които заинтересувана страна е министърът;

Изготвя становища по проекти на международни договори;

Изготвя проекти, съгласува по законосъобразност или дава становища по законосъобразността на административните актове, издавани от министъра или от упълномощено от него длъжностно лице;

Изготвя проекти на граждански договори, съгласува по законосъобразност граждански и трудови договори, сключвани в Министерството;

Изразява становища за даване на задължителни предписания и за налагане на принудителни административни мерки и следи за законосъобразното провеждане на производството по налагане на принудителни административни мерки;

Съгласува и дава становища по проекти на актове, с които министърът упражнява правата на собственост на държавата в търговските дружества еднолично или в които държавата е съдружник или акционер;

Дава становища по законосъобразността на пълномощните за участие на представителите на държавата в общите събрания на търговските дружества, в които министърът упражнява правата на държавата като съдружник или акционер, съобразно отрасловата си компетентност;

Дава становища по законосъобразността на процедури по реда на Закона за държавната собственост, Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Закона за достъп до обществена информация и други, провеждани в Министерството;

Подпомага възлагането на обществени поръчки, като:
а) организира и координира всички дейности във връзка с планирането, подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и изготвя график за тяхното провеждане през съответната година;
б) участва в разработването на документациите по процедурите за възлагане на обществени поръчки;
в) участва при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на европейското и националното законодателство, като носи отговорност за законосъобразното им провеждане;
г) следи и отговаря за спазването на процедурните правила и срокове по отношение на възстановяване на гаранциите за участие, като своевременно изпраща информация на дирекция “Финанси и управление на собствеността”;
д) изготвя и съгласува договорите за възлагане на обществени поръчки и организира сключването им, организира осъществяването на наблюдение и контрол върху изпълнението им съвместно с функционално отговорното административно звено, от което получава своевременно необходимата информация;
е) води регистър за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки през съответната година;
ж) подготвя и изпраща за публикуване в нормативно установените срокове информацията по чл. 5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, с изключение на информацията за изпълнените и прекратените договори за обществени поръчки и на информацията по чл. 44, ал. 10 от Закона за обществените поръчки;
з) отговаря за изпълнението на задълженията по чл. 22б – 22г от Закона за обществените поръчки в рамките на своята компетентност;
и) организира съхраняването на документацията по проведените процедури за възлагане на обществените поръчки;
к) разработва вътрешните правила на Министерството по Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
л) подготвя становища по проекти на актове във връзка с прилагането на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
м) изготвя становища, съдейства за изграждане на правна защита при подадени жалби във връзка с проведени процедури за възлагане на обществени поръчки и осъществява процесуално представителство в образуваните производства;
н) поддържа и въвежда в предвидените срокове данните от специализирания софтуерен продукт – електронен регистър за планиране, организация, изпълнение, контрол и отчитане на обществени поръчки, от областта на своята компетентност;

Дава становища и предложения във връзка с решаването на правни проблеми, свързани със: лицензионната и регистрационната дейност от отрасловата компетентност на Министерството; договорите за финансиране на иновационни и инвестиционни проекти и съгласуването на тези договори, включително свързаните с тях договори за ипотека и особен залог;

Участва в изготвянето на договорите по Закона за насърчаване на инвестициите и правилника за прилагането му;

Подпомага дирекция “Икономически политики за насърчаване” при изпълнение на инициативи в областта на по-доброто регулиране и при подготовката на конкретни предложения за отпадането и/или облекчаването на съществуващи административни режими.

Споделете