Loading...

Регулиране на икономически дейности

Директор Теменужка Янкова
t.yankova@mi.government.bg
02 940 7211
София, ул. "Славянска" №8
9:00 - 17:30

Дирекция “Регулиране на икономически дейности” има следните функции:

 • Цялостно обезпечава процедурите по регистрация по глава втора от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП);
 • Участва в осъществяването на контрола по глава втора от ЗАРИДСНПНП;
 • Приема и разглежда подадените заявления по ЗАРИДСНПНП и приложените към тях документи;
 • Извършва проверки по документи за изпълнение и спазване на условията за регистрация по ЗАРИДСНПНП;
 • В случай на необходимост извършва проверки на обекта, в който се осъществява дейност по чл. 2, за установяване изпълнението на изискванията на ЗАРИДСНПНП при подаване на заявление за регистрация за извършване на дейност по чл. 2 от същия закон;
 • Съставя чрез свои служители, оправомощени от министъра на икономиката, актове за установяване на административни нарушения в предвидените в ЗАРИДСНПНП случаи и изготвя наказателните постановления, когато актът за установяване на административното нарушение е съставен от оправомощено от министъра длъжностно лице;
 • Осъществява административно-техническото обслужване на дейността на министъра на икономиката по ЗАРИДСНПНП;
 • Води регистъра по чл. 16, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП;
 • Отговаря за публикуването на интернет страницата на министерството на информация за необходимите документи за регистрация по ЗАРИДСНПНП;
 • Отговаря за съхраняването на документацията във връзка с подадени заявления за регистрация и на регистрирани лица за срок не по-кратък от 10 години от датата на издаване на удостоверението за регистрация;
 • Организационно-технически подпомага работата на консултативния съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, които осъществяват икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, към министъра на икономиката;
 • Осъществява взаимодействие с Министерството на енергетиката, Министерството на финансите, Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на околната среда и водите, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” и Изпълнителна агенция “Железопътна администрация”, Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” към Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” към Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Българския институт по метрология, Агенция “Митници”, Националната агенция за приходите и с представителните браншови организации на лица, които осъществяват икономическите дейности по чл. 2, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП;
 • Изготвя информация за състоянието на регулираните дейности, прави предложения за нормативни промени с оглед на функционалната си компетентност, изготвя оценки на въздействие, когато това е необходимо;
 • Подпомага дирекция “Икономическа политика” при изпълнението на инициативи в областта на по-доброто регулиране и при подготовката на конкретни предложения за отпадането и/или облекчаването на съществуващи административни режими;
 • Участва в разработването на прогнозите и на проектобюджета на министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на функционалната си компетентност.

Споделете