Loading...

Техническа хармонизация

Директор Силвана Любенова
s.lubenova@mi.government.bg
02 940 7488, 02 940 7480
София, ул. "Славянска" №8
9:00 - 17:30

Дирекция “Техническа хармонизация” има следните функции:

Подпомага министъра при изпълнение на задълженията му във връзка с членството на Република България в ЕС.

Координира и участва в подготовката на позицията и участието от българска страна в редовните и неформалните заседания на Съвета на ЕС по конкурентоспособност.

Координира и участва в подготовката на позиции и други документи, свързани с участието на Република България в работата на институциите на ЕС в областта на по-доброто регулиране и по хоризонтални въпроси на Вътрешния пазар на ЕС.

Подпомага министъра при разработването на националните политики в областта на стандартизацията, метрологията и акредитацията и осъществява взаимодействие с националните институции в тези области, по-конкретно с Българския институт за стандартизация, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Българския институт по метрология и Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация”.

Организира работата на Националния съвет по метрология.

Организира и ръководи дейността на Работна група 1 “Свободно движение на стоки” и Работна група 3 “Право на установяване и свободно предоставяне на услуги” по Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на ЕС, като:

  • координира и участва в изпълнението на задълженията във връзка с членството в ЕС;
  • изготвя становища за съответствието на проекти на нормативни актове с правото на ЕС;
  • координира и участва в подготовката на анализи, информации, становища, позиции и указания във връзка с участието на българската страна в работата на институциите на ЕС;
  • участва със свои представители в заседания на съответните работни групи, комитети и други работни форуми към Съвета на ЕС и Европейската комисия;
  • осъществява взаимодействие с неправителствени организации и бизнес асоциации в процеса на развитие, въвеждане и прилагане правото на ЕС;
  • информира икономическите оператори за техните задължения, произтичащи от законодателството на ЕС.

Поддържа оперативни контакти на експертно равнище по въпросите на законодателството и политиките на ЕС, включително чрез своите представители в Постоянното представителство на Република България към ЕС, с институциите на ЕС, както и с Представителството на Европейската комисия в България и с институции на държавите – членки на ЕС.

Изпълнява функции на Национален информационен център за обмен на информация за проекти на технически регламенти с Европейската комисия.

Изпълнява функциите на звено за контакт относно продуктите по членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) 2019/515 относно взаимното признаване на стоки, законно предлагани на пазара в друга държава членка.

Изпълнява задълженията на Национален информационен център по Споразумението за техническите пречки пред търговията към Споразумението за Световната търговска организация.

Координира дейностите във връзка с правилното прилагане от националните компетентни органи на изискванията и разпоредбите на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар и осъществява координация, наблюдение и контрол по отношение на развитието и функционирането на Единното звено за контакт, изградено съгласно директивата.

Координира участието на Република България в Информационната система на вътрешния пазар на ЕС в частта й относно Директива 2006/123/ЕО и координира изпълнението на задълженията за нотификации по чл. 39 (5) от директивата.

Координира работата на министерството по Националната програма за реформи.

Осъществява взаимодействие с Патентното ведомство на Република България.

Участва в разработването на проекти на нормативни актове по хармонизацията на българското законодателство с правото на ЕС в области, свързани с компетенциите на дирекцията.

Подпомага дирекция “Икономическа политика” при изпълнение на инициативи в областта на по-доброто регулиране.

Участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на функционалната си компетентност.

Споделете