Loading...

Външноикономическа политика

Директор Сребрина Петрова
s.petrova@mi.government.bg
02 940 7761, 02 940 7018
София, ул. "Княз Александър І" №12
9:00 - 17:30

Дирекция “Външноикономическа политика” има следните функции:

1. разработва предложения и участва в провеждането на държавната политика в областта на търговските отношения;

2. подготвя информация относно въпроси от областта на Общата търговска политика на ЕС във връзка с провеждането на двустранни посещения и срещи на държавно и правителствено равнище със страните от ЕС и с трети страни и координира подготовката на позиции по въпросите на търговските отношения на ЕС;

3. дава становища относно съвместимостта с Общата търговска политика на ЕС на проекти на споразумения за икономическо сътрудничество и спогодби, разработвани от други ведомства; оказва съдействие при подготовката на преговори по споразумения за взаимна защита и насърчаване на инвестициите, като дава становища по съвместимостта на проектите на двустранни инвестиционни договори с трети страни със законодателството на ЕС и следи за изпълнението на задълженията на България съгласно Регламент (ЕС) № 1219/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. за установяване на преходни разпоредби за двустранните инвестиционни споразумения между държавите членки и трети държави (OB, L 351 от 20 декември 2012 г.);

4. участва в процеса на изработване, приемане и прилагане на Общата търговска политика на ЕС, координира въпросите в областта на Общата търговска политика на ЕС и участва в заседанията на работните органи на Съвета на ЕС и в процеса на комитология по въпроси в областта на търговската политика и външноикономическите отношения;

5. дава становища относно съвместимостта с Общата търговска политика на ЕС при подготовката на междудържавните и междуведомствените споразумения, програми, протоколи и неправителствени споразумения в областта на търговската политика, както и при тяхното изпълнение и/или предоговаряне;

6. координира изпълнението на задълженията на Република България като член на СТО и осигурява участието на Република България като член на ЕС в подготовката и провеждането на двустранни и многостранни търговски преговори в рамките на СТО и с новоприсъединяващи се към СТО страни;

7. координира изготвянето на позиции на българската страна в рамките на търговските преговори на ЕС и изпълнението на задълженията по сключените търговски споразумения на ЕС, участва в разработването и прилагането на законодателството на ЕС в областта на Общата търговска политика на ЕС;

8. организира и ръководи дейността на Работна група № 25 „Търговска и външноикономическа политика” по Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз;

9. участва в диалога с неправителствените организации по въпросите на търговската политика; съгласува становища и позиции, включително във връзка с въвеждането и прилагането на европейското законодателство;

10. изготвя информация за законодателството на ЕС в областта на търговската политика, прилаганите мерки по вноса и износа и търговски договорености на ЕС;

11. координира и участва в изпълнението на задачи, свързани с участието на Република България в международните икономически организации и с развитието на отношенията с тях;

12. участва със свои представители в Постоянното представителство на Република България към СТО в Женева и в Постоянното представителство на Република България към ЕС в Брюксел и Осъществява оперативното ръководство на дейността на служителите в Постоянното представителство на Република България към СТО в Женева и в Постоянното представителство на Република България към ЕС в Брюксел;

13. организира и координира цялостния процес на изпълнение на проектите в рамките на споразуменията за техническо сътрудничество с правителствата на други държави, по които координатор е Министерството;

14. анализира развитието на националния пазар, разработва предложения и участва в провеждането на търговската политика по отношение на националния пазар;

15. организира, координира и контролира цялостния процес, свързан с регулацията в сектора на производството и търговията с тютюневи и свързаните с тях изделия, с изключение на чл. 32, т. 1, буква “д” от Устройствения правилник на Министерството на икономиката, като изготвя проекти на нормативни актове на национално ниво за регулиране на дейностите в сектора; въвежда в националното законодателство изискванията на правото на Европейския съюз в тази област; изразява становища по проекти на нормативни актове на Европейския съюз и други;

16. осъществява взаимодействие с Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и с “Българска агенция за експортно застраховане” ЕАД.

17. подпомага дирекция “Икономическа политика” при изпълнението на инициативи в областта на по-доброто регулиране и при подготовката на конкретни предложения за отпадането и/или облекчаването на съществуващи административни режими;

18. участва в разработването на прогнозите и на проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на функционалната си компетентност.

Споделете