Loading...

Външноикономическо сътрудничество

Директор Теодора Ботева
t.boteva@mi.government.bg
02 940 7701, 02 940 7019
София, ул. "Княз Александър І" №12
9:00 - 17:30

Дирекция “Външноикономическо сътрудничество” има следните функции:

разработва предложения и участва в провеждането на държавната политика в областта на външноикономическите и търговските отношения;

анализира и дава предложения за развитие на Държавната стратегия за развитие на външноикономическото и търговското сътрудничество по страни и региони, включително чрез разработване на програми и проекти; изучава и анализира икономическото развитие и законодателство, търговския и инвестиционния режим на страните;

подготвя предложения за провеждането на двустранни посещения и срещи на държавно и правителствено равнище и координира подготовката на позиции по въпросите на външноикономическото сътрудничество;

координира подготовката на сесии на двустранни междуправителствени комисии за икономическо сътрудничество и заседанията на други форми на двустранно търговско-икономическо сътрудничество; осигурява текущата работа и координира изпълнението на поставените задачи, съвместно с Министерството на външните работи и другите заинтересувани ведомства подготвя и провежда сесиите и заседанията;

предлага и координира провеждането на инициативи за представяне на икономическите възможности и експортния потенциал на Република България; координира провеждането на държавната политика по увеличаване на износа и съдейства за българското участие в международни панаири и изложби;

координира подготовката и провеждането на преговори по споразумения за икономическо сътрудничество и оказва съдействие при подготовката и воденето на преговори по споразумения за взаимна защита и насърчаване на инвестициите; дава становища по проекти на спогодби, разработвани от други ведомства;

осигурява функциите на министъра по осъществяването на междудържавното сътрудничество и изпълнението на двустранните спогодби от компетентността на министъра;

координира дейността по участието на Република България в международни инициативи с икономическа насоченост;

координира и участва в осъществяването на търговско-икономическото сътрудничество на регионално равнище между местните администрации на Република България и тези на съответните страни;

осъществява оперативното ръководство на дейността на службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България в отделните страни и съгласува плановете им за работа и конкретните им задачи по провеждането на външноикономическата политика на страната;

чрез службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България:

а) предлага и участва в провеждането на икономическата политика и защитата на търговско-икономическите интереси на Република България в приемащата страна;

б) предлага и организира мероприятия за осъществяването на икономическите приоритети на страната, разширяване на износа, привличане на инвестиции и туристи и популяризиране на възможностите на Република България като надежден икономически партньор;

в) осигурява информация за икономическото развитие, външноикономическата политика и състоянието на пазара на приемащата страна;

г) оказва съдействие за осъществяване на връзките между държавните институции на Република България и приемащата страна и при посещение на правителствени и ведомствени делегации по икономически въпроси в приемащата страна;

д) оказва съдействие на българските делови среди за провеждането на търговската политика на пазарите на приемащата страна;

осъществява контакти и обмен на информация с търговски и икономически мисии, които са акредитирани в Република България; поддържа отношения със съответните служби в държавни институции и организации и други в съответните страни по въпроси на външноикономическите връзки, като информира Министерството на външните работи и другите заинтересувани министерства и ведомства;

взаимодейства с Центъра на промишлеността на Република България в Москва по въпросите на търговско-икономическата и маркетинговата дейност на руския пазар;

Споделете