Loading...

Вътрешен одит

Директор Веселка Донкова
v.donkova@mi.government.bg
02 940 7003
София, ул. "Княз Александър І" №12
9:00 - 17:30

Дирекция “Вътрешен одит” е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Дирекция “Вътрешен одит” извършва дейността по вътрешен одит на структурите, програмите, дейностите и процесите в Министерството, включително финансираните със средства от Европейския съюз, и в администрациите, ръководителите на които са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството, в публичните предприятия от системата на Министерството на икономиката и индустрията, в които няма звено за вътрешен одит, като:

1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на дирекция “Вътрешен одит” и утвърдената от министъра на финансите Методология за вътрешен одит в публичния сектор;

2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се съгласуват от одитния комитет и се утвърждават от министъра;

3. дава независима и обективна оценка на министъра за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;

4. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;

5. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законите, подзаконовите и вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите, изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;

6. консултира министъра по негово искане, като предоставя съвети, мнения, обучения и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема управленска отговорност за това;

7. представя и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, а при необходимост – и с одитния комитет, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент за даване на увереност и изготвя одитен доклад;

8. документира, обсъжда и докладва в зависимост от естеството на всеки одитен ангажимент за консултиране резултатите от неговото изпълнение;

9. дава препоръки за подобряване на дейностите в одитираните структури и проследява изпълнението на приетите препоръки съгласно план за действие, утвърден от министъра или от упълномощено от него длъжностно лице;

10. изготвя и представя на министъра и на одитния комитет годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Статут на дирекция “Вътрешен одит”

Споделете