Loading...

Информация за проведено заседание на Националния икономически съвет

На 20.09.2019 г. от 15.00 часа в сградата на Министерство на икономиката, ул. „Славянска“ № 8, се проведе редовно заседание на Националния икономически съвет към Министерски съвет с предварително обявен дневен ред:

  1. Обсъждане на становище на Асоциацията на организациите на българските работодатели по въвеждането на механизма за компенсация на индиректните разходи в крайната цена на електрическата енергия съгласно европейските регулации и по-конкретно Насоки на ЕК.
    Вносител: Асоциация на организациите на българските работодатели
  2. Обсъждане на Препоръката на Съвета на Европейския съюз от 20 септември 2016 г. за създаване на национални съвети по производителността.
    Вносител: Асоциация на индустриалния капитал в България
  3. Обсъждане на приетата на 27 май 2019 г. „Стратегия на индустриалната политика на ЕС: визия за 2030 г.“
    Вносител: Асоциация на индустриалния капитал в България
  4. Разни.

Р Е Ш Е Н И Я :

По т. 1 от дневния ред:

След проведените разисквания и постигнат консенсус между работодателските организации Националният икономически съвет взе единодушно решение да се продължи работата по процедиране на нормативната уредба, свързана с въвеждането на Механизъм за компенсация на индиректните разходи в крайната цена на електрическата енергия.

По т. 2 от дневния ред:

След проведените разисквания Националният икономически съвет взе единодушно решение функциите на Национален съвет по производителността да бъдат поети от Националния икономически съвет.

Точка 3 от дневния ред бе отложена за следващото заседание на Съвета.

По т. 4 от дневния ред не постъпиха предложения за обсъждане.

Споделете