Loading...

Информация за проведено заседание на Националния икономически съвет

На 01.10.2021 г. от 14.00 часа в сградата на Министерство на икономиката, ул. „Славянска“ № 8, се проведе извънредно заседание на Националния икономически съвет към Министерски съвет с предварително обявен дневен ред:

1. Национален план за възстановяване и устойчивост – Програма за икономическа трансформация (съотношение между пряка подкрепа на инвестициите и иновациите в предприятията и финансовите инструменти).

Вносител: Министерство на икономиката

2. Ускорено изграждане и внедряване на Единна входна точка (ЕВТ) за подаване на икономическа информация от българските предприятия (към НСИ, НАП, АВ и НОИ) като мярка за облекчаване на административната и финансова тежест на бизнеса.

Вносител: Министерство на икономиката

3. Разни.

Създаване на работна група към НИС за подпомагане дейността на Националната контактна точка за прилагане на насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за мултинационалните предприятия за отговорно бизнес поведение в България.

Вносител: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП)

След проведените разисквания членовете на Националният икономически съвет приеха единодушно следните решения:

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

Министерство на икономиката да предостави, до края на работния ден на 04.10.2021г., на признатите за представителни на национално ниво работодателски организации по електронен път (с цел оперативност) предложения за числени стойности по Националния план за възстановяване и устойчивост – Програма за икономическа трансформация и по-специално съотношение между пряка подкрепа на инвестициите и иновациите в предприятията и финансовите инструменти, като съответните се ангажират да представят коментарите си в рамките на следващия работен ден.

Отговорници: МИ и работодателските организации

По т. 2 от дневния ред:

2.1.Националния икономически съвет, като консултативен орган на Министерския съвет, да подкрепи решението за реализиране на единна входна точка чрез промяна на пътната карта за електронното управление 2019-2023 г .

Отговорник: Членовете на НИС

2.2. Осъществяване на мониторинг, чрез представяне на доклад за напредъка на проекта на всяко заседание на НИС.

Отговорник: НСИ

По т. „Разни“ от дневния ред:

Към Националния икономически съвет, в изпълнение на РМС №682 от 17.09.2021г., да се създаде работна група за подпомагане дейността на Националната контактна точка за прилагане на насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за мултинационалните предприятия за отговорно бизнес поведение в България, с председател изпълнителния директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия към Министъра на икономиката. Съставът на работната група да бъде определен до 08.10.2021г.

Отговорник: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия

Споделете