Loading...

Информация за проведено заседание на Националния икономически съвет

На 21.03.2023 г. от 10.00 часа в сградата на Министерство на икономиката и индустрията, ул. „Славянска“ № 8, се проведе заседание на Националния икономически съвет към Министерски съвет с предварително обявен дневен ред:

1. Недостиг на кадри за икономиката и възможности за облекчаване на законодателството за по-лесен и бърз достъп на работници от трети страни до българските фирми.

Докладва по темата: Министерство на труда и социалната политика

2. Участие на бизнеса в подготовката на план-приема в системата на средното образование:

Докладва по темата: Министерство на образованието и науката

3. Информационна кампания за популяризиране на дуалното обучение.

Докладва по темата: Министерство на образованието и науката

4. Оптимизиране на времето и разходите за откриване на банкова сметка на чужди компании в български банки.

Докладват по темата: представители на Българска народна банка

5. Инфлацията и мерки за нейното намаляване:

Докладва по темата: Министерство на икономиката и индустрията

6. Разни.

След проведените разисквания членовете на Националният икономически съвет приеха единодушно следните решения:

Р Е Ш Е Н И Я :

По т. 1 от дневния ред:

Националния икономически съвет, като консултативен орган към Министерския съвет, чрез председателя си, да внесе в създадените по въпросите за трудова миграция и трудова мобилност работни групи към заместник министър-председателя по обществения ред и сигурност и към министъра на труда и социалната политика, предложенията на Асоциацията на индустриалния капитал в България за премахване трудностите за достъп до пазара на чуждестранни работници от трети страни и предложенията за промени в нормативната уредба.

Отговорник: Председател на Националния икономически съвет.

По т. 2 и т. 3 от дневния ред:

2.1. Да се възстанови работата на Консултативния съвет по професионално образование и обучение към министъра на образованието .

Отговорник: Министерство на образованието и науката

2.2. Министерство на икономиката и индустрията, със съдействието на Министерство на образованието и науката и работодателските организации да изготви Kонцепция за дуалното обучение, съдържаща и мерки за популяризирането му (информационна кампания).

Отговорник: Министерство на икономиката и индустрията

По т. 4 от дневния ред:

4.1 Да се направи преглед по въпроса за откриване на банкова сметка на чужди компании в конкурентни държави и да се изготви сравнителен анализ, както и предложения за необходимите промени в законодателството по отношение на оптимизиране на времето и разходите за откриване на такава сметка в български банки.

Отговорник: Министерство на иновациите и растежа със съдействието на Българска академия на науките и работодателските организации.

4.2. Да се отправи запитване до Министерство на правосъдието и Министерство на финансите относно възможността за откриване на специална набирателна сметка (до 5000 лв.) за регистрация на юридическо лице.

Отговорник: Председател на Националния икономически съвет

По т. 5 от дневния ред:

5.1 Приема информацията за предприетите мерки за намаляване на инфлацията за сведение.

5.2 Да се направи препоръка до Министерския съвет за приемане на програмата за компенсиране на бизнеса за електрическа енергия за второ тримесечие на 2023 г.

Отговорник: Председател на Националния икономически съвет

Споделете