Loading...

Информация за проведено заседание на Националния икономически съвет

На 25.06.2020 г. от 13.00 часа в сградата на Министерство на икономиката, ул. “Славянска” № 8, се проведе редовно заседание на Националния икономически съвет към Министерски съвет с предварително обявен дневен ред:

 1. Обсъждане на предложения за разработването на планове за действие за изпълнение на мерките и политиките, произтичащи от подписаното на 17.06.2020 г. Национално тристранно споразумение между Правителството на Република България и социалните партньори – национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите.

Вносител: Министерство на икономиката

 1. Обсъждане на възможности за активизиране дейността на службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ) за преодоляване последиците от пандемията на COVID-19.

Вносител: Министерство на икономиката

 1. Разни.

РЕШЕНИЯ :

По т. 1 от дневния ред:

След проведените разисквания членовете на Националният икономически съвет приеха единодушно следните решения:

 1. На всяко следващо заседание на НИС да се проследява напредъкът по изпълнение на мерките, насочени към приемането на България в ОИСР, Шенгенското пространство и ERM II.

Отговорници: МИ, МФ, МВнР

 1. Държавата и социалните партньори да обединят усилията си за прилагане на общи съгласувани политики и мерки за борба със сивата икономика и недекларирания труд, корупцията, монополизацията и картелизацията.
 2. На следващото заседание на НИС членовете му да бъдат информирани от представители представители-сътрудници към Министерски съвет за хода на реализацията на мярката, насочена към намаляване броя на административните структури и продължаване на административната реформа.
 3. Да се сформира работна група към Министерство на икономиката с представители на работодателските организации, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Българска агенция за инвестиции за разработване на допълнителни мерки за насърчаване на инвестициите.

Отговорник: МИ

 1. На следващото заседание на НИС да бъде обсъдена информация за напредъка по изграждането на електронното управление, съгласно приетата от МС Актуализирана стратегия за развитие на електронното управление в Р България (2019 – 2023).

Отговорник: МТИТС, Държавна агенция “Електронно управление”

 1. Да продължат усилията за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и за разширяване приложното поле на мълчаливото съгласие. На следващото заседание на НИС да се направи преглед на постигнатото до този момент.

Отговорници: всички държавни институции, които осъществяват

административно регулиране и административен контрол

 1. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, с участието на представители на работодателските организации, да разработи проект на Концепция за реализиране на мерки, насочени към подкрепа и облекчаване дейността на малките и средните предприятия в съответствие с европейската програма “Мисли първо за малките” и “Акта за малкия бизнес”.

Отговорник: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките

и средните предприятия

 1. На следващото заседание на НИС да се представи информация относно реализираните до момента мерки за облекчаване на процедурите за свързаност на предприятията към мрежови структури (ВиК, ел.енергия, газ и др.).

Отговорници: МИ, МРРБ, МЕ

 1. На следващото заседание на НИС да бъдат обсъдени предлаганите мерки по раздели II-Енергетика, III-Европейска зелена сделка, IV-Демография, образование, пазар на труда и трудова миграция и V-Политики за социална защита от подписаното на 17.06.2020 г. Национално тристранно споразумение между Правителството на Република България и социалните партньори – национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите.

Отговорници: МЕ, МВнР, МОН, МТСП

По т. 2 от дневния ред:

След проведените разисквания членовете на Националният икономически съвет приеха единодушно решение от секретариата на НИС да бъде изпратено до всички членове на Съвета изготвената от БТПП справка за търговските представители на Р България и износа на България по основни страни партньори, с оглед уточняване на критерии за оценка на ефективността от дейността на търговските представители.

Отговорник: секретарят на НИС

Споделете