Loading...

Национален информационен център по Споразумението за техническите пречки пред търговията към Споразумението за СТО

Споразумение за техническите пречки пред търговията

Споразумението за техническите пречки пред търговията (СТПТ) е приложение към Споразумението за Световната търговска организация има за цел да гарантира, че техническите регламенти и стандарти, включително изискванията за опаковка, маркировка и етикетировка, и процедурите за оценяване на съответствието, няма да създават ненужни пречки пред международната търговия. Същевременно в СТПТ се признава, че никоя страна не трябва да бъде възпрепятствана да предприема мерки, необходими за осигуряване на качеството на нейния износ и за защита на живота и здравето на човека, на животните и опазване на околната среда.

В Споразумението за техническите пречки пред търговията се отчита приносът на международната стандартизация към трансфера на технологии от развитите към развиващите се страни, както и фактът, че определени страни могат да срещат специфични трудности при формулирането и прилагането на технически регламенти, стандарти и процедури за оценяване на съответствието, и поради тази причина е нужно да им бъде оказвана съответната помощ.

Дейност на Националния информационен център по Споразумението за техническите пречки пред търговията към Споразумението за Световната търговска организация

В изпълнение на задълженията на Република България като член на Световната търговска организация, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма изпълнява задълженията на Национален информационен център по Споразумението за техническите пречки пред търговията. В българското законодателство дейността и функционирането на Националния информационен център е уредено в чл. 6 на ПМС № 307/27.12.1996 г. за реда за координация и изпълнение на задълженията на Република България като член на Световната търговска организация.

Основните функции на Националния информационен център са отговаряне на всички основателни запитвания, както и предоставяне на информация и документи на членове на Световната търговска организация или техни заинтересовани физически и юридически лица, във връзка с:

  • всички стандарти и технически регламенти, приети или предложени на територията на Република България;
  • всички процедури за оценяване на съответствието, които се прилагат на територията на Република България;
  • членството и участието на Република България и на органи на централната власт и местното самоуправление в международни и регионални органи по стандартизация и системи за оценяване на съответствието, както и в двустранни и многостранни спогодби в обхвата на Споразумението за техническите пречки пред търговията;
  • мястото на публикуване на съобщения съгласно Споразумението за техническите пречки пред търговията;
  • местоположение на информационни центрове в Република България.

Свързани документи

Споделете