Loading...

Национална програма за надзор на пазара

Създаването и изпълнението на национална програма за надзор на пазара е задължение на всяка държава-членка на ЕС и то произтича пряко от Регламент (ЕО) № 765/2008.

Целта на този регламент е да гарантира ефективното функциониране на Единния европейски пазар и при изпълнение на задълженията на държавите членки на ЕС да осигурява свободното движение на стоки. Регламентът предвижда рамка за надзора на пазара на продукти, за да се гарантира, че тези продукти отговарят на изискванията, осигуряващи високо ниво на защита на обществените интереси, както и рамка за осъществяване на контрол на продуктите от трети държави.

Национална програма за надзор на пазара на Република България за 2011 г. (Market Surveillance Programme of Republic of Bulgaria for 2011)

Национална програма за надзор на пазара на Република България за 2012 г. (Market Surveillance Programme of Republic of Bulgaria for 2012)

Национална програма за надзор на пазара на Република България за 2013 г.

Национална програма за надзор на пазара на Република България за 2014 г.

Националната програма за надзор на пазара на Република България се състои от седем секторни програми при изпълнението, на които се спазват формулираните общи цели. Структурирането на документа и неговото изпълнение гарантира възможността да бъдат предприемани ефективни мерки по отношение на всяка от категориите продукти, които са предмет на законодателството на ЕС за хармонизация.

Подробна информация за функциите на органите по надзор на пазара и прилаганите от тях процедури може да намерите на интернет страниците на съответните институции обявени в секторните програми, както и да осъществите контакт с посочените отговорни лица.

Обръщаме внимание, че получаването на информация от заинтересованите страни, включително на професионалните браншови и потребителски организации, съдържащи конкретни данни за продукти, намиращи се на пазара спомагат за създаването, прилагането и актуализирането на програмите за надзор на пазара.

Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки

Съветът за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки към министъра на икономиката, енергетиката и туризма е създаден с ПМС № 180/2005. Основната цел за възникването на структурата е създаването на ефективно функционираща платформа за сътрудничество на държавните органи, извършващи контролни и надзорни функции върху предлаганите на пазара стоки.

От 1 август 2011 г. председател и заместник-председател на Съвета са определени от министъра заместник-министри на икономиката, енергетиката и туризма. Организационно-техническото обслужване на работата на Съвета се изпълнява от Дирекция “Техническа хармонизация и политика за потребителите”.

В отговор на изискванията на Регламент (ЕО) № 765/2008, който определя за целия ЕС общата рамка от правила и принципи във връзка с надзора на пазара, Съветът изпълнява функции и задачи, част от които са:

  1. изготвя предложения и взема решения по отношение на координацията и обмена на информация във връзка с контролната дейност и ефективното прилагане на нормативните актове, свързани с контрола на пазара на стоки;
  2. одобрява национална програма за надзор на пазара за съответната календарна година, основана на секторните програми по продуктови категории и техните актуализации;
  3. приема докладите за изпълнението на секторните надзорни програми;
  4. одобрява информация, която се предоставя на Европейската комисия и на другите държави членки на Европейския съюз, за националните компетентни органи за надзор на пазара и за националната програма за надзор на пазара и др.

Свързани документи

Споделете