Loading...

Политика за защита на потребителите

Политиката за защита на потребителите има две основни цели:

 1. изграждане на законодателна рамка за защита на потребителите;
 2. ефективно прилагане на законодателството за защита на потребителите.

и включва следните компоненти:

 • безопасност на потребителите;
 • защита на икономическите интереси на потребителите;
 • защита на индивидуалните и колективни интереси на потребителите в т.ч. и чрез използване на механизми за алтернативно решаване на спорове;
 • участие на сдруженията на потребителите в прилагането на законодателството за защита на потребителите.

Министерство на икономиката и индустрията провежда политика, която има за цел да осигури защитата на основните права на потребителите:

 • право на информация за стоките и услугите;
 • право на защита срещу рискове от придобиването на стоки и услуги, които могат да застрашат живота, здравето или имуществото им;
 • право на защита на икономическите им интереси при придобиването на стоки и услуги при нелоялни търговски практики и способи за продажба, неравноправни договорни клаузи и предоставянето на гаранции за стоките;
 • право на обезщетение за вреди, причинени от дефект на стоки;
 • право на достъп до съдебни и извънсъдебни процедури за разрешаване на потребителски спорове;
 • право на образование по въпроси, отнасящи се до защитата им;
 • право на сдружаване с цел защита на интересите им;
 • право на представителство пред държавните органи, вземащи решения по въпроси, които ги засягат.

Свързани документи

Споделете