Loading...

Възможности за участие в международни търгове на НАТО

С членството на Република България в НАТО пред българските фирми се откриват възможности за участие в международни процедури на Алианса. От общия бюджет на организацията се финансират проекти и програми за изграждане на инфраструктура, за доставка на оборудване, стоки и за предоставяне на услуги. Доставките в рамките на НАТО са децентрализирани и се осъществяват от Главната квартира, военните командвания и различни агенции на НАТО, които за тази цел са разработили специфични правила.

1. Програма на НАТО за инвестиции в сигурността (NATO Security Investment Programme – NSIP)

Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността е насочена към осъществяване на инфраструктурните изисквания на НАТО – от високи технологии до стоки за масово потребление. Осъществяваните инфраструктурни проекти обхващат стационарни и мобилни системи за отбрана, системи за командване и управление, комуникационни и информационни системи, радарни системи, електронно оборудване и прибори, изграждане на командната структура, строителство на сгради, военни обекти, пътища, летища, пристанища, изграждане на инсталации, тръбопроводи и резервоари, широк набор от съоръжения, стоки и услуги за поддръжка на силите на НАТО.

Основната форма за избор на доставчици са международните търгове (ICB – International Competitive Bidding), като целта е максимално бързо удовлетворяване на оперативните потребности, ефективно изразходване на средствата, гарантиране на равнопоставеното участие на фирми от всички страни членки на НАТО. Редът за провеждане на международни търгове е разработен детайлно в документа на НАТО
AC/4-D/2261, Procedures for International Competitive Bidding for NATO Security Investment Programme works, (1996 Edition).

2. Агенция на НАТО за комуникации и информация (NCIA)

Агенцията на НАТО за комуникации и информация осигурява централно планиране, интегриране, проектиране, инженеринг, техническа поддръжка и контрол върху конфигурациите, свързани с комуникационните и информационни системи на НАТО, и предоставя научни и технически консултации на органите на НАТО.

NCIA осъществява доставки за комуникационните и информационни системи, което повишава възможностите на НАТО да осъществява функциите си по военното командване, управление и политическите консултации. Агенцията може да бъде страна домакин при провеждане на международни процедури по NSIP. Формите за избор на доставчик, които NCIA прилага, са ICB и предварително рамково споразумение – Basic Ordering Agreement (BOA), което Агенцията сключва с потенциалните доставчици. Заинтересуваните фирми трябва да се обърнат директно към агенцията, като подробна информация могат да намерят на Интернет страницата на NCIA .

3. Агенция на НАТО за поддръжка (NSPA)

Агенцията на НАТО за поддръжка е основната логистична агенция на Алианса. Основната й задача е материално-техническото обезпечаване на системи въоръжения и военна техника, които се използват общо от две или повече страни членки на НАТО. NSPА осигурява доставки и услуги и по специална поръчка на страните от НАТО и от други организации. Авторитетът на NSPА като център за доставки води до нарастване на нейната роля като страна домакин при осъществяване на проекти на НАТО по Програмата за инвестиции в сигурността (NSIP), както и при предоставяне на логистична подкрепа за мисиите на НАТО в кризисни райони – SFOR, KFOR и ISAF.
Фирмите, които желаят да работят с NSPA, трябва да бъдат регистрирани в базата данни на потенциалните доставчици (“Source File”), поддържана от агенцията. На официалната Интернет страница на NSPA може да се намери подробна информация, указания и формуляри, които те трябва да попълнят.

4. Ред за участие на български фирми в международни процедури на НАТО

В съответствие с изискванията на НАТО право на участие в международни процедури имат само физически или юридически лица от страни членки, за които е издадена Декларация за съответствие (Declaration of Eligibility) от правителството или от специално определен държавен орган на съответната страна. В България, съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), министърът на икономиката е органът, който издава Декларацията за съответствие за всяка процедура и я адресира до страната домакин. Предвид кратките срокове за издаване на Декларацията за съответствие след получаване на известие за търг, е необходимо лицата, които желаят да участват в международни процедури на НАТО, да удостоверят предварително своите финансови, технически и професионални способности пред Министерството на икономиката. Тези, които отговарят на условията по наредбата, ще бъдат включени в база данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО, поддържана от Министерството на икономиката.

Фирмите, които проявяват интерес към участие в предстоящи процедури на НАТО, трябва да подадат заявление за включване в базата данни, към което да приложат документите по чл. 7, ал. 1 от наредбата.

Заявлението се адресира до:
Министерство на икономиката и индустрията
гр. София 1052
ул. “Славянска” № 8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО

Министерството на икономиката и индустрията публикува на Интернет страницата си обяви за международни процедури на НАТО с изключение на случаите, когато Известието за намерение за покана за търг има гриф за сигурност или маркировка, непозволяваща публичното му разпространение. В тези случаи информацията се разпространява по реда, предвиден в Закона за защита на класифицираната информация и правилника за неговото прилагане.

Свързани документи

Споделете