Loading...

Звено за контакт относно продукти

Принцип на взаимно признаване

Принципът на взаимното признаване е едно от средствата за осигуряване на свободното движение на стоки в рамките на европейския вътрешен пазар. Взаимното признаване се прилага за продукти, които не са предмет на хармонизираното законодателство на ЕС, или за аспекти на продукти, попадащи извън обхвата на това законодателство.

Съгласно този принцип държава-членка не може да забрани продажбата на своя територия на продукти, които законно се предлагат в друга държава-членка, дори когато тези продукти са произведени в съответствие с технически правила, различни от тези, според които се произвеждат местните продукти. Единствените изключения от този принцип са ограничения, които са оправдани на основания съгласно член 30 от Договора за функциониране на ЕС или въз основа на други първостепенни причини от обществен интерес и които са пропорционални на преследваната цел.

Цел на Регламент (ЕО) 764/2008

Целта на този регламент е да укрепи функционирането на вътрешния пазар чрез подобряване на свободното движение на стоки. Регламентът определя правилата и процедурите, които трябва да бъдат следвани от компетентните органи на държава-членка, когато приема или възнамерява да приеме решение съгласно член 2(1), което би затруднило свободното движение на продукт, предлаган законно на пазара в друга държава-членка, и при спазване на член 28 от Договора за функциониране на ЕС.

Регламент (ЕО) 764/2008 също така предвижда създаването на звена за контакт относно продукти в държавите-членки да допринесе за постигането на целта на регламента и за намаляване на риска за предприятията техните продукти да не получат достъп до пазара на съответната избрана за местоназначение държавата-членка.

Звено за контакт относно продукти

Звената за контакт относно продукти осигуряват следната информация:

(а) технически правила, приложими към конкретен тип продукт на територията, в която са установени тези звена за контакт относно продукти, и информация дали този тип продукт подлежи на изискване за предварително разрешение съгласно законодателството на тяхната държава-членка, както и информация относно прилагането на принципа на взаимно признаване и прилагането на Регламент (ЕО) 764/2008 на територията на тази държава-членка;

(б) данните за контакт на компетентните органи в рамките на тази държава-членка, с помощта на които те могат да бъдат открити директно, включително данните на органи, отговорни за надзора на изпълнението на съответните технически правила на територията на тази държава-членка;

(в) правните мерки и процедури, съществуващи на територията на тази държава-членка, в случай на спор между компетентните органи и стопански субект.

Българско звено за контакт относно продукти:

Министерство на икономиката и индустрията,

Дирекция „Техническа хармонизация“,

Отдел „Техническа хармонизация – машини, електрическо оборудване, храни и хоризонтални въпроси”

Адрес: София, 1052, ул. „Славянска“ № 8

Тел. + 359 2 940 73 36; + 359 2 940 75 22

e-mail: infopointBG@mi.government.bg

Свързани документи

Споделете