Loading...

BGN 3 398 111 is the amount of the contribution under Article 1 of the Consumer Transport Compensation Act for the month of March 2024.

BGN 3 398 111 is the amount of the contribution under Article 1 of the Consumer Transport Compensation Act for the month of March 2024.

With the entry into force in November 2023 of the Consumer Transport Compensation Act , persons producing petroleum products from crude oil originating in or exported from Russia are required to make monthly contributions to compensate consumers for transportation costs.

The amount of the monthly contribution shall be determined by the Minister for Economy and Industry by the 15th day of the current month according to the formula under Art. 1 of the Act.

The contribution for the month of March 2024, in the amount of BGN 3 398 111, was set by the Minister of Economy and Industry Dr. Petko Nikolov on 12 April 2024.

Data for the calculation of the contribution are taken from:

The average monthly price for March 2024 of Brent crude oil based on statistics from the U.S. Energy Information Administration for Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel) as follows: USD 85 410 per barrel.

https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_m.htm

Average monthly price for the month of March 2024 of crude oil originating in or exported from Russia based on EU Council Decision (CFSP) 2022/2369 of 3 December 2022 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine as follows: USD 60 per barrel.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:311I:FULL

The value of the contribution in BGN is calculated at the average monthly rate of the BNB

https://www.bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StExchangeRates/MonthlyExchangeRates/index.htm

CUSTOMS AGENCY

The levy is on petroleum products produced on the territory of the Republic of Bulgaria from crude oil originating in Russia or exported from Russia for the month of March 2024 for the quantity of litres of petroleum products with CN code 27 10, exported from a tax warehouse for the month of March 2024, produced from oil originating in Russia or exported from Russia, according to the data submitted by the Customs Agency.

С влизането в сила през месец ноември 2023 г. на Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт, лицата, които произвеждат нефтопродукти от суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия, се задължават да правят месечни вноски за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт.

Размерът на месечната вноска се определя от министъра на икономиката и индустрията в срок до 15 – то число на текущия месец по формула, съгласно чл. 4, ал. 1 от закона.

Вноската за месец март 2024 г., в размер на 3 398 111 лева, е определена със Заповед РД 16 359_12_04_2024_1 на министъра на икономиката и индустрията д-р Петко Николов.

Данни за изчислението на вноската са взети от:

  1. Средномесечната цена за месец март 2024 г. на суров нефт сорт „Брент“ на база статистически данни от U.S. Energy Information Administration for Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel), както следва: 85.410 щатски долара за барел.

https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_m.htm

  1. Средномесечна цена за месец март 2024 г. на суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия на база Решение (ОВППС) 2022/2369 на Съвета на ЕС от 3 декември 2022 година за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, както следва: 60 щатски долара за барел.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:311I:FULL

  1. Стойността на вноската в лева е изчислена при средномесечен курс на БНБ

https://www.bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StExchangeRates/MonthlyExchangeRates/index.htm

  1. Агенция „Митници“

Вноската е върху нефтопродукти, произведени на територията на Република България от суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия за месец март 2024 г. за количеството литра нефтопродукти с код по КН 27 10, изведени от данъчен склад за месец март 2024 г., произведени от нефт с произход от Русия или изнесен от Русия, по подадени данни от Агенция „Митници“.

Share