Loading...

Европейски фонд за отбрана

Европейският фонд за отбрана (EDF) е програма на ЕС, която има за цел да подкрепя инвестициите в съвместни научни изследвания и разработване на отбранителни продукти и технологии, като по този начин стимулира държавите членки да си сътрудничат и да инвестират повече в отбрана. Фондът разполага с бюджет от 7,9 млрд. евро за периода 2021-2027 г., от които 2,6 млрд. евро са предназначени за научни изследвания в областта на отбраната и 5,3 млрд. евро – за разработване на отбранителни продукти и технологии.

Предшественици на фонда са двете пилотни програми на ЕС – Европейската програма за отбранително промишлено развитие (EDIDP) и Подготвителното действие за научни изследвания в областта на отбраната (PADR), действащи в периода 2018 – 2020 г.

Цели

Европейския фонд за отбрана се управлява пряко от Eвропейската комисия. Основна цел на Фонда е укрепване на конкурентоспособността, иновационния капацитет, ефикасността и технологичната автономност на отбранителната промишленост на ЕС.

Кой може да кандидатства

  • Консорциуми, които включват най-малко 3 организации, основани в най-малко 3 държави членки на ЕС.
  • Фондът е отворен за участие към организации, установени в държави членки на ЕС и асоциирани държави. Асоциирани държави са държави членки на Европейската асоциация за свободна търговия, които са членове на Европейското икономическо пространство. Норвегия е асоциирана държава, следователно норвежките организации ще бъдат третирани като субекти от държави членки на ЕС.

Какво се финансира

Програмата предоставя финансова подкрепа за научно-изследователска и развойна дейност на продукти и технологии, свързани с отбраната през целия жизнен цикъл – от научни изследвания до разработване на прототип, изпитване, атестация и сертифициране. Допустими за финансиране са само съвместни проекти.

Размер на финансиране

Финансирането се предоставя под формата на безвъзмездна финансова помощ (грант), като базовият размер на гранта за различните видове действия е както следва:

  • научни изследвания – 100% от допустимите разходи;
  • разработване на прототип – до 20% от допустимите разходи;
  • проектиране, изпитване, атестация, сертифициране – до 80% от допустимите разходи.

Непреките допустими разходи се възстановяват при плоска ставка от 25 % от преките допустими разходи.

Програмата предвижда система от допълнителни бонуси за насърчаване на трансграничното сътрудничество между МСП и включването на предприятия със средна пазарна капитализация във веригите за доставки на продукти и технологии, свързани с отбраната.

Споделете