Loading...

Национална точка за контакт по EDF

Европейският фонд за отбрана се управлява пряко от Европейската комисия. С цел подпомагане на процеса по изпълнение на Европейския фонд за отбрана (EDF) Европейската комисия стартира процес по изграждане на мрежа от Национални точки за контакт (NFPs) в държавите членки. Националните точки за контакт са посланици на Европейския фонд за отбрана на местно ниво и действат като свързващо звено между Комисията и кандидатите за участие в програмата. Тяхна задача е да предоставят актуална информация и подкрепа на заинтересовани участници във връзка с условията за кандидатстване по EDF, да съдействат за установяване на контакти и формиране на консорциуми, да насърчават трансграничното сътрудничество между предприятията от сектора, особено между МСП, да работят за отваряне на веригите на доставки и укрепване на синергията между отбранителния и гражданския сектор и др.
Национална точка за контакт по въпросите на Европейския фонд за отбрана за България и представител на Министерството на икономиката и индустрията в Програмния комитет по изпълнение на EDF е:
г-жа Диляна Карагеоргиева
началник на отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Министерство на икономиката и индустрията
тел.: 02 940 75 82

Споделете