Loading...

Аржентина

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 02 940 7688; факс: +359 02 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg
Референт за Аржентина
Ивайло Стоев
ул. “Княз Александър І” 12,
тел.: +359 2 940 7821; факс: +359 2 987 4008
i.stoev@mi.government.bg

СПРАВКА ЗА
ТЪРГОВСКО – ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА АРЖЕНТИНА

1. ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА АРЖЕНТИНА

През 2017 г. износът на Аржентина е в размер на 58.45 млрд. щ.д. Основни експортни стоки на страната са: соя и производни на соята, нефтопродукти и природен газ, превозни средства, царевица и пшеница. Водещите експортни партньори на страната през 2017 г. са: Бразилия (16.1% от общия износ), САЩ (7.9%), Китай (7.5%), Чили (4.4%) и др. Аржентина внася основно: машини, моторни превозни средства, нефт и природен газ, органични химикали, пластмаси. През 2017 г. вносът на страната е в размер на 63.97 млрд. щ.д.

2. СТОКООБМЕН

в млн. щ.д.

ГОДИНА

ИЗНОС

ВНОС

СТОКООБМЕН

САЛДО

2006

6,67

103,98

110,65

-97,31

2007

21,00

15,43

36,43

5,57

2008

29,04

16,02

45,07

13,02

2009

3,97

11,38

15,36

-7,41

2010

7,20

81,00

88,20

-73,80

2011

29,74

66,58

96,32

-36,84

2012

6,35

13,03

19,38

-6,68

2013

9,71

12,34

22,05

-2,63

2014

3,79

13,30

17,09

-9,51

2015

3,84

17,66

21,5

-13,82

2016

5,20

22,00

27,2

-16,8

2017

28,82

54,27

83,09

-25,45

2018

8,16

73,36

81,52

-65,2

2019

8,25

46,90

55,15

-38,65

2020

6,52

39,26

45,78

-32,74

2021

6,85

34,87

41,72

-28,02

I – IV 2022

7,65

8,80

16,45

-1,15

През първите четири месеца на 2022 г. стокообменът на страната ни с Аржентина възлиза на 16.45 млн. щ.д. спрямо 15.30 млн. щ.д. през същия период на 2021 г. – ръст от 7.52%.

През 2021 г. стокообменът на страната ни с Аржентина възлиза на 41.72 млн. щ.д. спрямо 45,78 млн. щ.д. през 2020 г. – спад от -8.87%.

Българският износ за Аржентина отбелязва ръст от над 5% спрямо 2020 г., като стойността му е 6.85 млн. щ.д., което се дължи на регистрирания ръст в износа на минерални или химични азотни торове, медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати и др. Вносът от Аржентина също бележи спад от -11.18% до 34.87 млн. щ.д.

През 2020 г. стокообменът на страната ни с Аржентина възлиза на 45.78 млн. щ.д. спрямо 55,15 млн. щ.д. през 2019 г. – спад от -17%.

Българският износ за Аржентина отбелязва спад от -21% спрямо 2019 г., като стойността му е 6.52 млн. щ.д., което се дължи на регистрирания спад в износа на машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн, артикули за фойерверки и др. Вносът от Аржентина също бележи спад от -16.3% до 39.26 млн. щ.д.

През 2019 г. данните на митническата статистика показват, че двустранният стокообмен между България и Аржентина отбелязва спад от -32.3% спрямо същия период на миналата година, възлизайки на 55.15 млн. щ.д.

Българският износ за Аржентина отбелязва ръст от 1.1% спрямо същия период на миналата година, като стойността му е 8.25 млн. щ.д., което се дължи на регистрирания ръст в машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн и др. Вносът от Аржентина бележи спад от -36.1% до 46.90 млн. щ.д.

Водещи стоки в стокообмена с Аржентина през I – IV 2022 г.

Износ от България

%

Внос от Аржентина

%

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

16.8

Руди на благородните метали и техните концентрати

32.9

Машини и апарати

13.2

Фъстъци непечени

23.2

Инсектициди

11.3

Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни

12.4

Маркучи от вулканизиран каучук

8.6

Зеленчуци със сухи бобови чушки

5.2

Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули

4.4

Земеделски, градинарски или лесовъдни машини и устройства за подготовка или обработка на почвата или за култивация

4.0

Водещи стоки в стокообмена с Аржентина през 2021 г.

Износ от България

%

Внос от Аржентина

%

Минерални или химични азотни торове

23.6

Руди на благородните метали и техните концентрати

31.5

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

12.7

Фъстъци непечени

24.2

Машини и апарати за обработка на каучук или пластмаси или за производство на продукти от тези материали

9.2

Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни

11.9

Инсектициди

8.6

Зеленчуци със сухи бобови чушки

5.3

Маркучи от вулканизиран каучук

6.3

Земеделски, градинарски или лесовъдни машини и устройства за подготовка или обработка на почвата или за култивация

3.8

Водещи стоки в стокообмена с Аржентина през 2020 г.

Износ от България

%

Внос от Аржентина

%

Машини и апарати за обработка на каучук

10.9

Фъстъци непечени

31.7

Стъклени предмети за сервиране

10.6

Руди на благородните метали и техните концентрати

17.9

Инсектициди,

10.0

Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни

13.5

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

9.1

Зеленчуци със сухи бобови чушки

8.7

Машини и апарати

8.2

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции

8.6

Водещи стоки в стокообмена с Аржентина през 2019 г.

Износ от България

%

Внос от Аржентина

%

Машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн

16.21

Руди на благородните метали и техните концентрати

26.03

Артикули за колективни игри

11.27

Фъстъци непечени

18.24

Артикули за фойерверки

9.90

Вълни, нещрайхгарни

16.47

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни

8.80

Вълна, фини или груби косми, щрайхгарни или камгарни

12.92

Маркучи от вулканизиран каучук

4.80

Зеленчуци със сухи бобови чушки

5.02

През 2018 г. данните на митническата статистика показват, че двустранният стокообмен между България и Аржентина намалява с1.89% спрямо същия период на миналата година, възлизайки на 81.52 млн. щ.д.

Българският износ за Аржентина отбелязва спад от -71.69% спрямо същия период на миналата година, като стойността му е 8.16 млн. щ.д., което се дължи на отсъствието в износа на кораби-фарове, кораби-помпи, кораби-драги, плаващи кранове и други кораби. Вносът от Аржентина бележи ръст от 35.18% до 73.36 млн. щ.д.

Водещи стоки в стокообмена с Аржентина през 2018 г.

Износ от България

%

Внос от Аржентина

%

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни

17.95

Биодизел и смеси от биодизел

59.58

Артикули за фойерверки

12.60

Вълна, фини или груби косми, щрайхгарни или камгарни

10.09

Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули

8.54

Руди на благородните метали и техните концентрати

8.36

Електрически трансформатори

5.72

Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни

6.43

Маркучи от вулканизиран каучук

5.63

Фъстъци непечени

4.50

3. ИНВЕСТИЦИИ

По данни на БНБ в периода 2014-2021 г. Годишни данни; Нетни чуждестранни инвестиции в България; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви;

в млн. евро

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Аржентина

1.2

1.7

4.1

6.2

7.3

0.8

4.6

4.0

4. МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ

На основание Спогодба за икономическо и техническо сътрудничество (подписана 1980 г.), между двете страни има създадена Смесена междуправителствена комисия за икономическо и техническо сътрудничество (СКИТС), която е провела до момента 4 заседания.

Сесиите на Смесената междуправителствена комисия за икономическо и техническо сътрудничество са се провеждали, както следва:

I-ва сесия, м. юли 1984 г. в Буенос Айрес,

II-ра сесия, м.май 1987 г. в Пловдив,

III-та сесия, м. април 1996 г. в Буенос Айрес,

ІV-та сесия, м. септември 2006 г. в София.

След десетгодишно прекъсване и с цел активизиране и задълбочаването на двустранните отношения в областта на икономическото сътрудничество, на 25 и 26 септември 2006 г. в гр. София, се проведе Четвъртата сесия на Смесената междуправителствена българо-аржентинска комисия за икономическо и техническо сътрудничество /СКИТС/.

Председател на българската част на Смесената комисия бе заместник-министър на икономиката и енергетиката.

Председател на аржентинска част на Комисията бе директор на Национална дирекция „Международни икономически преговори” в Министерство на външните работи, международната търговия и вероизповеданията на Република Аржентина (с ранг заместник-министър).

В дневния ред на сесията бе включен за обсъждане и въпросът за осъвременяване на двустранната договорно-правна база в областта на двойното данъчно облагане, морско- търговското корабоплаване, научно-техническото сътрудничество, както и сътрудничеството в борбата с организираната престъпност и други тежки престъпления и др. Парафиран бе проект на Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Аржентина.

Споразумението се подписа на 11 ноември 2008 г., в рамките на официалното посещение в Република Аржентина на президента на Република България г-н Георги Първанов. След изпълнение на вътрешните законови процедури, същото влезе в сила през м. март 2011 г. Със Споразумението за икономическо сътрудничество се създава нова Българо-аржентинска комисия за двустранно икономическо сътрудничество. С Решение на Министерски съвет за съпредседател на Смесената комисия с Аржентина от българска страна е определен заместник-министър на икономиката.

През 2016 г. е предоставена на аржентинската страна информация за предложенията на българската страна за теми за обсъждане по време на Първата сесия на българо-аржентинската Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество /СКИС/, гр. Буенос Айрес, Аржентина; следва аржентинската страна, в качеството й на домакин да предложи подходящ период за провеждане на сесията.

5. ДОГОВОРНО ПРАВНА ОСНОВА НА ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И АРЖЕНТИНА

¨ Договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите – подписан на 21.09.1993 г. в Буенос Айрес, ратификационните документи са разменени на 11.03.199 4г. в МВнР – предстои изменение.

¨ Споразумение между БТПП и Камарата за индустрия, търговия и производство на Аржентина – подписано през 1979 г.;

¨ Санитарно – ветеринарна спогодба – подписана през м. август 1998 г. – изпратена нота за денонсирането й, считано от 01.01.2007 г.;

¨ Спогодба за сътрудничество в областта на карантината и растителната защита – подписана през м. август 1998 г. – изпратена нота за денонсирането й, считано от 01.01.2007 г.;

¨ Спогодба за сътрудничество в областта на туризма – юли 2000 г. – в сила от 22.04.2003 г.;

¨ Споразумение за мирно използване на атомната енергия – юли 2000 г. – не е влязло в сила;

¨ Спогодба за наука и технологично сътрудничество – юли 2000 г., в сила от 17.01.2003 г.;

¨ Програма за сътрудничество в областта на образованието и културата март 2006 г.;

¨ Споразумение за установяване на безвизов режим за гражданите на двете страни, притежатели на обикновени паспорти – март 2006 г.;

¨ Споразумение между Дипломатическите институти – март 2006 г.

¨ Споразумение за икономическо сътрудничество между правителствата на Република Аржентина и Република България, подписано на 11.11.2008 г. в Буенос Айрес. В сила от март 2011 г.

6. ПОСЕЩЕНИЯ И СРЕЩИ

2017 г. – на министъра на икономиката г-н Емил Караниколов, с българска правителствена делегация, за участие в 11-тата сесия на Министерската конференция на Световната търговска организация в Буенос Айрес, Аржентина.

2016 г. – през м.февруари 2016 г. в Аржентина бяха осъществени две визити на най-високо ниво: на президента г-н Росен Плевнелиев и на министъра на икономиката.

1998 г. – на зам.-министър на търговията и туризма за участие в II-та среща на страните от МЕРКОСУР и ЧИС в Буенос Айрес;

1998 г. – на министър на земеделието, горите и аграрната реформа в Аржентина. Подписани са ветеринарна и фитосанитарна спогодби;

1998 г. – на вицепрезидента Тодор Кавалджиев. Проведени са политически консултации между МВнР на равнище началник управление;

1999 г. – на зам.-председателя на Народното събрание Иван Куртев, начело на делегация за участие в тържествата по случай встъпването в длъжност на президента Фарнандо де

ла Руа. Връчено е послание от президента на България до президента на Аржентина, с покана да посети нашата страна;

2000 г. – на министъра на външните работи Надежда Михайлова – официално посещение;

2001 г. – политически консултации между МВнР на равнище зам.министър в София.

2006 г. – политически консултации между МВнР на равнище зам.министър в Аржентина.

2008 г. – посещение на президента на Република България в Република Аржентина.

Споделете