Loading...

Австрия

Търговски представители зад граница

Министерство на икономиката и индустрията
Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Австрия
Даяна Попангелова
ул.”Княз Александър І” 12
тел. +359 2 940 7697
d.popangelova@mi.government.bg

I. Икономически отношения между България и Австрия

II. Бизнес компас

I. Икономическите отношения между България и Австрия

  1. Стокообмен (в млн. евро)

Австрия е един от традиционните и важни търговски и икономически партньори на България.

Година

Стоко

обмен

Ръст

%

Износ

Ръст

%

Внос

Ръст

%

Салдо

2011

1 172.9

21.9

388.2

32.1

784.7

17.4

– 396.5

2012

1 162.6

-0.9

380.4

-2.0

782.2

-0.3

-401.8

2013

1 111.6

-4.4

400.5

5.3

711.1

-9.1

-310.6

2014

1 121.1

0.9

378.9

-5.4

742.2

4.4

-363.3

2015

1 121.7

0.0

411.1

8.6

710.7

-4.4

-299.6

2016

1 181.6

5.3

459.4

11.7

722.1

1.6

-262.6

2017

1 220.6

3.2

491.5

6.9

729.1

0.8

-237.6

2018

1 310.0

7.3

506.6

3.1

803.3

10.2

-296.7

2019

1 387.6

5.9

546.4

7.9

841.1

4.7

-294.6

2020

1 358.6

-2.1

536.6

-1.8

821.9

-2.3

-285.3

1-12 2021

1 856

36.3

820

52.8

1 036

25.1

-216

1-6 2022

1 018

30.4

446.9

36.4

571.3

26

-124

По данни на МИИ

През 2021 г. износът е 820.6 млн. евро, нараства с 36.3%. Вносът е 1 036 млн. евро и ръст от 52.8%. Стокообменът възлиза на 1 856 млн. евро, има нарастване с 36.3%. Салдото е отрицателно и се равнява – 216 млн. евро.

През 2020г. Австрия заема 15-то място в износа с дял 2.7% и 12-то място във вноса с дял от 2.7%. За периода износът възлиза на 536.6 млн. евро, това е спад от 1.8%, вносът е 821.9 млн. евро, като също отбелязва спад от 2.3%. Стокообменът възлиза на 1 358.6 млн. евро, като отбелязва спад от 2.1 %. Салдото е отрицателно за страната ни и възлиза на -285.3 млн. евро.

Структура на стокообмена през 2021 г.

Водещи стоки по износа в млн.евро

Код

MT

Описание

EUR’000

%

Общ износ през: 01-12/2021г.

34 866 879

100.0

в т. ч. Австрия

820 321

2.4

2711

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди:

132 368

16.1

3826

Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно

62 531

7.6

8412

Други двигатели:

62 032

7.6

9506

Артикули и съоръжения за физическа култура, гимнастика, атлетика, други видове спорт, включително тенис на маса или игри на открито, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава; басейни:

38 738

4.7

8711

Мотоциклети (включително веломоторите) и велосипеди със спомагателен двигател, със или без кош; кошове:

29 927

3.6

8418

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с електрическо или друго оборудване; топлинни помпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от N 8415:

25 048

3.1

8415

Машини и апарати за кондициониране на въздуха, включващи вентилатор с двигател и устройства за промяна на температурата и влагата, включително тези, в които влагосъдържанието не се регулира отделно:

24 150

2.9

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

23 651

2.9

9021

Ортопедични апарати и артикули, включително медикохирургически колани и бандажи и патерици; шини, корита и други артикули и апарати за фрактури; артикули и апарати за протези; слухови апарати и други апарати за

20 209

2.5

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони:

19 091

2.3

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

Водещи стоки във вноса в млн. евро

Код

MT

Описание

EUR’000

%

Общ износ през: 01-12/2021 г.

34 866 879

100.0

в т. ч. Австрия

820 321

2.4

2711

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди:

132 368

16.1

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

1 838

0.2

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили:

1 354

0.2

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони:

19 091

2.3

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде:

3 356

0.4

8400

[Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; части за тези машини или апарати]

700

0.1

3105

Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий; други торове; продукти от настоящата глава,

3902

Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми:

104

0.0

3920

Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали:

3 907

0.5

8704

Автомобилни превозни средства за транспорт на стоки:

1 641

0.2

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

  1. Инвестиции

През 2021 г. износът е 820.6млн. евро, нараства с 52.8%. Вносът е 1 036 млн. евро и ръст от 25.1%. Стокообменът възлиза на 1 856 млн. евро, има нарастване с 36.3%. Салдото е отрицателно и се равнява – 216 млн. евро..

Преките инвестиции от Австрия към 31 декември 2021 г. са в размер на 4, 824.4 млрд.евро. Потокът на австрийските инвестиции през 2021 г. е 243.5 млн.евро.

По Закона за насърчаване на инвестициите са сертифицирани 7 проекта с австрийско участие:

“Петромакс Рифайнъри България”, гр. Силистра, “Кнауф” ЕООД, гр. София с два завода за гипсови мазилки и производство на гипсови плоскости, “Пайплайф” България ЕООД, гр. Пловдив и “Сентилион” ООД, гр. София, “Амер Спортс БГ” ЕООД, гр. Чепеларе (Amer Sports, Австрия, Финландия) и Voestalpine VAE София.

Австрийските компании са сред водещите в класацията на 100-те най-големи чуждестранни инвеститори в България. Австрийските инвестиции в България са концентрирани в почти всички сектори: електроразпределение, телекомуникации, енергетика, банково дело и финанси, търговия, тежката и леката промишлености. Близо 10% от най-големите чуждестранни инвеститори в България са австрийски компании.

Австрийската компания EVN бе отличена с наградата инвеститор на годината за 2011 г. в категорията Инвестиции в иновации за Проекта нова когенерационна централа на площадката на съществуващата ТЕЦ „Пловдив Север”.

Водещи австрийски инвеститори в България

Инвеститор

Българска компания

Сектор

1

TELECOM AUSTRIA

Мобилтел АД

Комуникации

2

EVN

Ел. разпределение Пловдив и Ст. Загора

Електроразпределение

3

Wienerberger

Винербергер ЕООД

строителни материали, от 2004 г. внос, от 2007 г. – завод в Луковит

Wienerberger /до 2012 г. в съдружие със Solvay, Belgium/

Пайплайф България ЕООД

производител на пластмасови тръбни системи за ВиК, газоснабдяване и напояване

4

RAIFFEISEN BANK

Райфайзен Банк България

Финанси

5

OMV

OMV България

търговия, петрол

6

KNAUF

“Гипсфазер” Видин

строителни материали

7

EUROBILLA

БИЛА България

търговия, ХВП

8

Bramac

Bramac Dachsysteme International

покривни материали

9

CRONOSPAN

Кроношпан България

Дървообработване

10

PALFINGER

Палфингер Червен бряг

Машиностроене

11

Planzee TIZIT

Gewindewerkzeuge Gabrovo (GWG)

произв. на режещи инструменти, от /продадена на RS Werkzeuge, после пак авст. собственост/

По данни на БАИ

  1. Туризъм

През 2021 г. България е посетена от 41 537 австрийски туристи /ръст от 86,3 спрямо 2020 г./

Австрийски туристи посетили България

година

Брой туристи

2018

134 891

2019

151 160

2020

над 6 700

2021

41 537

1-6 2022

Няма данни

По данни на МТ

Забележка: За периода януари – юни 2021 г. българските граждани са реализирали общо 1 832 275 пътувания в чужбина, но изследването по дестинации е прекратено.

  1. Договорно-правна рамка
  • Спогодба между Народна република България и Република Австрия за научно и техническо сътрудничество. Подписана във Виена, 17 април 1969 г., в сила от 19.03.1972 г. Ратифицирана с Указ № 41/17.01.1972 г., ДВ, бр.7/1972 г. Регистрирана в Секретариата на ООН под № 11825.
  • Спогодба за сътрудничество в областта на туризма между правителството на Народна Република България и Австрийското федерално правителство, подписана във Виена, 22 февруари 1972 г. В сила от 23.04.1972 г. Одобрена с Решение на МС № 177/11.05.1972 г., Обн. – ДВ, бр. 50/1972 г.
  • Спогодба между правителството на Република България и Австрийското федерално правителство за икономическо, индустриално, техническо и технологическо сътрудничество, подписана във Виена на 2 юни 1995 г. В сила от 1.09.1995 г.
  • Договор между Република България и Република Австрия за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (Ратифициран със закон, приет от XXXVIII Народно Събрание на 31 юли 1997г. – ДВ, бр. 64 от 1997 г. в сила от 1 ноември 1997 г.; Обнародван, ДВ, бр. 99 от 29 октомври 1997 г.)
  • Спогодба между Народна Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото и Протокола към нея. в сила от 03.02.2011 г. (Обн. ДВ бр.29 от 08.04.2011 г).

Споделете