Loading...

Азербайджан

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Баку

Илиян Костов
адрес: Embassy of the Republic of Bulgaria
13, Huseyn Javid Ave., Azerbaijan, AZ 1073 Baku
тел.: +994 12 5386971;
факс: +994 12 538 09 85;
e-mail:
i.kostov@mi.government.bg

Министерство на икономиката и индустрията

Деница Колинс
Началник на отдел “Руска федерация, страни от ОНД и Грузия”
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7908
e-mail: d.collins@mi.government.bg

Референт за Азербайджан
Иван Баталов
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7623
e-mail:
i.batalov@mi.government.bg

І. Бизнес компас

ІІ. Двустранни търговско-икономически отношения между Република България и Република Азербайджан

Двустранен стокообмен

Износът на България за Азербайджан в периода от 2007 г. до 2014 г. се развива по възходяща линия, докато вносът е символичен, с изключение на 2006 г., когато еднократно е внесен нефт за 44 млн. щ. дол.

През 2020 г. двустранният стокообмен възлиза на 17.7 млн. щ. долара, от които 16.95 млн. щ. долара е българският износ за Азербайджан, като същият е намалял с 11% в сравнение със същия период на 2019 г. Вносът от Азербайджан е спаднал с 87.9% и възлиза на 744 хил. щ. долара.

През 2021 г. двустранният стокообмен възлиза на 97.3 млн. щ. долара, като е нараснал с 448.9%, спрямо 2020 г. Драстичния ръст на стокообмена се дължи на стартиралите от началото на 2021 г. доставки на газ по договора между Булгаргаз и SOCAR. Българският износ за Азербайджан е възлязъл на 22.9 млн. щ. долара и е нараснал с 35.1%. Азербайджанският внос в България достига 74.4 млн. щ. долара, в сравнение с 744 хил. щ. долара през 2020 г.

Външнотърговски стокообмен на България с Азербайджан (в млн. щ.д.)

Период

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2012 г.

37.8

37.5

0.3

37.2

2013 г.

40.8

40.5

0.3

40.2

2014 г.

40.7

40.2

0.5

39.7

2015 г.

24.1

24.0

0.1

23.9

2016 г.

12.2

11.8

0.4

11.4

2017 г.

17.2

17.0

0.2

16.8

2018 г.

24.5

23.9

0.6

23.3

2019 г.

24.9

18.75

6.15

12.6

2020 г.

17.7

16.95

0.74

16.2

2021 г.

97.3

22.9

74.4

-51.5

Източник: МИИ

Структура на стокообмена

Сред водещите стоки в българския износ за Азербайджан в последните години традиционно присъстват медикаментите, хлебарските изделия и препаратите за поддържане на косата. В периода 2012 – 2014 г. се наблюдава нарастване на износа на автомобилни превозни средства – за транспорт на стоки и за специални цели, в т.ч. за областта на строителството.

През 2021 г. основна стокова група с дял 25.5% в износа на България за Азербайджан са медикаменти. В Азербайджанския износ за България водеща позиция заема нефтен газ и други газообразни въглеводороди (76.4%).

За 2020 г. водещи в износа на България за Азербайджан са следните стокови групи: медикаменти (25.7%); нефтени и битумни масла (8.6%), хранителни продукти (6.5%), хлебарски, тестени сладкарски или бисквитени продукти (6.3%).

Водещи стоки в стокообмена между България и Азербайджан през 2021 г.

Стоки – износ от България

Хил.

USD

Отн.

дял

%

Стоки – внос от Азербайджан

Хил.

USD

Отн. дял

%

Медикаменти

5 853

25.5

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди

56 826

76.4

Кутии, торби, пликове, кесии и други опаковки, от хартия, картон, целулозна вата или платна от целулозни влакна

2 128

9.3

Минерални или химични азотни торове

7 160

9.6

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти

1 279

5.6

Необработен алуминий

4 811

6.5

Чувствителни, неекспонирани фотографски плаки и плоскоформатни филми, които не са от хартия, картон или текстил

1 253

5.5

Други машини и устройства за терасиране, изравняване, подготвяне на терени, изкопаване, трамбоване, пробиване или извличане на почвата, на рудите или на минералите

2 683

3.6

Източник: МИИ

Пътувания между Азербайджан и България

Период

Азербайджански граждани посетили България

с цел туризъм

Български граждани посетили Азербайджан

(общо)

2008 г.

1 801

95

2009 г.

2 200

76

2010 г.

1 987

35

2011 г.

1 961

194

2012 г.

2 637

381

2013 г.

3 060

14

2014 г.

3 401

43

2015 г.

3 202

213

2016 г.

5 381

1 055

2017 г.

3 271

2 104

2018 г.

5 090

1 742

2019 г.

4 158

657

Източник: Министерство на туризма

През 2020 г. методът за отчитане е променен чрез въвеждане на ЕСТИ и данните не са съпоставими с 2019 г.

Пренощувалите азербайджански туристи в места за настаняване в България са над 420 през 2020 г. Най-много от тях са били в Столична община близо 150, в община Бургас над 50, община Варна около 30 и в община Пловдив над 25 азербайджански туриста.

На 06.04.2018 г. българският щанд на AITF 2018 г. беше лично посетен от президента на Азербайджан Илхам Алиев, първия вицепрезидент г-жа Мехрибан Алиева и вицепрезидента на фондация „Гейдар Алиев” г-жа Лейла Алиева.

Работа на Междуправителствената комисия (МПК)

Към момента са проведени пет заседания на Комисията, съответно на 29-30 юни 2000 г. в гр. София, на 6-7 октомври 2004 г. в гр. Баку, на 29-30 септември 2008 г. в гр. София на 29-30 септември 2016 г в гр. Баку и на 6-7 ноември 2018 г. в гр. София. В рамките на заседанията са разгледани широк кръг въпроси в сферите на икономиката, енергетиката, транспорта и информационните технологии, селското стопанство, туризма, културата, образованието, регионалното развитие и др.

По време на третото, четвъртото и петото заседание на МПК са проведени и двустранни бизнес форуми, чиято организация от българска страна е извършена съответно от БТПП и ИАНМСП. Участието на български и азербайджански фирми на форума показва заинтересоваността на частния бизнес от създаване на нови контакти с партньори от другата страна, желание за развитието им и тяхното задълбочаване в бъдеще.

Петото заседание на МПК се проведе в София в периода 6-7 ноември 2018 г.

Договорно-правна основа

Отношенията между България и Азербайджан се развиват на базата на подписаните в периода след 1991 г. редица двустранни документи. Въпросите в областта на търговско-икономическо сътрудничество се регулират главно от:

– Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан за икономическо сътрудничество, подписано на 12 ноември 2007 г.;

– Договор за сътрудничество в областта на туризма (Баку, 2 декември 1999 г.), в сила от 27 юли 2000 г.;

– Спогодба за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (Баку, 07.10.2004 г.), още не е ратифицирана от НС;

– Спогодба за международни автомобилни превози на пътници и товари (София, 29.06.1995 г.), в сила от 29 октомври 1996 г.;

– Спогодба за въздушни съобщения (София, 29 юни 1995 г.), в сила от 21.03.1996 г.;

– Спогодба за сътрудничество в митническата област (Баку, 02.12.1999 г.);

– Спогодба за сътрудничество в областта на статистиката (Баку, 02.12.1999 г.);

– Спогодба за морско търговско корабоплаване (Баку, 07.10.2004 г.);

– Спогодба за международни комбинирани превози на товари (Баку, 7.10.2004 г.).

– Меморандум за разбирателство и сътрудничество в областта на енергетиката между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерството на промишлеността и енергетиката на Република Азербайджан (София, 13.11.2009 г.);

– Меморандум за разбирателство между „Булгартрансгаз“ ЕАД и Държавната нефтена компания на Република Азербайджан (SOCAR), (София, 13 ноември 2009 г.).

– Меморандум между БЕХ и SOCAR от м. април 2012 г.

– Меморандум за разбирателство между Националната компания Индустриални зони на Република България и Химическия индустриален парк “Семгайт” на Република Азербайджан от м. ноември 2018 г.

– Споразумение между Селскостопанската академия на Република България и Аграрния научно-информационен консултативен център на Министерството на земеделието на Република Азербайджан от м. ноември 2018 г.

Споделете