Loading...

Азербайджан

Министерство на икономиката и индустрията

Деница Колинс
Началник на отдел “Руска федерация, страни от ОНД и Грузия”
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7908
e-mail: d.collins@mi.government.bg

Референт за Азербайджан
Иван Баталов
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7623
e-mail:
i.batalov@mi.government.bg

І. Бизнес компас

ІІ. Двустранни търговско-икономически отношения между Република България и Република Азербайджан

Двустранен стокообмен

През 2022 г. двустранният стокообмен възлиза на 419.2 млн. щ. долара, като е нараснал с 329.2%, спрямо 2021 г. Азербайджанският внос в България достига 394.4 млн. щ. долара, в сравнение с 74.4 млн. щ. долара за 2021 г. Драстичния ръст на двустранния стокообмен се дължи на стартиралите от началото на 2021 г. доставки на газ по договора между Булгаргаз и SOCAR (Държавна петролна компания на Република Азербайджан).

За периода януари-юни 2023 г. двустранният стокообмен възлиза на 204.1 млн. щ. долара, като е нараснал с 221.2%, спрямо същия период на 2022 г. Българският износ за Азербайджан е възлязъл на 17.1 млн. щ. долара и е нараснал с 24.3%. Азербайджанският внос в България достига 187 млн. щ. долара, в сравнение с 49.8 млн. щ. долара през същия период на 2022 г.

Външнотърговски стокообмен на България с Азербайджан (в млн. щ.д.)

Период

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2013 г.

40.8

40.5

0.3

40.2

2014 г.

40.7

40.2

0.5

39.7

2015 г.

24.1

24.0

0.1

23.9

2016 г.

12.2

11.8

0.4

11.4

2017 г.

17.2

17.0

0.2

16.8

2018 г.

24.5

23.9

0.6

23.3

2019 г.

24.9

18.75

6.15

12.6

2020 г.

17.7

16.95

0.74

16.2

2021 г.

97.3

22.9

74.4

-51.5

2022 г.

419.2

24.9

394.4

-369.5

1-6 2022 г.

63.6

13.8

49.8

36.0

1-6 2023 г.

204.1

17.1

187.0

-169.9

Източник: МИИ

Структура на стокообмена

През 2022 г. основна стокова група с дял 19% в износа на България за Азербайджан са медикаменти. В Азербайджанския износ за България водеща позиция заема нефтен газ и други газообразни въглеводороди (99.1%).

Водещи стоки в стокообмена между България и Азербайджан през 2022 г.

Стоки – износ от България

Хил.

USD

Отн.

дял

%

Стоки – внос от Азербайджан

Хил.

USD

Отн. дял

%

Медикаменти

4 723

19.0

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди

390 888

99.1

Вати от текстилни материали и артикули от тези вати

2 554

10.3

Ациклени алкохоли и техните производни

1 962

0.5

Кутии, торби, пликове, кесии и други опаковки, от хартия, картон, целулозна вата или платна от целулозни влакна

1 506

6.1

Необработен алуминий

951

0.2

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора

1 364

5.5

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали

382

0.1

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитени продукти

1 200

4.8

Етерични масла

105

0.0

Хранителни продукти

1 127

4.5

Полимери в първични форми

42

0.0

Източник: МИИ

Преки инвестиции от Азербайджан в България (в млн. евро)

Период

Поток

(нетни трансакции)

2012 г.

-0.5

2013 г.

-0.9

2014 г.

1.4

2015 г.

0.6

2016 г.

0.3

2017 г.

0.6

2018 г.

0.0

2019 г.

0.0

2020 г.

0.0

2021 г.

-0.1

2022 г.

0.1

Източник: БНБ

Азербайджанската инвестиционна политика в чужбина се основава на дългосрочна стратегия за ефективно използване на залежите на нефт и газ в страната. Нефтеният сектор е основен генератор на икономически растеж, а Държавният нефтен фонд (SOFAZ) и Държавната нефтена компания на Азербайджан (SOCAR) разполагат с възможности за реализиране на инвестиционни проекти в чужбина. През м. април 2023 г. SOCAR откри офис в София.

Работа на Междуправителствената комисия (МПК)

Съществена роля за активизиране на връзките между двете страни е отредена на Българо-азербайджанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество (МПК). Съпредседател от азербайджанска страна е министърът на селското стопанство на Азербайджан. Съгласно РМС 808 от 17.11.2023 г. съпредседател на МПК от българска страна е министърът на енергетиката.

Към момента са проведени пет заседания на Комисията, съответно на 29-30 юни 2000 г. в гр. София, на 6-7 октомври 2004 г. в гр. Баку, на 29-30 септември 2008 г. в гр. София на 29-30 септември 2016 г в гр. Баку и на 6-7 ноември 2018 г. в гр. София. В рамките на заседанията са разгледани широк кръг въпроси в сферите на икономиката, енергетиката, транспорта и информационните технологии, селското стопанство, туризма, културата, образованието, регионалното развитие и др.

По време на третото, четвъртото и петото заседание на МПК са проведени и двустранни бизнес форуми, чиято организация от българска страна е извършена съответно от БТПП и ИАНМСП. Участието на български и азербайджански фирми на форума показва заинтересоваността на частния бизнес от създаване на нови контакти с партньори от другата страна, желание за развитието им и тяхното задълбочаване в бъдеще.

Петото заседание на МПК се проведе в София в периода 6-7 ноември 2018 г.

Договорно-правна основа

Отношенията между България и Азербайджан се развиват на базата на подписаните в периода след 1991 г. редица двустранни документи. Въпросите в областта на търговско-икономическо сътрудничество се регулират главно от:

– Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан за икономическо сътрудничество, подписано на 12 ноември 2007 г.;

– Договор за сътрудничество в областта на туризма (Баку, 2 декември 1999 г.), в сила от 27 юли 2000 г.;

– Спогодба за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (Баку, 07.10.2004 г.), още не е ратифицирана от НС;

– Спогодба за международни автомобилни превози на пътници и товари (София, 29.06.1995 г.), в сила от 29 октомври 1996 г.;

– Спогодба за въздушни съобщения (София, 29 юни 1995 г.), в сила от 21.03.1996 г.;

– Спогодба за сътрудничество в митническата област (Баку, 02.12.1999 г.);

– Спогодба за сътрудничество в областта на статистиката (Баку, 02.12.1999 г.);

– Спогодба за морско търговско корабоплаване (Баку, 07.10.2004 г.);

– Спогодба за международни комбинирани превози на товари (Баку, 7.10.2004 г.).

– Меморандум за разбирателство и сътрудничество в областта на енергетиката между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерството на промишлеността и енергетиката на Република Азербайджан (София, 13.11.2009 г.);

– Меморандум за разбирателство между „Булгартрансгаз“ ЕАД и Държавната нефтена компания на Република Азербайджан (SOCAR), (София, 13 ноември 2009 г.).

– Меморандум между БЕХ и SOCAR от м. април 2012 г.

– Меморандум за разбирателство между Националната компания Индустриални зони на Република България и Химическия индустриален парк “Семгайт” на Република Азербайджан от м. ноември 2018 г.

– Споразумение между Селскостопанската академия на Република България и Аграрния научно-информационен консултативен център на Министерството на земеделието на Република Азербайджан от м. ноември 2018 г.

– Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия на Република България и Агенцията за развитие на малкия и среден бизнес на Република Азербайджан (Баку, 1 декември 2022 г.)

Споделете