Loading...

Беларус

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Минск

Димитър Спасов

Ръководител на Служба по търговско-икономическите въпроси към Посолството на Република България в Минск, Беларус

Пл. Свободы 11, эт. 1
220030 г. Минск, Беларусь
ТЭС Посольства Р. Болгария
м. тел.: +375 292 023 251
факс: +375 17 328 65 59
e-mail: d.spasov@mi.government.bg

Министерство на икономиката

Началник на отдел “Руска федерация, страни от ОНД и Грузия”
Деница Колинс
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7908
e-mail: d.collins@mi.government.bg
Референт за Беларус
Николина Танева
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7778
e-mail: n.taneva@mi.government.bg

Александър Ангелов
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7787
e-mail:
a.angelov@mi.government.bg

І. Търговско-икономически отношения между Република България и Република Беларус

ІІ. Бизнес компас

І. Търговско-икономически отношения между Република България и Република Беларус

1. Стокообмен

Стокообмен на Република България с Република Беларус (в млн. щ.д.)

Години

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2010

52.1

31.9

20.2

+11.7

2011

75.5

41.5

34.0

+7.5

2012

65.0

34.4

30.7

+3.7

2013

66.0

40.4

25.6

+14.8

2014

89.0

57.8

31.2

+26.6

2015

65.3

30.2

35.1

-4.9

2016

56.0

29.9

26.1

+3.8

2017

59.3

36.3

23.0

+13.3

2018

98.1

37.9

60.2

-22.3

2019

93.0

58.4

34.6

+23.8

2020

105.5

64.1

41.4

+22.7

2021

123.2

59.7

63.5

-3.8

2022

91,2

42,3

48,9

-6,6

I-VI 2022

52.7

18.7

34.0

-15.3

I-VI 2023

34.6

23.9

10.7

13.2

През 2022 г. в сравнение с 2021 г., стокообменът е намалял с 26.0%, като износът се е намалял със 29.2% и вносът бележи спад с 23.0%. Търговското салдо е отрицателно за България и възлиза на 6.6 млн.щ.дол (-72,2%).

През 2022 г. се наблюдава спад във водещата група стоки в българския износ – „медикаменти“ с 19,8% на обща стойност 13,1 млн.щ.д. Водещата група стоки във вноса от Беларус е „автомобилни превозни средства за транспорт на стоки“, която възлиза на 8,6 млн.щ.д.

През първото полугодие на 2023 г. в сравнение със същия период на 2022 г., стокообменът е спаднал с 34,4%, износът бележи ръст с 27,6%, а вносът е намалял със 68,5%.

Водещи стоки в износа за Беларус през 2022 г.

Групи стоки

Отн. дял (%)

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

31.1

Вати от текстилни материали и артикули от тези вати; текстилни влакна с дължина, непревишаваща 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали:

6.4

Миялни машини за съдове; машини и устройства, служещи за почистване или изсушаване на бутилки или други съдове; машини и устройства за пълнене, затваряне, запечатване или етикетиране на бутилки, кутии, торби или други опаковки; машини за

5.7

Дамски превръзки и хигиенни тампони, бебешки пелени и подобни артикули от какъвто и да е материал

4.9

Повърхностно активни органични вещества (различни от сапуните); повърхностноактивни препарати, перилни препарати (включително спомагателните) и почистващи препарати, дори съдържащи сапун, различни от включените в N 3401:

4.7

Хартии, картони, целулозна вата и платна от целулозни влакна, покрити, импрегнирани, повърхностно оцветени, повърхностно декорирани или печатани, на роли или на листа, различни от продуктите от NN 4803, 4809 или 4810:

3.5

Артикули за колективни игри, включително игрите с двигател или с механизъм, билярди, специални маси за хазартни игри и игри с автоматични кегли (например боулинг):

3.0

Препарати от видовете, използвани за храна на животни:

3.0

Цитрусови плодове, пресни или сушени:

2.5

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

2.4

Водещи стоки във вноса от Беларус през 2022 г.

Групи стоки

Отн. дял (%)

Автомобилни превозни средства за транспорт на стоки:

17.5

Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от желязо или от нелегирани стомани:

15.8

Части за превозни средства, движещи се по железопътни или подобни линии:

6.9

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705:

6.3

Шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дървен материал:

5.1

Пръти и профили от други легирани стомани; кухи щанги за сондажи от легирани или от нелегирани стомани:

4.3

Пневматични гуми от каучук, нови:

3.9

Плочи от дървесни влакна или от влакна от други дървесни материали, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества:

2.9

Въглерод (сажди и други форми на въглерода, неупоменати, нито включени другаде):

2.6

Зеленчуци, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода – солена, сулфорирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние:

2.6

Износът на Р. България се състои главно от: медикаменти, вати от текстилни материали, миялни машини, хигиенни материали, почистващи препарати, хартии, артикули за колективни игри, препарати за храна на животни, цитрусови плодове, медицински инструменти и апарати и др. Тези стоки заемат малко над 67% от общия износ за Беларус. Във вносната листа от Беларус водещи позиции заемат: автомобилни превозни средства за транспорт на стоки, валцдрат, части за превозни средства, шперплат, пневматични гуми от каучук, плочи от дървесни влакна, въглерод, зеленчуци и др.

2. Сътрудничество в областта на туризма.

Белоруски туристи посетили България:

Година

Брой туристи

Изменение спрямо предходната година

2012

79 637

+100,3 %

2013

126 394

+58,7 %

2014

133 527

+5,6 %

2015

106 302

-25,2 %

2016

83 520

-12,8 %

2017

81 863

-2,0 %

2018

78 915

-3,6%

2019

74 508

-5,6%

2020

8 169

-89,0%

2021

10 997

+34,6%

2022

11 453

+4,1%

I-VI 2022

3 808

I-VI 2023

6 791

+78,3%

Източник: Министерството на туризма

През 2021 г. броят на белоруските туристи посетили България е 10 997, като се наблюдава ръст с 34.6% повече, спрямо 2020 г.

През 2022 г. броят на белоруските туристи посетили България е 11 453, като се наблюдава ръст с 4.1% повече, спрямо 2021 г.

За първите шест медеца на 2023 г. в сравнение със същия период на 2022 г., броят на белоруските туристи посетили България е 6 791, като се наблюдава ръст със 78.3%.

3. Инвестиции

Обем на белоруските инвестиции в България

Година

Стойност, млн. евро

2007

1,1

2008

1,5

2009

1,7

2010

0,6

2011

0,9

2012

0,7

2013

0,7

2014

0,3

2015

2,9

2016

-0,2

2017

0,4

2018

0,6

2019

0,9

2020

0,5

2021

-0,6

2022

-0,2

(Източник: БНБ)

За периода 1996-2022 г. преките чуждестранни инвестиции от Беларус в България са 10,9 млн. евро. Разширяването на сътрудничеството в тази област следва да е в посока на членството на България в ЕС и благоприятните условия, които страната ни предоставя на чуждестранните инвеститори.

4. Договорно-правна база

Българо-белоруските икономически отношения се регулират главно от следните Спогодби:

– търговско-икономическо сътрудничество – 1996 г.;

– насърчаване и защита на инвестициите – 1996 г.;

– за избягване на двойното данъчно облагане – 1996 г.;

– за сътрудничество в областта на туризма – 1996 г.

Във връзка с присъединяване на България към Европейския съюз, с Решение № 727 от 19 август 2005 г. на Министерския съвет е одобрена позицията на българската страна за внасяне на промени в:

– Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Беларус за търговско-икономическо сътрудничество (21.02.1996).

– Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Беларус за поощряване и взаимна защита на инвестициите (21.02.1996).

С Решение на Министерския съвет № 348 от 30 май 2008 г. е утвърдено Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Беларус за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Беларус за търговско-икономическо сътрудничество и същата е влязла в сила от 14.08.2008 г.

Договорно-правната база с Р. Беларус е в процес на актуализация, във връзка с членството на България в ЕС от 01.01.2007 г.

5. Междуправителствена комисия (МПК)

МПК е създадена в съответствие с член 9 на Спогодбата за търговско-икономическо сътрудничество между Република България и Република Беларус (подписана на 21.02.1996 г.).

На 20 ноември 2018 г. в гр. София се проведе VIII-та сесия на МПК. Бяха разгледани широк кръг въпроси на българо-белоруските икономически отношения в областта на търговията, насърчаването на предприемачеството, сътрудничеството в областта на туризма, селското стопанство, транспорта и други въпроси от взаимен интерес. Бяха набелязани съгласувани мерки за разширяване на сътрудничеството и деловите връзки между двете страни в областите от взаимен интерес.

В рамките на сесията на Комисията беше проведен двустранен бизнес форум.

6. Отношения Европейски съюз – Република Беларус

ЕС не признава резултатите от изборите в Беларус, проведени през август 2020 г. ЕС постепенно разширяваше ограничителните мерки срещу лица и образувания в Беларус. От октомври 2020 г. насам ЕС наложи няколко пакета от санкции във връзка с положението в Беларус. Тези санкции бяха наложени в отговор, наред с другото, на неприемливото насилие от страна на беларуските власти срещу мирни демонстранти, превръщането на мигранти в инструмент за политически цели и хибридните атаки по границите на ЕС.

ЕС осъжда по възможно най-категоричен начин участието на Беларус в непровокираното и неоправдано военно нашествие на Русия в Украйна. В отговор на действията на Беларус, през 2022 г. ЕС прие редица мерки, включително:

  • индивидуални и икономически санкции, насочени срещу 22 лица
  • ограничения на търговията
  • забрана за участие в SWIFT на три беларуски банки
  • забрана на трансакции с централната банка на Беларус
  • ограничения на финансовите потоци от Беларус към ЕС
  • забрана за предоставяне на Беларус на банкноти, деноминирани в евро

Повече информация за всеки вид ограничителни мерки можете да намерите на следния линк:

https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/sanctions/restrictive-measures-against-belarus/

Споделете