Loading...

Белгия

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Брюксел, с акредитация за Люксембург

Божидар Патинов

Address: Avenue Moscicki, 1180 Bruxelles
GSM: 00 32 471 36 32 65
Phone/Fax: 0032 2 280 34 63
e-mail: b.patinov@mi.government.bg

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Белгия
Кетя Манойлова
ул. “Княз Александър І”12
тел.: +359 2 940 7823;
k.manoilova@mi.government.bg

I. Икономически отношения между България и Белгия

II. Бизнес компас

Икономически отношения между България и Белгия

  1. Стокообмен (в млн. евро)

Кралство Белгия е един от традиционните и важни търговски и икономически партньори на Република България.

През 2022 г. износът за Белгия възлиза на 1.078 млрд. евро, -4.7% спад, в сравнение с 2021 г., а вносът от Белгия е на стойност 939.2 млн. евро (24.0% ръст, спрямо 2021 г.). Стокообменът е 2.017 млрд. евро и бележи ръст от 6.8% спрямо 2021 г. Салдото е положително и възлиза на 138.6 млн. евро.

Двустранен стокообмен (в млн. евро)

Година

Стокообмен

Ръст

Износ

Ръст

Внос

Ръст

Салдо

млн.евро

%

млн.евро

%

млн.евро

%

млн.евро

2011

1 396.8

46.8

999.3

70.2

397.5

12.2

601.8

2012

1 210.9

-13.3

765.9

-23.4

445.8

12.0

319.3

2013

1 121.7

-26.9

642.7

-16.1

479.0

-37.7

163.7

2014

1 441.5

28.5

903.4

40.6

538.1

12.3

365.3

2015

1460.9

1.3

853.7

-5.5

607.2

12.8

246.5

2016

1254.1

-14.2

646.5

-24.3

607.6

0.1

38.9

2017

1760.5

40.4

1122.4

73.6

638.2

5.0

484.2

2018

1620.2

-8.0

982.3

-12.5

637.95

0.0

344.3

2019

1493.2

-7.9

850.9

-13.4

642.3

0.6

208.7

2020

1548.4

3.7

963.7

13.3

584.6

-9.0

379.1

2021

1128.9

16.0

1128.9

16.0

757.3

29.5

371.6

2022

2017.1

6.8

1077.8

-4.7

939.2

24.0

138.6

2022 1-6

930.8

429.5

501.3

-71.8

2023 1-6

1171.6

25.9

597.2

39.0

574.3

14.6

22.9

  1. Структура на стокообмена през 2022 г.

Водещи стоки в износа за Белгия

Описание

EUR’000

100.0

1

7402

Нерафинирана мед; аноди от мед за електролитното рафиниране

531 803.61

43.76

2

8711

Мотоциклети (включително веломоторите) и велосипеди със спомагателен двигател, със или без кош; кошове:

131 317.73

10.81

3

1205

Семена от репица или рапида, дори натрошени

53 872.78

4.43

4

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

36 698.26

3.02

5

6115

Чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни артикули, включително медицинските чорапи, трикотажни или плетени:

25 342.66

2.09

6

0207

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от N 0105, пресни, охладени или замразени:

23 996.26

1.97

7

7604

Пръти и профили от алуминий:

16 733.31

1.38

Водещи стоки във вноса от Белгия

Описание

EUR’000

100.0

1

3826

[Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали,

61 093.01

5.89

2

8701

Трактори (с изключение на карите-влекачи от N 8709):

55 915.05

5.39

3

3002

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели

38 277.28

3.69

4

8716

Ремаркета и полуремаркета за всякакви превозни средства; други неавтомобилни превозни средства; техните части:

32 061.26

3.09

5

8433

Машини и устройства за събиране на реколтата или вършитба на земеделски култури, включително пресите за слама или за фураж;

31 158.38

3.00

6

2402

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна:

28 962.50

2.79

7

0203

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени:

26 497.24

2.56

8

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти

24 798.94

2.39

9

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти

22 079.86

2.13

10

3808

Инсектициди, отрови за гризачи, фунгициди, хербициди

18 553.52

1.79

По данни на МИИ

Водещи стоки в износа за Белгия през 2022 г. са нерафинирана мед, мотоциклети и велосипеди със спомагателен двигател, семена от рапица, нефтени масла и масла от битуминозни минерали, чорапогащи, чорапи и други подобни артикули, меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици и др.

Водещи стоки във вноса от Белгия през 2022 г. са: биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла, трактори, човешка и животинска кръв, приготвени за терапевтични цели, ремаркета и полуремаркета за всякакви превозни средства, машини и устройства за събиране на реколтата или вършитба, пури, меса от животни от рода на свинете, медикаменти и др.

Инвестиции

До края на първо полугодие на 2023 г. сумарната стойност на белгийските инвестиции в България възлиза на 3.55 млрд. евро.

Кралство Белгия e един от водещите инвеститори в България. Белгийските фирми в България имат дългосрочни интереси и стратегия за развития, създават реални работни места, пренасят опит, обучават кадрите, разширяват инвестициите и производството си и са пример за устойчиво развитие. В нашата страна, успешно развиват своя бизнес фирми като:

KBC: Банкиране и застраховане от 2007 г.; придобиване през 2016 г. на третата по големина българска банкова група ОББ (която се слива със СиБанк) и ДЗИ; придобиване през 2021 г. на българските операции на Райфайзен Банк; KBC вече е една от най-големите финансови институции в България.

Solvay Sodi: Едно от най-големите производствени предприятия (калцинирана сода) в България (Варна)

Spadel: През 2017 г. придобиване на местния производител на минерална вода Девин

Melexis: Производител на полупроводници, електронни елементи и печатни платки (в развитие, разрастване)

Puratos : Храна/хлебни продукти (в развитие, разрастване)

Агрополихим : Важен производител на химически торове

Caroline Biss : Две производствени мощности за текстил, производство за собствени нужди и за други марки (Пловдив)

Cordeel : Строителство и поддръжка

Frisomat: Промишлени сгради – експертите в металните конструкции

Освен тези компании, в България има и много белгийски МСП, в текстилния сектор, ИКТ, селското стопанство, транспорта, логистиката, кетъринга и др.

Кралство Белгия разполага с ефективно действащи механизми за застраховане на експортните кредити и инвестиции в България.

Office National Du Ducroire – обществено-държавна независима финансова институция, създадена през 1939 г., чиято застрахователна дейност се гарантира от белгийската държава. През 1991 г. със закон се създава секция към DUCROIRE, която застрахова без държавна гаранция. DUCROIRE застрахова краткосрочни, средносрочни и дългосрочни експортни кредити, потвърждения на акредитиви, авансови вноски по вноса и белгийски инвестиции в чужбина.

Cobac – частна застрахователна институция за застраховане на експортни кредити. През 1993 г. DUCROIRE изкупува 25 % от акциите на COBAC.

Сreditexport – обществено-частна финансово-кредитна институция. Осъществява рефинансиране на експортни кредити, кредити за основни средства и инвестиции в чужбина, предоставени от белгийски кредитни институции, за суми по-големи от 1 млн. дол. и срок на кредита, по-голям от 2 години.

Договорно-правна рамка

  • Договорно-правната база между двете страни е добре развита и е предпоставка за активно развитие на двустранните търговски отношения:
  • Договорно-правната база между двете страни е добре развита и е предпоставка за активно развитие на двустранните търговски отношения:
  • 1981г. – Спогодба за разширяване на икономическото, промишлено- техническо сътрудничество между малките и средни предприятия в двете страни;
  • 1988 г.- Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, в сила от 1991 г.;
  • 1988 г.-Договор между Р България и БЛИС за защита и взаимно насърчаване на инвестициите, в сила от 1994 г.; (денонсирана с ратифицирането и от двете страни на многостранното споразумение за прекратяване от 5 май 2020 г.)
  • Спогодба за сътрудничество между правителствата на Република България и на Френската общност и Валония – подписана на 8.10.1998 г. в Брюксел, в сила от юни 2000 г.;
  • Споразумение за сътрудничество между правителството на Р България и Фламандската общност на Кралство Белгия – 2002 г.

Споделете