Loading...

Белгия

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Брюксел, с акредитация за Люксембург

Божидар Патинов

Address: Avenue Moscicki, 1180 Bruxelles
GSM: 00 32 471 36 32 65
Phone/Fax: 0032 2 280 34 63
e-mail: b.patinov@mi.government.bg

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Белгия
Кетя Манойлова
ул. “Княз Александър І”12
тел.: +359 2 940 7823;
k.manoilova@mi.government.bg

I. Икономически отношения между България и Белгия

II. Бизнес компас

Икономически отношения между България и Белгия

  1. Стокообмен (в млн. евро)

Кралство Белгия е един от традиционните и важни търговски и икономически партньори на Република България.

През 2020 г. износът за Белгия възлиза на 963.7 млн. евро, 13.3 ръст, в сравнение с 2019 г., а вносът от Белгия е 584.6 млн. евро (-9.0% спад, спрямо 2019 г.). Салдото е положително и възлиза на 379.1 млн. евро. Стокообменът е 1548.4 млн. евро и бележи ръст от 3.7% спрямо 2019 г.

Двустранен стокообмен (в млн. евро)

Година

Стокообмен

Ръст

Износ

Ръст

Внос

Ръст

Салдо

млн.евро

%

млн.евро

%

млн.евро

%

млн.евро

2011

1 396.8

46.8

999.3

70.2

397.5

12.2

601.8

2012

1 210.9

-13.3

765.9

-23.4

445.8

12.0

319.3

2013

1 121.7

-26.9

642.7

-16.1

479.0

-37.7

163.7

2014

1 441.5

28.5

903.4

40.6

538.1

12.3

365.3

2015

1460.9

1.3

853.7

-5.5

607.2

12.8

246.5

2016

1254.1

-14.2

646.5

-24.3

607.6

0.1

38.9

2017

1760.5

40.4

1122.4

73.6

638.2

5.0

484.2

2018

1620.2

-8.0

982.3

-12.5

637.95

0.0

344.3

2019

1493.2

-7.9

850.9

-13.4

642.3

0.6

208.7

2020

1548.4

3.7

963.7

13.3

584.6

-9.0

379.1

2021

1128.9

16.0

1128.9

16.0

757.3

29.5

371.6

2021 1-6

942.5

584.8

357.7

227.1

2022 1-6

929.6

-1.4

444.5

-24.0

485.1

35.6

-40.6

  1. Структура на стокообмена през 2021 г.

Водещи стоки в износа за Белгия

Общ износ през: 01-12/2021 г.

34 866 879

100.0

0

в т.ч. Белгия

1 128 925

3.2

1

7402

Нерафинирана мед; аноди от мед за електролитното рафиниране

635 318

56.3

2

8711

Мотоциклети (включително веломоторите) и велосипеди със спомагателен двигател, със или без кош; кошове:

72 566

6.4

3

6115

Чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни артикули, включително медицинските чорапи, трикотажни или плетени:

26 494

2.3

4

1205

Семена от репица или рапида, дори натрошени

26 143

2.3

5

2401

Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн:

17 189

1.5

6

0207

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от N 0105, пресни, охладени или замразени:

11 623

1.0

7

7610

Конструкции и части за конструкции от алуминий, с изключение на сглобяемите

11 366

1.0

No

КодMT

Водещи стоки в износа за Белгия

EUR’000

%

Водещи стоки във вноса от Белгия

Общ внос през: 01-12/2021 г.

39 224 462

100.0

в т.ч. Белгия

757 345

1.9

1

8701

Трактори (с изключение на карите-влекачи от N 8709):

47 462

6.3

2

3826

Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали

46 481

6.1

3

3002

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели;

39 792

5.3

4

0203

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени:

25 942

3.4

5

8429

Самоходни, булдозери, грейдери, скрепери, механични лопати, екскаватори, товарачни машини

18 539

2.4

6

3004

Медикаменти съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели

13 801

1.8

7

8716

Ремаркета и полуремаркета за всякакви превозни средства; други неавтомобилни превозни средства;

12 967

1.7

8

8407

Бутални двигатели с възвратно постъпателно или ротационно действие (Ванкел), с искрово запалване:

12 559

1.7

9

3808

Инсектициди, отрови за гризачи, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията

11 430

1.5

10

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

10 605

1.4

По данни на МИИ

Водещи стоки в износа за Белгия през 2021 г. са нерафинирана мед, мотоциклети и велосипеди със спомагателен двигател, чорапогащи, чорапи и други подобни артикули, семена от рапица, сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн и др.

Водещи стоки във вноса от Белгия през 2021 г. са: трактори, биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла, човешка и животинска кръв, приготвени за терапевтични цели, меса от животни от рода на свинете, самоходни, булдозери, грейдери, скрепери, медикаменти, ремаркета и полуремаркета и др.3.

Инвестиции

През 2021 г. белгийските инвестиции в България са на стойност 181.7 млн. евро.

В края на 2021 г. сумарната стойност на белгийските инвестиции в България възлиза на 1851.0 млн. евро.

За първо тримесечие на 2022 г. белгийските инвестиции в България са 187.9 млн. евро. През второ тримесечие на 2022 г. инвестициите са с отрицателен знак, -110.3 млн. евро.

Кралство Белгия и един от водещите инвеститори в България. Белгийските фирми в България имат дългосрочни интереси и стратегия за развития, създават реални работни места, пренасят опит, обучават кадрите, разширяват инвестициите и производството си и са пример за устойчиво развитие. В нашата страна, успешно развиват своя бизнес фирми като:

KBC: Банкиране и застраховане от 2007 г.; придобиване през 2016 г. на третата по големина българска банкова група ОББ (която се слива със СиБанк) и ДЗИ; придобиване през 2021 г. на българските операции на Райфайзен Банк; KBC вече е една от най-големите финансови институции в България.

Solvay Sodi: Едно от най-големите производствени предприятия (калцинирана сода) в България (Варна)

Spadel: През 2017 г. придобиване на местния производител на минерална вода Девин

Melexis: Производител на полупроводници, електронни елементи и печатни платки (в развитие, разрастване)

Puratos : Храна/хлебни продукти (в развитие, разрастване)

Агрополихим : Важен производител на химически торове

Caroline Biss : Две производствени мощности за текстил, производство за собствени нужди и за други марки (Пловдив)

Cordeel : Строителство и поддръжка

Frisomat: Промишлени сгради – експертите в металните конструкции

Освен тези компании, в България има и много белгийски МСП, в текстилния сектор, ИКТ, селското стопанство, транспорта, логистиката, кетъринга и др.

Кралство Белгия разполага с ефективно действащи механизми за застраховане на експортните кредити и инвестиции в България.

Office National Du Ducroire – обществено-държавна независима финансова институция, създадена през 1939 г., чиято застрахователна дейност се гарантира от белгийската държава. През 1991 г. със закон се създава секция към DUCROIRE, която застрахова без държавна гаранция. DUCROIRE застрахова краткосрочни, средносрочни и дългосрочни експортни кредити, потвърждения на акредитиви, авансови вноски по вноса и белгийски инвестиции в чужбина.

Cobac – частна застрахователна институция за застраховане на експортни кредити. През 1993 г. DUCROIRE изкупува 25 % от акциите на COBAC.

Сreditexport – обществено-частна финансово-кредитна институция. Осъществява рефинансиране на експортни кредити, кредити за основни средства и инвестиции в чужбина, предоставени от белгийски кредитни институции, за суми по-големи от 1 млн. дол. и срок на кредита, по-голям от 2 години.

  1. Туризъм

Брой туристи от Белгия в периода януари – декември 2021 г. възлиза на 48 030. Регистрира се ръст от 149,1% за периода, спрямо същия период на 2020 г.

През 2021 г. българските граждани са реализирали общо 5 182 042 пътувания в чужбина, но изследването по дестинации за периода е прекратено.

Белгийски туристи в България по години:

Година

туристи

2011

69 913

2012

66 345

2013

67 777

2014

88 571

2015

75 367

2016

89 542

2017

122 387

2018

117 535

2019

122 616

2020

12800

2021

48 030

По данни на МТ

За периода януари-юни 2022 г. белгийските туристи в България са 19 001, което е ръст от 263,3% спрямо същия период на 2021 г.

Договорно-правна рамка

Договорно-правната база между двете страни е добре развита и е предпоставка за активно развитие на двустранните търговски отношения:

  • 1981г. – Спогодба за разширяване на икономическото, промишлено- техническо сътрудничество между малките и средни предприятия в двете страни;
  • 1988 г.- Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, в сила от 1991 г.;
  • 1988 г.-Договор между Р България и БЛИС за защита и взаимно насърчаване на инвестициите, в сила от 1994 г.; (денонсирана с ратифицирането и от двете страни на многостранното споразумение за прекратяване от 5 май 2020 г.)
  • Спогодба за сътрудничество между правителствата на Република България и на Френската общност и Валония – подписана на 8.10.1998 г. в Брюксел, в сила от юни 2000 г.;
  • Споразумение за сътрудничество между правителството на Р България и Фламандската общност на Кралство Белгия – 2002 г.

Споделете