Loading...

Чехия

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

I. Икономически отношения между България и Чехия

II. Бизнес компас

I. Икономически отношения между България и Чехия

  1. Стокообмен (в млн. евро)

Година

Стоко

обмен

Измен. %

Износ

Измен.

%

Внос

Измен.

%

Салдо

2015

953.576

6.5

393.584

27.0

559.992

-4.8

-166.408

2016

958.217

0.5

402.476

2.3

555.741

-0.8

-153.266

2017

1229.457

28.2

546.644

35.7

682.814

22.9

-136.170

2018

1368.912

11.3

604.557

10.6

764.354

11.9

-159.797

2019

1560.974

14.0

709.667

17,4

851.306

11,3

-141.639

2020

1463.486

-6.3

647.394

-8.7

816.092

-4.3

-166.698

2021

1727.688

18.1

761.380

17.6

966.308

18.4

-204.928

2022

1908.257

10.4

777.293

2.1

1130.963

17.0

– 353.670

01-06 2022

974.417

391.888

582.528

-190.640

01-06 2023

1124.224

15.4

431.829

10.2

692.395

18.9

– 260.566

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

За периода януари-юни 2023г. износът възлиза на 431.829 млн. евро /ръст 10.2%, дял 1.9%/. Вносът е 692.395 млн. евро /ръст 18.9%, дял 2.8%/. Стокообменът възлиза на 1.124 млрд. евро /ръст 15.4%, дял 2.4%/. Салдото е отрицателно и е в размер на 260.566 млн. евро.

  1. Водещи стоки внос-износ

Водещи стоки в износа за 2022 г. в млн. евро

КодMT

Описание

EUR’000

%

Общ износ през: 2022 г.

47 804 226.40

100.00

в т.ч. Чехия

781 268.91

1.63

8544

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници ( дори лакирани или анодно оксидирани),

112 106.95

14.35

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537:

64 033.08

8.20

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели,

38 657.49

4.95

9401

Столове и седалки (с изключение на тези от N 9402), дори превръщащи се на легла, и техните части:

28 010.13

3.59

7322

Радиатори за централно отопление с неелектрическо загряване и техните части, от чугун, желязо или стомана; генератори и разпределители на топъл въздух

22 375.80

2.86

7306

Други тръби и кухи профили (например заварени, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана:

21 323.95

2.73

8537

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от позиции NN 8535 или 8536 за управление или електрическо разпределение,

20 958.21

2.68

8532

Електрически кондензатори, постоянни, променливи или настройващи:

16 537.95

2.12

8807

Части за апаратите от No 8801, 8802 или 8806:

16 356.54

2.09

8708

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705:

16 104.33

2.06

Водещи стоки във вноса за 2022 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

Общ внос през: 2022 г.

55 263 021.15

100.00

в т.ч. Чехия

1 231 650.13

2.23

8543

Електрически машини и апарати със специфично предназначение, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава:

106 879.39

8.68

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони:

98 818.42

8.02

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702

72 926.97

5.92

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати,

68 193.27

5.54

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537:

56 111.65

4.56

8504

Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели:

40 781.69

3.31

8534

Печатни платки

29 968.97

2.43

3926

Други изделия от пластмаси и изделия от другите материали от NN 3901 до 3914:

27 712.78

2.25

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например, прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри,

19 571.86

1.59

8807

Части за апаратите от No 8801, 8802 или 8806:

18 917.07

1.54

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

  1. Инвестиции

По данни на БНБ сумарните инвестиции от Чехия в България към края на м. юни 2023г. са в размер на 662.3 млн.евро.

По данни на БНБ до края на 2022г. сумарните чешки инвестиции в България възлизат на 635.1 млн.евро.

Водещи чешки инвеститори:

– Електроразпределителното дружество “ЧЕЗ Разпределение България” АД;

– “СтарБев България” ЕАД (част от група „СтарБев“, Чехия), чийто правоприемник е пивоварната компания “Каменица” АД, гр. Пловдив. В края на м. юли 2012 г. чешката група „СтарБев“ е придобита от американската компания Молсън Коорс Брюинг Къмпани (Molson Coors Brewing Company). Групата е преименувана на Молсън Коорс Централна Европа (Molson Coors Central Europe) и оперира девет пивоварни като продава едни от водещите марки бири на пазарите в Чехия, Сърбия, Хърватия, Румъния, Унгария, Черна Гора, Босна и Херцеговина, Словакия и България.

– ENERGO PRO – Чешката компания, чрез своето 100% дъщерно дружество ENERGO PRO-България, купува три ВЕЦ обединени в каскада “Санданска Бистрица” и два ВЕЦ обединени в каскада “Копринка”. През 2004 г. ENERGO PRO-България печели конкурс за приватизацията на три ВЕЦ обединени в Каскада „Петрохан”. През м. юли 2012 г. „Е.ОН България“ бе придобита от ENERGO PRO-България.

– “Корадо” – в завода за отоплителна техника (радиатори) “Корадо –България” АД – Стражица

– “Прамет”- в завода за феритни и магнитни материали “Феромагнит” – Перник;

– “НЮТОН ГРУП” – консултантска дейност, финансов мениджмънт;

– CRONOSPAN – промишленост;

– RWE ENTZORGUNG – търговия.

Чешки инвестиции присъстват и в сферата на туризма – основно в хотелиерството.

  1. Туризъм

За периода януари-юни 2023г. чешките туристи посетили България са 47 785, отбелязва се ръст в размер на 37.5% спрямо същия период на 2022г., когато броят на посещенията възлиза на 34 757.

По информация на МТ данните от ГКПП – брой посещения на пренощували и еднодневни / без нощувка/ чуждестранни туристи /без транзит/ – НСИ (в данните не са включени украински граждани в периода февруари 2022г. – юни 2023 г.)

Съгласно Договора за сътрудничество в областта на туризма между правителствата на Република България и Чешката република от 19 май 2008 г. е създадена Работна група по туризъм. Заседанията се провеждат през две години.

  1. Договорно-правна база

Икономическите отношения между Република България и Чешката Република се базират на следните договори и спогодби:

  • Спогодба за избягване двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, подписана през месец април 1998 г., с сила от 28 декември 1999 г.
  • Договор за взаимна защита и насърчаване на инвестициите с Република Чехия – подписан на 17.03.1999 г., ратифициран от НС на 16.06.1999 г. (ДВ.бр.57/99 г.), в сила от 30.09.2000 г.
  • Договор за изменение на Договора между правителството на Република България и правителството на Чешката република за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, подписан в гр. Прага на 16.02.2006 г.
  • Подписан Меморандум за сътрудничество между Министерството на икономиката на Република България и Министерството на промишлеността и търговията на Чешката република, в сила от 9 ноември 2004 г. Чрез него е създадена Работна група за икономическо сътрудничество.
  • Подписан Меморандум за сътрудничество – обмен на информация, опит и добри практики в областта на политиката и стратегията за подпомагане на сектора МСП между ИАНМСП и Конфедерацията на чешките индустриалци.

Споделете