Loading...

Чехия

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

I. Икономически отношения между България и Чехия

II. Бизнес компас

I. Икономически отношения между България и Чехия

1. Стокообмен (в млн. евро)

Година

Стоко

обмен

Измен. %

Износ

Измен.

%

Внос

Измен.

%

Салдо

2015

953.576

6.5

393.584

27.0

559.992

-4.8

-166.408

2016

958.217

0.5

402.476

2.3

555.741

-0.8

-153.266

2017

1229.457

28.2

546.644

35.7

682.814

22.9

-136.170

2018

1368.912

11.3

604.557

10.6

764.354

11.9

-159.797

2019

1560.974

14.0

709.667

17,4

851.306

11,3

-141.639

2020

1463.486

-6.3

647.394

-8.7

816.092

-4.3

-166.698

2021

1727.688

18.1

761.380

17.6

966.308

18.4

-204.928

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

През 2021 г. износът възлиза на 761.380 млн. евро, като отбелязва увеличение със 17.6 % и 14- то място сред страните. Вносът е 966.308 млн. евро, това е увеличение с 18% и 13- то място. Стокообменът възлиза на 1727.688 млн. евро, увеличение с 18%. Салдото е отрицателно с -204.928 млн. евро.

През 2020 г. износът възлиза на 647.394 млн. евро, спад с 8% и 13- то място. Вносът е 816.092 млн. евро, това е намаление с 4% и 13-то място. Стокообменът възлиза на 1463.486 млн. евро, има намаление с 6%. Основната причина е силно ограничената икономическа активност в двете страни (и техни основни партньори, на които сме поддоставчици, например в автомобилната промишленост) поради пандемията от COVID- 19. Салдото е отрицателно с -166.698 млн. евро.

2. Водещи стоки внос-износ

Водещи стоки в износа за 2021 г. в млн. евро

Сорт по EXP – EUR’000

Експорт FOB

мес. 1-12 2021/мес. 1-12 2020

+/- %

2021

%дял

ЗА ВСИЧКИ СТРАНИ

24.5

34 866 879

100.0

Общо за Чешка Република

17.6

761 380

2.2

Общо за 80-те водещи стоки:

19.1

671 218

88.2

8544

Жици, кабели и други изолирани електрически проводници, снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна

3.0

112 545

14.8

2716

Електрическа енергия

108.8

91 450

12.0

8538

Части, предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

-33.2

71 055

9.3

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006)

10.4

37 807

5.0

9401

Столове и седалки (с изключение на тези от N 9402), дори превръщащи се на легла, и техните части

10.7

27 357

3.6

8803

Части за апаратите от NN 8801 или 8802

95.7

24 034

3.2

7322

Радиатори за централно отопление с неелектрическо загряване и техните части, от чугун, желязо или стомана; генератори и разпределители на топъл въздух

49.3

20 756

2.7

7306

Други тръби и кухи профили (например заварени, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана

109.8

17 501

2.3

8537

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от позиции NN 8535 или 8536 за управление или електрическо разпределение, включително тези, в които са вградени инструменти или апарати

-5.7

15 984

2.1

8708

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705

2.1

15 855

2.1

Водещи стоки във вноса за 2021 г.

Сорт по IMP – EUR’000

Импорт CIF

мес. 1-12 2021/мес. 1-12 2020

+/- %

2021

%дял

ЗА ВСИЧКИ СТРАНИ

27.6

39 224 462

100.0

Общо за Чешка Република

18.4

966 308

2.5

Общо за 80-те водещи стоки:

21.0

763 180

79.0

8543

Електрически машини и апарати със специфично предназначение, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

162.0

78 968

8.2

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефони с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация

-30.2

68 851

7.1

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702)

4.3

55 465

5.7

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

3.1

46 412

4.8

8534

Печатни платки

157.9

29 466

3.0

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006)

-12.3

28 961

3.0

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, вкл. апаратите за сцинтиграфия и други електромедицински

149.5

25 095

2.6

8702

Автомобилни превозни средства за транспорт на десет или повече човека, включително шофьора

18 905.9

19 070

2.0

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например, прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри)

42.1

17 779

1.8

3303

Парфюми и тоалетни води

40.5

17 588

1.8

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

Налице е потенциал за повишаване на износа в следните области:

  • Машиностроене, включително автомобилостроене (части и елементи за машини и автомобили)
  • Електроника и електротехника
  • Хранително-вкусова промишленост
  • Текстилна и трикотажна промишленост

3. Инвестиции

С натрупване, в края на 2021 г. сумарните чешки инвестиции у нас са 633.6 млн. евро по данни на БНБ. Според данните за цялата 2021 г. те са отрицателни с -89.8 млн. евро.

Сред 100-те най-големи фирми с участие на чуждестранни инвеститори в България, с чешко участие (по данни на Българска агенция за инвестиции)) са:

– Електроразпределителното дружество “ЧЕЗ Разпределение България” АД;

– “СтарБев България” ЕАД (част от група „СтарБев“, Чехия), чийто правоприемник е пивоварната компания “Каменица” АД, гр. Пловдив. В края на м. юли 2012 г. чешката група „СтарБев“ е придобита от американската компания Молсън Коорс Брюинг Къмпани (Molson Coors Brewing Company). Групата е преименувана на Молсън Коорс Централна Европа (Molson Coors Central Europe) и оперира девет пивоварни като продава едни от водещите марки бири на пазарите в Чехия, Сърбия, Хърватия, Румъния, Унгария, Черна Гора, Босна и Херцеговина, Словакия и България.

– ENERGO PRO – Чешката компания, чрез своето 100% дъщерно дружество ENERGO PRO-България, купува три ВЕЦ обединени в каскада “Санданска Бистрица” и два ВЕЦ обединени в каскада “Копринка”. През 2004 г. ENERGO PRO-България печели конкурс за приватизацията на три ВЕЦ обединени в Каскада „Петрохан”. През м. юли 2012 г. „Е.ОН България“ бе придобита от ENERGO PRO-България.

Значителни инвестиции са извършени и от:

– “Корадо” – в завода за отоплителна техника (радиатори) “Корадо –България” АД – Стражица

– “Прамет”- в завода за феритни и магнитни материали “Феромагнит” – Перник;

– “НЮТОН ГРУП” – консултантска дейност, финансов мениджмънт;

– CRONOSPAN – промишленост;

– RWE ENTZORGUNG – търговия.

Чешки инвестиции присъстват и в сферата на туризма – основно в хотелиерството.

4. Туризъм

Чешки туристи, посетили България

Година

Брой туристи

Изменение спрямо

предходна година %

2016

209 773

37.9

2017

193 106

-7.9

2018

204 732

6.7

2019

189 265

-7.6

2020

47 155

-75.1

2021

116 717

147.5

Източник: Министерство на туризма

През 2021 г. чешките туристи у нас възлизат на 116 717 души, това е 10- то място (5- то място в ЕС) и увеличение със 147.5%.

Въвеждането на Единната система за туристическа информация променя метода за отчитане на броя на туристите. Поради тази причина броят на туристите през 2020 г. не е съпоставим с предходни години. През 2020 г. близо 47 хил. чешки туристи са пренощували в местата за настаняване в България. По данни на НСИ отчетеният спад на чешки туристи за периода януари – декември 2020 г. е 75%.

Съгласно Договора за сътрудничество в областта на туризма между правителствата на Република България и Чешката република от 19 май 2008 г. е създадена Работна група по туризъм. Заседанията се провеждат през две години.

5. Договорно-правна база

Търговско-икономическите отношения между Република България и Чешката Република се базират на следните договори и спогодби:

  • Договор между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави – членки на Европейския съюз) и Република България и Румъния за присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз Подписан на 25 април 2005 г. в Люксембург, в сила от 12 май 2005 г.
  • Спогодба за избягване двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, подписана през месец април 1998 г., с сила от 28 декември 1999 г.
  • Договор за взаимна защита и насърчаване на инвестициите с Република Чехия-подписан на 17.03.1999 г., ратифициран от НС на 16.06.1999 г. (ДВ.бр.57/99 г.), в сила от 30.09.2000 г.
  • Договор за изменение на Договора между правителството на Република България и правителството на Чешката република за насърчаване и взаимна защита на инвестициите., подписан в гр. Прага на 16.02.2006 г.
  • Спогодба за взаимно сътрудничество по оценяване на съответствието между Държавната агенция по стандартизация и метрология на Република България и Чешката служба по стандартизация, метрология и изпитване, подписана в Прага на 11.12.2000 г.
  • Меморандум за сътрудничество между Министерството на икономиката на Република България и Министерството на промишлеността и търговията на Чешката република. Подписан и е в сила от 9 ноември 2004 г.

Споделете