Loading...

Черна гора

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Подгорица, Черна гора

Димитър Тучков

Подгорица 81000, бул. “Иван Црноевич” 56/1, вход 5, ет. 5
тел.+382 69212115
e-mail: d.tuchkov@mi.government.bg

Министерство на икономиката и индустрията

Началник на отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул.”Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Черна гора

Богомил Богданов

ул. “Княз Александър І”12
тел.: +359 2 9407759
b.bogdanov@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Република Черна гора

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи

IV. Предстоящи събития, изложения и търгове

V. Други

I. Икономическите отношения между България и Черна гора

Стокообмен между България и Черна гора (в млн. Евро)

Година

Стокообмен

ръст,%

износ

ръст,%

внос

ръст,%

салдо

2011

12.55

-14.97

12.08

-10.12

0.47

-64.39

11.61

2012

14.89

18.65

14.29

18.29

0.6

27.66

13.69

2013

18.00

20.89

16.92

18.4

1.08

80.00

15.85

2014

15.45

-14.17

13.14

-22.34

2.31

113.89

10.83

2015

19.02

23.11

17.86

35.92

1.16

-49.78

16.7

2016

15.02

-18.4

14.10

-15.5

0.92

-48.00

13.18

2017

17.68

17.7

14.39

2.05

3.29

257.6

11.1

2018

25

41.4

20.6

43.2

4.4

33.7

16.2

2019

22.7

-9.3

21.71

5.2

1.01

-77.2

20.70

2020

16.08

-29.5

15.3

-29.7

0.73

-25.2

14.6

2021

15.2

-5.3

14.04

-8.5

1.18

61.1

12.8

1-6 2021

7.09

6.7

0.38

6.35

1-6 2022

19.1

169.5

7.8

17.2

11.2

2 849.7

-3.3

По данни на МИИ

При сравнение на данните за първо полугодие на 2021 г. с периода на 2021 г. се отчита:

 • ръст на стокообмена от 169.5%;
 • ръст на износа от 17.2%;
 • ръст на вноса от 2 849.7 %;
 • търговското салдо е отрицателно за България и възлиза на -3.3 млн. евро.
 1. Водещи стоки внос-износ

Водещи стоки в износа за 2021 г.

No

Код MT

Описание

%

Общ износ през 2021 г.

100

0

в т.ч. Черна гора

0.1

1

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

17.0

2

2402

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна

12.2

3

8516

Електрически бойлери и бързовари; електрически апарати за затопляне на помещения, на почвата или за подобни приложения; електронагревателни апарати за фризьорски цели (например сешоари, апарати за къдрене, маши за къдрене)

4.0

4

7005

Флоат стъкло и стъкло шлифовано или полирано върху едната или двете страни, на плочи или листа, дори с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой, но необработено по друг начин

3.8

5

8415

Машини и апарати за кондициониране на въздуха, включващи вентилатор с двигател и устройства за промяна на температурата и влагата, включително тези, в които влагосъдържанието не се регулира отделно

3.6

6

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде

3.4

7

6907

Плочки и плочи за настилане или облицоване, от керамика, нелакирани, нито емайлирани; кубчета, парчета и подобни артикули за мозайки, от керамика, нелакирани, нито емайлирани, дори върху подложка

2.9

8

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

2.9

9

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

2.8

10

3916

Пластмасови едножични влакна, чийто най-голям размер на напречния разрез превишава 1 mm (моновлакна), пръстени, пръчки и профили, дори с повърхностна обработка, но необработени по друг начин

2.4

Водещи стоки във вноса за 2021 г.

No

Код MT

Описание

%

Общ внос през 2021 г.

100

0

в т.ч. Черна гора

0.00

1

7601

Необработен алуминий

59.4

2

3921

Други пластмасови плочи, листа, фолио, ленти и пластини

18.3

3

7112

Остатъци и отпадъци от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали; други остатъци и отпадъци, съдържащи благородни метали или съединения на благородни метали, от вида на тези, използвани главно за извличане на благородни метали

4.8

4

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили

3.8

5

4407

Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm

3.4

6

7326

Други изделия от желязо или стомана

2.4

7

4418

Дърводелски изделия и части за строителни скели, включително порестите дървесни плочи, паркетните плочи и покривните шиндри, от дървен материал

1.5

8

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

1.0

9

2829

Хлорати и перхлорати; бромати и пербромати; йодати и перйодати

0.9

10

8803

Части за апаратите от NN 8801 или 8802

0.8

Към настоящия момент Черна гора е търговски партньор, с който България има незначителен стокообмен и сравнително слабо развити връзки в търговско-икономическата област. Между двете страни съществуват все още недобре използвани възможности за разширяване на бизнес контактите в хранително-вкусовата, металургичната, текстилната и мебелната промишленост.

 1. Инвестиции

По данни на БНБ за последните десет години до 2021 г. включително, сумарните инвестиции на Република България в Черна гора възлизат на 0.7 млн. евро. До края на 2021 г. сумарните инвестиции на Черна гора в България възлизат на 1.2 млн. евро.

Въпреки затрудненото икономическо състояние на страната и липсата на свободни средства за инвестиране малки и средни фирми, опериращи в Черна гора, проявяват ограничен интерес към инвестиране в добивния и преработвателния сектор в България. Brothers Holding Group беше заинтересувана за придобиване на активите на „Булгаргеомин”, а Eco City Montenegro – за изграждане на фабрика за пелети в Черноморец, съвместно с българската фирма „Био модул”. Липсата на нормативна база за защита на инвестициите затруднява потенциалните инвеститори. Очаква се стимул за увеличаването им да даде подписването на Споразумение за взаимна защита на инвестициите между България и Черна гора.

 1. Туризъм*

Туристопоток между България и Черна гора

година

брой черногорци, посетили България

изменение спрямо предходна година,%

брой българи, посетили Черна гора

изменение спрямо предходна година,%

2011

4967

52.5

176

-45.3

2012

4211

-15.2

775

340.3

2013

4448

5.6

226

-70.8

2014

638

182.3

2015

2016

4 999

916.1

2017

10 259

105.2

2018

7 037

6.3

10 255

0.0

2019

7 140

1.5

16 016

56.2

2020

750

N/A

N/A

N/A

2021

3 491

6.2

N/A

N/A

1-6 2022

2 194

32.7

N/A

N/A

*По данни на МТ.

 1. Смесена българо-черногорска комисия за икономическо сътрудничество

На 30 май 2007 г. в Подгорица в хода на официално посещение на президента на България беше подписано Споразумение за икономическо сътрудничество между Република България и Черна гора. От българска страна Споразумението е подписано от заместник-министър на икономиката и енергетиката.

Първата сесия на смесената междуправителствена Комисия за икономическо сътрудничество се проведе в Подгорица на 1 март 2010 г. В периода 2-3 юни 2011 г. в София се проведе второто заседание на Комисията.

В периода 15-17 октомври 2012 г. в гр. Подгорица, Черна гора, бе проведена третата сесия на българо-черногорската междуправителствена Комисия за икономическо сътрудничество. По време на сесията бяха проведени преговори в областите търговско и икономическо сътрудничество, енергетика и енергийна ефективност, туризъм, селско стопанство, телекомуникации, компютри и информатика, малки и средни предприятия и сътрудничество в областта на Отбранителната промишленост. Обсъдена бе възможността за подписване на Споразумение за избягване на двойното данъчно облагане. Двете страни изразиха желание за подписване на ново споразумение за сътрудничество в областта на туризма.

В периода 18-19 ноември 2019 г. в София, Република България, се проведе Четвъртата сесия на Българо-черногорската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество. Председател на българската част на Комисията бе г-н Жечо Станков, заместник- министър на енергетиката, а на черногорската част – г-н Никола Вуйович, държавен секретар в Министерството на икономиката. Четвъртата сесия се проведе в сърдечна и приятелска атмосфера, отразяваща общото желание за по-нататъшно засилване на икономическото сътрудничество между България и Черна гора, както и на регионалното сътрудничество за успешното присъединяване на шестте страни от Западните Балкани към Европейския съюз. В рамките на сесията се обсъдиха възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество в областта на икономическото сътрудничество, енергетиката

 1. Договорно-правна основа

Подписани са следните документи, уреждащи съвременната договорноправна основа между двете страни:

 • Спогодба за търговско – икономическо сътрудничество (11.12.1995 г.) – денонсирана;
 • Договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (13.02.1996 г.). Черна гора го прилага като правоприемник на разпадналата се държавна общност Сърбия и Черна гора;
 • Споразумение за научно – техническо сътрудничество (07.03.1996 г.);
 • Спогодба между правителството на Република България и правителството на СР Югославия за митническо сътрудничество и взаимопомощ (04.06.1997 г.) – в сила от 05.02.1999 г.
 • Спогодба за сътрудничество в областта на туризма (17.12.1997 г.)
 • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (14.12.1998 г. ) – в сила от 10.01.2000 г. Черна гора я прилага като правоприемник на разпадналата се държавна общност Сърбия и Черна гора;
 • Конвенция за карантинна и растителна защита (14.12.1998 г.) – в сила от 09.02.2000 г.;
 • Спогодба за ветеринарен контрол (14.12.1998 г.) – в сила от 10.01.2000 г.;
 • Спогодба за сътрудничество в морското корабоплаване (24.04.2001 г.);
 • Спогодба за въздушни съобщения (24.04.2001 г.);
 • Спогодба за сътрудничество в областта на пощите и далекосъобщенията (в сила от 15.06.2002 г.);
 • Спогодба за международни автомобилни превози на пътници и товари (25.07.2002 г.);
 • Споразумение за свободна търговия (13.11.2003 г., Рим), в сила от 01.06.2004 г. (прекратено 31.12.2006 г. поради присъединяването на България към ЕС)
 • Споразумение за икономическо сътрудничество между България и Черна гора (30.05.2007 г., Подгорица).
 • Споразумение за сътрудничество в областта на енергетиката между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерството на икономиката на Черна гора (м. ноември 2009 г.).
 • През август 2012 г. е подписано споразумение за сътрудничество между Дирекцията за малки и средни предприятия на Черна гора и АМСП в България.

Споделете