Loading...

Етиопия

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул. “Княз Александър І” 12
тел: +359 2 940 7688; факс: +359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg
Референт за Еотопия
Ангел Хаджийски
ул. “Княз Александър І” 12,
тел.: +359 2 940 7660; факс: +359 2 987 4008
a.hadjiiski@mi.government.bg

ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ФЕДЕРАЛНА ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА ЕТИОПИЯ

Дипломатически отношения между двете страни са установени на 03 юли 1956г., а през 1959г. България открива посолство в Адис Абеба.

СТОКООБМЕН

в млн.$

ГОДИНА

СТОКООБМЕН

ИЗНОС

ВНОС

САЛДО

2016

19,5

13,6

5,9

7,7

2017

16,7

12,2

4,5

7,7

2018

18,5

12,5

6,0

6,5

2019

13,0

10,0

3,0

7,0

2020

3.8

1.1

2.7

– 1.6

2021

19.5

16.1

3.4

12.7

2022-10 м.

3.8

0.7

3.1

– 2.4

За първите 10 месеца на 2022 г. е постигнат общ стокообмен от 3.8 млн. щ.д., от които български износ за 698 хил. щ.д., състоящ се от: сметачни машини (325 хил. щ.д.); печатарски машини (181 хил. щ.д.) и др. Вносът от Етиопия за същия период е за 3.14 млн. щ.д.: сухи зеленчуци (1.9 млн. щ.д.); прежди от лен (764 хил. щ.д.); маслодайни семена и плодове (165 хил. щ.д.) и други.

През 2021 г. стокообменът достига 19.5 млн. щ.д., от които български износ за 16.1 млн. щ.д.: пшеница и смес от пшеница и ръж (14.3 млн. щ.д.); карбонати и пероксикарбонати (580 хил. щ.д.); сметачни машини (278 хил. щ.д.) и др. Вносът от Етиопия за същата година е за 3.43 млн. щ.д. и се състои от: сухи зеленчуци (2.8 млн. щ.д.); маслодайни семена и плодове (410 хил. щ.д.); кафе (99 хил. щ.д.) и др.

През 2020 г. е общият стокообмен е значително спаднал до 3.8 млн. щ.д., при които български износ за 1.1 млн. щ.д. и негативно търговско салдо за българската страна. Българският износ се състои от: сметачни машини (434 хил. щ.д.); карбонати и пероксикарбонати (165 хил. щ.д.); печатарски машини (163 хил. щ.д.); микрофони и високоговорители (112 хил. щ.д.) и др. Вносът от Етиопия за същата година е на стойност от 2.7 млн. щ.д. и се състои от: зеленчуци със сухи бобови чушки (2.2 млн. щ.д.); маслодайни семена и плодове (406 хил. щ.д.); кафе (45 хил. щ.д.) и др.

През 2019 г. е отбелязано значително намаление на българския износ с 20,0% спрямо 2018 г., като възлиза на 10,0 млн.щ.д. и намаление на вноса от Етиопия с 50,0%, който възлиза на 3,0 млн.щ.д.

Водещи позиции в стокообмена с Етиопия за 2019 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Етиопия

% от общия внос

Пшеница и смес от пшеница и ръж

74,6

Зеленчуци със сухи бобови чушки, без обвивките

72,2

Доилни машини и млекопреработващи машини и апарати

8,6

Естествени лакове; естествени клейове, смоли, смолисти клейове

15,5

Сметачни машини и машини, джобен формат с възможности за записване

6,1

Маслодайни семена и плодове

8,3

Части и принадлежности предназначени изключително или главно за машините и апарати

3,5

Кафе, дори печено или декофеинизирано

3,4

Печатарски машини и устройства

1,6

Механични апарати за изхвърляне, разпръскване или пулверизиране на течни прахообразни материали; пожарогасители

0,6

Водещи позиции в стокообмена за 2018 г.

Износ от България

%

Внос от Етиопия

%

Пшеница и смес от пшеница и ръж

78,6

Естествени лакове; естествени клейове, смоли

36,65

Доилни машини и млекопреработващи машини

4,5

Зеленчуци със сухи бобови чушки, без обвивките

35,27

Електрически трансформатори

3,9

Кафе, дори печено или декофеинизирано

22,79

Части и принадлежности предназначени изключително или главно за машините и апаратите от NN 8469 до 8472

3,6

Маслодайни семена и плодове

5,25

Водещи позиции в стокообмена за 2017 г.

Износ от България

%

Внос от Етиопия

%

Пшеница и смес от пшеница и ръж

66,8

Кафе, дори печено или декофеинизирано

56,6

Доилни машини и млекопреработващи машини

11,1

Зеленчуци със сухи бобови чушки, без обвивките

25,7

Сметачни машини и машини, джобен формат с възможности за записване

9,2

Естествени лакове; естествени клейове, смоли

11,3

Части и принадлежности предназначени изключително или главно за машините и апаратите от NN 8469 до 8472:

4,3

Маслодайни семена и плодове

4,1

Машини и устройства за повдигане, товарене, разтоварване или пренасяне на товари (например асансьори, ескалатори, транспортьори, въжени линии)

1,4

Памучни тъкани

1,1

Водещи позиции в стокообмена за 2016 г.

Износ от България

%

Внос от Етиопия

%

Пшеница и смес от пшеница и ръж

77,3

Кафе печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе

52,0

Сметачни машини и машини, джобен формат, имащи сметачни функции

10,0

Зеленчуци със сухи бобови чушки, без обвивките

43,1

Апарати за радиотелефония и радиотелеграфия

2,0

Маслодайни семена и плодове, дори натрошени

3,8

Машини за повдигане, товарене, разтоварване

1,6

Човешка и животинска кръв, приготвена за терапевтични цели

1,3

Резервни части за автомобили

1,2

 • За 2016 г. е постигнат взаимен стокообмен от 19.5 млн.щ.д. от който български износ за 13.6 млн. щ.д. и внос от Етиопия на стойност 5.9 млн.щ.д.

СТРУКТУРА НА СТОКООБМЕНА

До 1989 г. търговско-икономическите отношения между двете страни имат реални измерения, предвид огромните нужди на етиопския пазар.

От 1990 г. насам, с изключение на периода след 2010 г., нивата на взаимния стокообмен са незначителни, поради отсъствието на сериозен интерес от страна на българския бизнес към етиопския пазар и рестриктивната бизнес-среда в страната.

Търговското салдо следва неравномерни тенденции, но в по-голямата си част от разглеждания период е положително за българската страна.

За целия разглеждан период структурата на взаимната търговия е крайно ограничена.

По-значителен стокообмен (вкл. и по-разширена структура на взаимната търговия) е реализиран в периода след 2010 г., основно за сметка на увеличения български износ за Етиопия.

През последните години в износа преобладават: пшеница и смес от пшеница и ръж, сметачни машини, крафтхартии и крафткартони, машинни части, доилни и млекопреработващи машини и апарати, дървесни плоскости, шкафове и пултове за управление, електрически трансформатори и апаратури, конструкции и части за тях, биологични продукти и серуми, електрически двигатели и др.

За същия период по вноса основни стокови групи са: кафе; зеленчуци със сухи бобови чушки; маслодайни семена и плодове; незначителни количества дърводелски изделия, памучни тъкани, хигиенни прибори, етерични масла и др.

През последните единадесет години се забелязва значително оживление във взаимната търговия предизвикано най-вече от повишения интерес на българския бизнес към етиопския пазар и увеличаването на българския износ за страната.

Освен традиционните позиции (пшеница и смес от пшеница и ръж, сметачни машини, крафтхартии и крафткартони и др.) съществуват реални перспективи за увеличаване на българския износ на: други зърнени култури; продукти на хранително-вкусовата промишленост; медикаменти и други продукти на фармацевтичната и химическата промишленост; селско-стопанска техника и оборудване; електрически акумулатори, електрически бойлери и нагревателни уреди.

РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ЕТИОПИЯ

В периода до 1990г. етиопската страна проявяваше подчертан интерес към получаване на държавни кредити (именно чрез тях са реализирани някои по-сериозни проекти в страната), различни форми на безвъзмездна помощ и обучение на кадри.

Основният дял на чисто икономическите отношения се пада на търговския стокообмен. Първоначално възприетата бартерна форма бе анулирана през 1986г. и в периода до 1990г. той се реализираше изцяло чрез търгове.

През м. декември 1994г. в Адис Абеба бе подписан Договор за учредяване на смесено българо-етиопско селскостопанско дружество (едно от първите в Етиопия) за производството на памук, тютюн и други култури на площ от около 20 хил. хектара в района Касем-Кабена. Поради редица неуредици на местното законодателство и организационни проблеми дружеството се оказа постоянно губещо и впоследствие бе ликвидирано.

През 2013г. председателят на БТПП, г-н Цветан Симеонов проведе среща с г-н Бедру Султан – регионален директор на етиопската компания “Al Sulaiteen Group of Companies (Ethiopia) Plc”. В срещата участваха и представители на “Булгаргеомин”. Господин Симеонов запозна госта с дейността на БТПП и пое ангажимент да съдейства за намирането на надеждни партньори на етиопската компания в България. От своя страна г-н Султан представи етиопската компания. “Al Sulaiteen Group of Companies (Ethiopia) Plc”. Същата работи в тясно сътрудничество с правителството на Етиопия и получава финансиране за своята дейност от Катарски инвестиционен фонд. Компанията работи основно в сферата на селското стопанство. Г-н Султан изброи по-важните отрасли в които търси ново надеждно сътрудничество с български компании и предприемачи от следните сектори:

 • Малки култиватори и трактори за обработка на земя;
 • Осветителни тела – лампи;
 • Генератори;
 • Водни помпи и турбини;
 • Оранжерии;
 • Хладилни складове;
 • Стъклени опаковки за хранителна промишленост.

През последните няколко години бизнес- и инвестиционния климат в Етиопия се характеризира с някои особености, които играят важна роля при формирането и развитието на търговско-икономическите отношения на страната с другите страни, вкл. България. През 2015г. правителството на Етиопия не материализира необходимите реформи за подобряване на бизнес конюнктурата, поради което съществуващите трудности и препятствия се запазиха. Средата продължи да е неблагоприятна за чуждите частни инвеститори. Бяха регистрирани много случаи, когато властите ограничават достъпа на чужди специалисти в Етиопия.

През 2016 година бизнес-средата в Етиопия беше допълнително влошена от социалните безредици в страната, вкл. и унищожаването от протестиращите на индустриални обекти с чужди инвестиции. Засегнатите инвеститори не получиха обезщетения, което разколеба много потенциални инвеститори. Размириците разстроиха туризма.

Независимо от това през 2016г. на два пъти български фирми взеха участие в технически панаири в Адис Абеба. По информация от посолството ни в Адис Абеба две български фирми продължават да закупуват варива от Етиопия. Посолството продължава да поддържа контакти с единствената българска фирма, осъществяваща сондажни работи за откриване на питейна вода в Южна Етиопия, както и да оказва съдействие на български специалисти, работещи по контракти с фирми от трети страни в Етиопия. Български специалисти участваха в изграждането на интернет връзките в Етиопия, като експерти в различни етиопски държавни институции и др.

Като цяло, през разглеждания период търговско-икономическото присъствие на български фирми на етиопския пазар е доста ограничено, като известно оживление и нарастване на интереса на българските делови среди към етиопския пазар се наблюдава едва през последните 10-11 години. От няколко години в Етиопия работят 5 частни смесени българо-етиопски фирми, занимаващи се с производство и продажба на тухли, лепила, животински продукти и консултантска дейност. Проучвателни дейности за настаняване на етиопския пазар бяха проведени и от българската фирма „Йотов и син”.

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ

 • Основен проблем в търговско-икономическите отношения между двете страни е необходимостта от разширяване на стокообмена и диверсифициране на неговата структура, отчитайки възможностите и капацитета на етиопския пазар;
 • Горното е резултат от слабата информационна обезпеченост в търговско-икономическата сфера, както по отношение на възможностите и нуждите на националните пазари, така и по отношение на перспективните стоки за износ/внос в съответната страна. За целта е необходимо да се създаде действен механизъм за обмен на икономическа информация, с цел повишаване заинтересоваността на български фирми за търговска дейност в Етиопия, вкл. и в рамките на диалога „ЕС – Африка”, както и Бизнес форума „Етиопия-ЕС” за насърчаване на бизнеса;
 • Необходимо е актуализиране на договорно-правната база в търговско-икономическата сфера. В по-далечен план, при доказана целесъобразност, осъществени контакти и изградено взаимно доверие между бизнес партньорите от двете страни, следва да се конкретизират и задълбочават основните области на сътрудничество в търговско-икономическата сфера.

Споделете