Loading...

Филипини

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул. “Княз Александър І” 12
тел: +359 2 940 7688, факс: +359 2 987 4008
mailto:a.kioseva@mi.government.bg
Референт за Република Филипини

Юлия Филчева
ул. “Княз Александър І” 12,

тел.: +359 2 940 7784,

u.filcheva@mi.government.bg

ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – РЕПУБЛИКА ФИЛИПИНИ

Филипините са една от малкото държави в света, които не бяха засегнати от финансовата криза през 2008 г. Благодарение на слабото влияние на пазарите на ценни книжа върху икономиката, относително ниската зависимост от експорта, стабилното вътрешно потребление и значителните парични преводи, които правят работещите в чужбина около 5 милиона филипинци, страната продължи да отбелязва икономически ръст. Въпреки икономическия напредък, в последните 10 години бедните в страната са се увеличили от 19.8 до 23.1 милиона.

Развити са производството на облекла и обувки, производството на лекарства, на изделия на дърводобивната промишленост, хранително-вкусовата промишленост, нефтопреработването, автомобилостроенето, асемблират се продукти на електрониката. С ниската си цена на труда и високи ниво на говорим английски език Филипините са привлекателно място за центрове за контакт за много чуждестранни компании. Селскостопанските продукти са: захарна тръстика, кокосови орехи, ориз, маниока, ананаси, манго, свинско месо, телешко месо, яйца, риба.

Филипините са богати на минерални и геотермални ресурси. Залежите на злато, никел, мед и хром са едни от най-големите в света. Открити са и сребро, въглища, гипс, сяра, природен газ. Страната е богата на силиций, мрамор, фосфати, варовик.

Сътрудничеството между ЕС и Филипините датира отдавна, но се разширява и задълбочава забележително през последните години. Диалогът на Европа с АСЕАН започва в края на 70-те години на 20 в. и е формализиран през 1980 с подписването на споразумение за сътрудничество на ЕС с АСЕАН. В продължение на много години, това споразумение е основната правна рамка за отношенията на ЕС с Филипините. ЕС поддържа редовни контакти с филипинската страна посредством Срещите на старшите служители.

От 25 декември 2014 г. Филипините се ползват от засилени търговски преференции с ЕС по Схема за генерализирано на ЕС за преференции плюс (Generalised Scheme of Preferences plus – GSP+). Преди това, Филипините са бенефициент на стандартната схема на GSP. ЕС е голям търговски партньор на Филипините. Европейските компании са и значителни инвеститори във Филипините в банковия сектор, промишлеността и сектора на услугите. В потвърждение за задълбочаващите се отношения между ЕС и Филипините, на 11 юли 2012 между двете страни бе сключено Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество (Framework Agreement on Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the One Part, and The Republic of the Philippines, of the Other Part). На 22 декември 2015 са стартирани преговори за Споразумение за свободна търговия (ССТ) между ЕС и Филипините. Целта на ССТ е да развие ключови аспекти в отношенията със страната, на база на подписаното през 2012 г. рамково споразумение, като бъдат покрити широк спектър въпроси – мита, нетарифни бариери за търговия, търговия с услуги, инвестиции, както и търговските аспекти в областта на обществените поръчки, интелектуалната собственост, конкуренцията и устойчивото развитие.

Споразумението за търговия и инвестиции ще развие ключов аспект от цялостните отношения на ЕС с Филипините, които се основават на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Филипините, което влезе в сила през март 2018 г.

  • Търговията със стоки между ЕС и Филипините възлиза на 15,2 милиарда евро през 2021 г., докато двустранната търговия с услуги между ЕС и Филипините достигна 4,9 милиарда евро през 2019 г.
  • Запасът от преки чуждестранни инвестиции на ЕС във Филипините достигна 14,4 милиарда евро през същата година, което прави ЕС най-големият чуждестранен инвеститор във Филипините.
  • ЕС е четвъртият по големина търговски партньор на Филипините, който представлява 7,9% от общата търговия на страната през 2021 г. (след Китай, Япония и САЩ). Филипините са 39-ият по големина търговски партньор на ЕС в световен мащаб, като представляват 0,4% от общата търговия на ЕС
  • Износът на ЕС за Филипините е доминиран от машини, транспортно оборудване, химикали и хранителни продукти, докато основният износ на Филипините за ЕС е офис и телекомуникационно оборудване, машини, хранителни продукти и оптични и фотографски инструменти

Република Филипини е дългогодишен търговски партньор на България в района на Югоизточна Азия. Новите политически и икономически реалности в страните и в света създават предпоставки за по-активно сътрудничество в различни области от взаимен интерес. Членството на България в ЕС открива нови възможности за развитие на сътрудничеството между двете страни на двустранна и многостранна основа.

Република Филипини играе конструктивна роля в регионалните форуми АСЕАН (ASEAN), АПЕК (APEC), АСЕМ (ASEM – Форум Азия-Европа). Филипините са член на Азиатската банка за развитие (със седалище Манила), Световната банка, Световната търговска организация, Международния валутен фонд и други международни икономически организации.

От 1 януари 2007 България прилага Общата търговска политика на ЕС по отношение на вноса от трети страни, в това число: Общата митническа тарифа, задълженията, поети от ЕС в рамките на Световната търговска организация (СТО), двустранните споразумения на Общността с трети страни.

СТОКООБМЕН МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ФИЛИПИНИТЕ

(млн. щ. д.)

Износ

Внос

Общо

Салдо

2022

40,0

84,9

124,9

-44,9

2021

79,3

58,4

137,7

20,9

2020

110,4

50,7

161,1

59,7

2019

98,0

49,6

147,6

48,4

2018

41,8

62,7

104,5

-20,9

2017

38,7

44,8

83,5

-6,1

2016

47,1

30,9

78,0

16,2

2015

24,1

19,7

43,8

4,4

2014

48,0

17,5

65,5

30,5

2013

45,2

50,1

95,3

-4,9

2012

16,7

45,2

61,9

-28,5

По предварителни данни, през 2022 г. двустранният стокообмен с Филипините е на стойност 124,9 млн. щ.д. (спад от 9,3% спрямо 2021 г.), в т.ч. износ на стойност 40,0 млн. щ.д. (спад от 49,6% спрямо 2021 г.) и внос на стойност 84,9 млн. щ.д. (увеличение от 45,4% спрямо 2020 г.). Салдото за периода е отрицателно и възлиза на -44,9 млн. щ.д.

През 2021 г. общият стокообмен с Филипините е на стойност 137,7 млн. щ.д. (спад от 14,5% спрямо 2020 г.), в т.ч. 79,3 млн. щ.д. износ (спад от 28,2% спрямо 2020 г.) и 58,4 млн. щ.д. внос (увеличение от 15,2% спрямо 2020 г.). Салдото е положително за България и възлиза на 20,9 млн. щ.д.

През 2020 г. общият стокообмен с Филипините е на стойност 161,1 млн. щ.д. (увеличение от 8,3% спрямо 2019 г.), в т.ч. 110,4 млн. щ.д. износ (увеличение от 11,2% спрямо 2019 г.) и 50,7 млн. щ.д. внос (увеличение от 2,2% спрямо 2019 г). Салдото е положително за България и възлиза на 59,7 млн. щ.д.

През 2019 г. общият стокообмен с Филипините е на стойност 147,6 млн. щ.д. (увеличение от 29,2% спрямо 2018 г.), в т.ч. 98,0 млн. щ.д. износ (увеличение от 57,3% спрямо 2018 г.) и 49,6 млн. щ.д. внос (намаление от 20,8% спрямо 2018 г). Салдото е положително за България и възлиза на 48,4 млн. щ.д.

Водещи позиции в стокообмена с Филипините за 2022 г.

Износ от България

Млн.

щ.д.

Дял от общия износ %

Внос от Филипините

Млн.

щ.д.

Дял от общия внос %

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

25,4

63,5

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

77,6

91,4

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

5,2

12,9

Електрически двигатели и генератори, с изключение на електрогенериращите агрегати:

2,7

3,2

Инсектициди, отрови за гризачи, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията

1,4

3,4

Части и принадлежности за превозните средства от NN 8711 до 8713:

1,2

3,2

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

0,8

2,1

Полимери на етилена в първични форми

0,7

0,8

Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели

0,7

1,8

Готови храни и консерви от риби; хайвер

0,6

0,6

Цифровите интегрални схеми и електронните микрокомплекти, които се внасят във Филипините от България, се използват от филипинската страна за вграждане във възли и крайни продукти. Последните се изнасят за трети страни, както и обратно за България.

Водещи позиции в стокообмена с Филипините за 2021 г.

Износ от България

Млн.

щ.д.

Дял от общия износ %

Внос от Филипините

Млн.

щ.д.

Дял от общия внос %

Пшеница и смес от пшеница и ръж

39,7

50,1

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

54,0

92,5

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

22,6

28,5

Части и принадлежности за превозните средства

1,0

1,7

Пощенски, таксови и подобни марки, банкноти; чекове, акции или облигации и подобни ценни книжа

5,6

7,1

Обувки с външни ходила от каучук, пластмаси, естествена или възстановена кожа

0,7

1,2

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

2,7

3,4

Сачмени, ролкови или иглени лагери

0,5

0,8

Инсектициди, отрови за гризачи, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията

1,5

1,9

Електрически двигатели и генератори

0,4

0,6

Плодове, временно консервирани

1,2

1,6

Пневматични гуми от каучук, нови

0,3

0,5

Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели

1,1

1,4

Кокосово масло (масло от копра), палмистово масло или масло от бабасу и техните фракции

0,2

0,4

Водещи позиции в стокообмена с Филипините за 2020 г.

Износ от България

Млн.

щ.д.

Дял от общия износ %

Внос от Филипините

Млн.

щ.д.

Дял от общия внос %

Пшеница и смес от пшеница и ръж

56,9

51,55

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

47,1

92,88

Пощенски, таксови и подобни марки, банкноти; чекове, акции или облигации и подобни ценни книжа

23,4

21,25

Готови храни и консерви от риби; хайвер и неговите заместители, приготвени на основата на яйца от риби

0,84

1,66

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

19

17,26

Части и принадлежности за превозните средства от

0,51

1,01

Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели

3,3

3,05

Сачмени, ролкови или иглени лагери

0,3

0,60

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати,

1,5

1,40

Кокосово масло, палмистово масло или масло от бабасу и техните фракции

0,3

0,60

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm

0,93

0,85

Пневматични гуми от каучук, нови

0,27

0,54

Инсектициди, отрови за гризачи, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията

0,91

0,83

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

0,22

0,44

Водещи позиции в стокообмена с Филипините за 2019 г.

Износ от България

Млн.

щ.д.

Дял от общия износ %

Внос от Филипините

Млн.

щ.д.

Дял от общия внос %

Пшеница и смес от пшеница и ръж

69,5

70,83

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

44,6

90,07

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

15,4

15,70

Полимери на етилена в първични форми:

1,1

2,34

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

3,6

3,67

Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми

0,7

1,43

Машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн

1,2

1,22

Части и принадлежности за превозните средства

0,56

1,15

Плодове, временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние

1,1

1,16

Сачмени, ролкови или иглени лагери:

0,38

0,77

Пощенски, таксови и подобни марки, банкноти; чекове, акции или облигации и подобни ценни книжа

1,0

1,05

Пневматични гуми от каучук, нови:

0,28

0,58

Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели

0,9

0,97

Растителни сокове и екстракти; пектинови материали, пектинати и пектати

0,25

0,50

ДВУСТРАННИ ИКОНОМИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ФИЛИПИНИТЕ

На 18 и 19 март 2010 г. във Филипините се проведоха българо-филипински консултации по политически и икономически въпроси с участието на г-н Евгени Ангелов, заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма. Филипинската делегация беше водена от заместник-министъра на външните работи по политическите въпроси г-жа Ерлинда Басилио.

Бяха проведени и срещи на делегацията с: г-н Едсел Кустодио, заместник-министър на външните работи по международните икономически връзки; г-н Франсис Чуа, президент на Филипинската търговско-промишлена палата (ФТПП), и г-н Майк Варела, председател на ФТПП; г-н Томас Акино, заместник-министър на търговията и промишлеността.

По време на консултациите и срещите бяха обсъдени следните въпроси:

  • Възможности за разширяване на стокообмена

Бяха обсъдени следните средства за поощряване на стокообмена: интензифициране обмена на информация между министерствата на търговията и търговско-промишлените палати, размяна на участия в международни панаири и изложения, създаване на нормативна база, определяне на главните насоки и отрасли на двустранното сътрудничество.

Българската страна предложи износ на стоки, които биха представлявали интерес за филипинските вносители, като кисело мляко, вино, тютюн, розово масло. Други перспективи за сътрудничество предлагат: секторът на специалната продукция, разширено използване от филипинска страна на българските пристанища Варна и Бургас, както и на българските промишлени зони; износ на български фармацевтични и козметични продукти, както и на расови биволи (съгласно искане на филипинската страна от няколко години); сътрудничество в областта на мебелната промишленост, алтернативната медицина и медицинските услуги.

Филипинската страна посочи като перспективни области на сътрудничество с България секторите транспорт, инфраструктура, нефтена промишленост, туризъм (хотелиерство, спа туризъм), електроника, хранителна промишленост, автомобилната промишленост (сглобяване на коли, резервни части) и др.

Също така, филипинската страна информира, че се работи по въпроса за диверсификация на трасетата за износ на филипински стоки. Филипините изнасят компютърни и интегрални схеми, кокосово масло, рибни продукти, ананас, полупроводници и др. От ЕС страната внася медицинска апаратура, промишлено оборудване и потребителски стоки.

  • Инвестиционните възможности в двете страни, бъдещото сътрудничество между търговскопромишлените палати, активизирането на бизнессредите.
  • Договорноправната база на двустранните икономически отношения

От българска страна бе връчен актуализиран проект на Споразумение за сътрудничество между БТПП и ФТПП. Филипинската страна прие принципно текста и изрази желание за подписването му. Въпросът относно съгласувания текст на споразумение между БТПП и ФТПП е повдигнат на среща, проведена по време на посещението на посланик Евгени Стойчев във Филипините през юни 2015 г., във връзка с връчването на акредитивните му писма. Постигнато е съгласие за възобновяване на контактите между двете палати.

България няма сключено Споразумение за избягване на двойното данъчно облагане в Република Филипини, като не се очаква в скоро време договаряне на такова.

ИНВЕСТИЦИИ

Поток (нетни трансакции) на преките чуждестранни инвестиции

годишни данни (млн. евро)

2014 г.

-0,1

2015 г.

0,2

2016 г.

0,0

2017 г.

0,8

2018 г.

4,3

2019 г.

0,6

2020 г.

12,8

2021 г.

-3,7

2022 г.

-3,9

Източник: БНБ

Размер (позиция в края на периода) на преките чуждестранни инвестиции

годишни данни (млн. евро)

2014 г.

0,1

2015 г.

0,3

2016 г.

0,3

2017 г.

1,1

2018 г.

5,5

2019 г.

6,2

2020 г.

14,5

2021 г.

12,1

2022 г.

8,5

Споделете