Loading...

Франция

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Париж

Николай Теохаров

n.teoharov@mi.government.bg

Министерство на икономиката и индустрията
Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Франция
Антоанета Христова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7693
a.hristova@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Република Франция

II. Бизнес компас

I. Икономическите отношения между България и Франция

 1. Стокообмен (в млн. евро)

През последните години търговско-икономическите отношения между България и Франция бележат положително развитие.

Година

Стокообмен

Ръст %

Износ

Ръст %

Внос

Ръст %

Салдо

2011

1615.7

28.4

855.2

36.1

760.4

20.8

94.8

2012

1571.6

-2.7

830.0

-2.9

741.5

-2.5

88.5

2013

1727.9

10.0

960.1

15.7

767.8

3.5

192.3

2014

1741.8

0.8

948.0

-1.3

793.8

3.4

154.2

2015

1809.3

3.9

976.0

2.9

833.3

5.0

142.7

2016

1887.5

4.3

1063.4

9.0

824.1

-1.1

239.3

2017

1964.6

4.1

1092.6

2.8

871.9

5.8

220.8

2018

2007.4

2.2

1126.6

3.1

880.8

1.0

245.7

2019

2138.7

6.5

1127.2

0.1

1011.4

14.8

115.8

2020

1961.3

-8.3

1074.1

-4.7

887.1

-12.3

187.0

2021

2298,1

17,2

1267,1

18,0

1,031

16,2

236,1

1-6,2021

1121,2

611,8

509,4

102,3

1-6,2022

1437,2

28,2

832,7

36,1

604,4

18,6

228,3

Източник: МИИ

В периода януари-юни 2022 г. стокообменът между България и Франция е в размер на 1,437 млрд. евро, отбелязва ръст от 28,2% спрямо същия период на 2021 г. Износът към Франция се е увеличил с 36,1% и е в размер на 832,7 млн. евро. Вносът се е увеличил с 18,6% и е в размер на 604,4 млн. евро. Салдото е положително 228,3 млн. евро. Франция заема 6 място по отношение на износа и 12 място по отношение на вноса, съответно с дялове 3,5 и 2,3%.

През 2021 г. стокообменът между България и Франция е в размер на 2,2 млрд. евро, отбелязва ръст от 17,2% спрямо 2020 г. Износът към Франция се е увеличил с 18% и е в размер на 1,2 млрд. евро. Вносът се е увеличил с 16,2% и е в размер на 1,0 млрд. евро. Салдото за поредна година е положително 236,1 млн. евро. Франция заема 6 място по отношение на износа и 12 място по отношение на вноса, съответно с дялове 3,6 и 2,6%.

 1. Водещи стоки в стокообмена на България с Франция за 2021 г.

Водещи стоки в износа на България за Франция през 2021 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

Общ износ през: 01-12/2021 г.

34 866 879

100.0

в т.ч. Франция

1 297 168

3.6

8412

Други двигатели

56 140

4.4

6204

Меса и карантии

45 384

4.1

3004

медикаменти

42 530

3,4

8412

Костюми, ансамбли, сака, рокли

42 894

3.5

8538

Ламарини, листове и ленти от мед

36 148.5

3.4

0207

Слънчогледово, шафраново масло

34 808.6

3.2

6307

Хладилници, фризери и др.съоръжения

31 662.7

2.9

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите

31 621.3

2.9

8418

Минерални или химични азотни торове

26 427.8

2.5

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги

24 639.2

2.3

1005

Царевица

23 091.7

2.1

Водещи стоки във вноса на България от Франция през 2021 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

Общ внос през: 01-12/2021 г.

39 224 462

100.0

в т.ч. Франция

1 031 011

2.6

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора

90 207

8,7

3004

Медикаменти

53 408

5,2

8701

Трактори (с изключение на карите-влекачи от N 8709)

41 820

4,1

0203

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени

24 824

2,4

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

29 996

2,9

3808

Инсектициди, отрови за гризачи, фунгициди

36 876

3,5

4911

Други печатни произведения, включително картини, гравюри и фотографии

17 957.0

2.0

8704

Автомобилни превозни средства за транспорт на стоки

16 690.6

1.9

9950

Служебен код (SL)

15 726.0

1.8

5211

Памучни тъкани, съдържащи тегловно по-малко от 85 % памук, смесени предимно или само със синтетични или изкуствени влакна, с тегло, превишаващо 200 g/m2

15 705.9

1.8

Източник: МИИ

Франция има важно значение за външноикономическите връзки на България, въпреки че те не отговарят съвсем на реалните възможности на двете страни. В тази връзка, биха могли да се търсят възможности за разширяване на френското инвестиционно присъствие в България.

През 2004 г. е създадена Българо-френска търговска камара (правоприемник на Делови клуб Франция-България), която улеснява преките бизнес контакти между български и френски фирми.

През октомври 2011 г. френската Агенция за интернационализация на френските МСП Юбифранс откри представителство в София.

През 2015 г. се реализира сливане на „Юбифранс” и „Френска агенция за инвестиции” под името „Бизнес Франс”, като дейността на агенцията е насочена към привличане на инвестиции и насърчаване на френски експортно-ориентирани фирми.

 1. Инвестиции

По данни на БНБ сумарните преки чуждестранни инвестиции от Франция в България към 01 януари 2022 г. възлизат на 1028,5 млн. евро.

Преките чуждестранни инвестиции от Франция в България през първото тримесечие на 2022 г. са 50,9 млн. евро, а през второто тримесечие 4,6 млн. евро.

Най-голям е делът на френските инвестиции в промишлеността – 58%, следвани от финансите – 28%, търговията – 11%, селското стопанство, съобщенията, строителството, банковия сектор (7.5%) и др.

Водещи френски инвеститори:

Société Générale

BNP Paribas

Dewavrin

Ciment Français

M.Bricolage

Mecamidi

Danone

Air Liquide

Groupe Schneider

Groupama

Veolia

Malteries “Soufflet”

Décathlon

Solarezo

Montupet

Total

Latecoere

Потенциал за инвестиции в България от страна на френските компании има в области като: енергетика, управление на води и отпадъци, изграждане на инфраструктурни обекти, промишлени поддоставки в областта на машиностроенето, хранително-вкусова промишленост, биологично земеделие, лозаро-винарския бранш, фармацевтика, информатика, туризъм и др.

 1. Туризъм

Година

Френски туристи в България

%

Български туристи във Франция

%

2016

164 732

+17.0

123157

+19.5

2017

196 804

+19.5

141913

+15.2

2018

203 363

+3.3

148953

+5.0

2019

207 825

+2.2

159427

+7.0

2020

34 923

-83.2

n/a

2021

88 266

+152,7

n/a

1-6,2022

32 105

+131,0

14 010

n/a

В периода януари-юни 2022 г. България е била посетена от 32 105 френски граждани, наблюдава се ръст от 131% в сравнение със същия период на 2021 г.

През 2021 г. България е била посетена от 88266 френски граждани, наблюдава се ръст от 152,7% в сравнение със същия период на 2020 г.

През 2021 г. българските граждани са реализирали общо 5 182 042 пътувания в чужбина, но изследването по дестинации за повечето месеци е прекратено.

 1. Договорно-правна база
 • Спогодба между Народна Република България и Република Франция за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода (обн., ДВ, бр. 41 от 31.05.1988 г., в сила от 1.06.1988 г.);
 • Договор между правителството на Народна Република България и правителството на Френската република за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (обн., ДВ, бр. 104 от 10.12.1993 г. В сила от 1.05.1990 г.);
 • Договор за взаимна правна помощ по граждански дела между правителството на Народна Република България и правителството на Френската република (обн., ДВ, бр. 92 от 28.11.1989 г., в сила от 1.10.1989 г.);
 • Договор за разбирателство, приятелство и сътрудничество между Република България и Френската република (ДВ, бр. 8 от 1993 г. в сила от 14.10.1993 г.);
 • Финансово споразумение между правителството на Република България и Френската агенция за развитие (AFD) (обн., ДВ, бр. 88 от 17.09.2002 г., в сила от 9.08.2002 г., изм., бр. 55 от 6.07.2007 г., в сила от 1.08.2006 г.)
 1. Събития

В периода 14-15 април 2015 г. се проведе посещение на министъра на икономиката г-н Божидар Лукарски в Париж, Франция с цел участие в българо-френски бизнес семинар на тема „Българският пазар: възможности за инвестиции и бизнес”, както и присъства на откриването на изложбата “Епопея на тракийските царе – археологически открития в България” в музея Лувър.

На 17.02.2015 г. се проведе среща на министър Божидар Лукарски с германски и френски компании, членове на Германо-Българската индустриално-търговска камара и на Френско-Българската търговска и индустриална камара.

Споделете