Loading...

Гърция

Българските търговски представители по света

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Гърция
Димитър Сълов
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7710
d.salov@mi.government.bg

I. Икономически отношения между България и Гърция

II. Бизнес компас

Икономически отношения между България и Гърция

 1. Стокообмен (в млн. евро)

Година

Стокообмен

промяна,%

износ

промяна,%

внос

промяна,%

салдо

2013

2 981,4

-1,8

1 546,0

3,4

1 435,4

-6,9

110,6

2014

2 818,7

-5,5

1 481,7

-4,2

1 337,0

-6,9

144,7

2015

2 778,6

-1,4

1 510,7

2,0

1 267,9

-5,2

242,8

2016

2 909,7

4,7

1 650,7

9,3

1 259,0

-0,7

391,7

2017

3 051,5

4,9

1 719,2

4,1

1 332,3

5,8

386,8

2018

3 289,2

7,8

1 889,5

9,9

1 399,7

5,1

489,7

2019

3 561,4

8,3

2 011,4

6,5

1 549,9

10,7

461,4

2020

3 376,2

-5,2

1 860,0

-7,5

1 516,2

-2,1

343,8

2021

4 557,7

35,5

2 425,5

30,4

2 152,1

41,9

273,4

2022

5 939,3

29,7

2 875,1

18,5

3 064,2

42,3

-189,1

2023

4 621,8

-22,2

2447,4

-14,9

2 174,4

-29

273,00

Източник: МИИ

 1. Водещи стоки

Водещи стоки в износа на България за Гърция през 2023 г.

Код MT

Описание

EUR’000

%

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени:

136 814,63

5,59

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж:

118 787,53

4,85

1701

Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние:

73 702,16

3,01

7010

Дамаджани, бутилки, флакони, буркани, бурканчета, тубички, ампули и други съдове за транспорт или амбалаж от стъкло; буркани за консерви от стъкло; тапи, похлупаци и други средства за затваряне от стъкло:

58 101,78

2,37

1005

Царевица:

49 825,63

2,04

7214

Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване:

39 080,64

1,60

3923

Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули; пластмасови тапи, капаци, капсули и други приспособления за затваряне:

37 143,68

1,52

7801

Необработено олово:

35 579,48

1,45

4410

Плочи от дървесни частици и подобни плочи от дърво или от други дървесни материали, дори агломерирани със смоли или с други органични свързващи вещества:

34 253,89

1,40

3826

[Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно]

33 537,58

1,37

Водещи стоки във вноса на България от Гърция през 2023 г.

Код MT

Описание

EUR’000

%

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

122 655,00

5,64

7404

Отпадъци и отломки от мед

110 736,50

5,09

8541

Диоди, транзистори и подобни полупроводникови прибори; фоточувствителни полупроводникови прибори, включително фотоволтаични клетки, дори монтирани в модули или сглобени в панели; светодиоди; монтирани пиезоелектрически кристали:

100 513,97

4,62

2711

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди:

98 627,60

4,54

9503

Други играчки; умалени модели и подобни модели за забавление, със или без механизъм; пъзели (картинни мозайки) и подобни от всякакъв вид:

59 612,88

2,74

7213

Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от желязо или от нелегирани стомани:

51 703,59

2,38

7601

Необработен алуминий:

49 463,58

2,27

3902

Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми:

47 539,43

2,19

2402

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна:

39 815,65

1,83

2401

Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн:

31 784,83

1,46

Водещи стоки в износа на България за Гърция през 2022 г.

Код MT

Описание

EUR’000

%

2711

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди

188 647

6,6

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж

159 287

5,5

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

153 042

5,3

3826

Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно

123 488

4,3

1005

Царевица

96 023

3,3

7010

Дамаджани, бутилки, флакони, буркани, бурканчета, тубички, ампули и други съдове за транспорт или амбалаж от стъкло; буркани за консерви от стъкло; тапи, похлупаци и други средства за затваряне от стъкло

53 456

1,9

7801

Необработено олово

51 871

1,8

2716

Електрическа енергия

48 188

1,7

1701

Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние

45 351

1,6

4401

Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни форми; дървен материал на плочки или частици; дървени стърготини, отпадъци и остатъци, дори агломерирани под формата на трупчета, брикети, топчета или в подобни форми

41 243

1,4

Водещи стоки във вноса на България от Гърция през 2022 г.

Код MT

Описание

EUR’000

%

2711

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди

784 107

25,7

2709

Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали

279 047

9,2

7404

Отпадъци и отломки от мед

106 349

3,5

8541

Диоди, транзистори и подобни полупроводникови прибори; фоточувствителни полупроводникови прибори, включително фотоволтаични клетки, дори монтирани в модули или сглобени в панели; светодиоди; монтирани пиезоелектрически кристали

88 635

2,9

7213

Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от желязо или от нелегирани стомани

72 981

2,4

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

68 947

2,3

7601

Необработен алуминий

61 884

2,0

3102

Минерални или химични азотни торове

61 517

2,0

3902

Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми

54 020

1,8

3105

Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий; други торове; продукти от настоящата глава

46 447

1,5

Източник: МИИ

 1. Инвестиции

По данни на БНБ сумарните инвестиции от Гърция в България към края на 01.01.2024 г. възлизат на 3,570 млрд. евро.

 1. Договорно-правна база в икономическата област
 • Споразумение за петгодишна програма за сътрудничество в развитието /2002-2006/, подписано на 28 август 2002 г.
 • Договор за сътрудничество в областта на туризма /14 май 1999г./
 • Спогодба между Република България и Република Гърция за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (Ратифицирана със закон, приет от 38-о Народно събрание на 20.12.2000 г. – ДВ, бр. 108 от 29.12.2000 г. Издадена от Министерството на икономиката, обн. и изм., ДВ, бр. 33 от 2.04.2002 г., в сила от 22.01.2002 г.);
 • Спогодба за сътрудничество и взаимопомощ между митническите им администрации /19.01.1999 г., в сила от 2.03.2000 г./
 • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за сътрудничество в областта на информационните технологии, телекомуникациите и пощенските услуги (подписана на 17.12.2012 г. в гр. Атина);
 • Договор между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (Ратифициран със закон, приет от 37-о Народно събрание на Република България на 16 март 1995 г. – ДВ, бр. 28 от 1995 г. В сила от 29 април 1995 г. Издаден от Министерството на финансите, обн., ДВ, бр. 102 от 21.11.1995 г.);
 • Протокол между Република България и Република Гърция за изменение и допълнение на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (Издаден от Министерството на икономиката, обн., ДВ, бр. 33 от 2.04.2002 г., в сила от 22.01.2002 г.).

Споделете