Loading...

Гърция

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Атина
Йоханес Крикорян
Stratigou Kallari 33A, 15 452 Paleo Psyhiko, Athens, Greece
тел.: +30210 674 81 05(-7)
тел./факс: +30210 675 30 36
e-mail: j.krikorian@mi.government.bg ; bulcom@otenet.gr
Петър Спасов
Stratigou Kallari 33A, 15 452 Paleo Psyhiko, Athens, Greece;
tel/fax +30210 677 3331;
e-mail: p.spasov@mi.government.bg
Силвия Козарева-Маркаки
Stratigou Kallari 33A,15 452 Paleo Psyhiko, Athens, Greece
тел.: +30210 674 8105(-7)
тел./факс: +30210 67530 36
e-mail: s.kozareva@mi.government.bg
Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Солун
Владимир Инков
Генерално консулство на Република България в Солун, Гърция
ул. Н. Ману N12, ул. Е. Абот N1, 54643 Солун, Гърция
тел.: +30 2310 839 554
тел.: (+30) 2310 82 9210
e-mail: vladimir.inkov@mi.government.bg
Министерство на икономиката и индустрията
Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Гърция
Димитър Сълов
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7710
d.salov@mi.government.bg

I. Икономически отношения между България и Гърция

II. Бизнес компас

I. Икономически отношения между България и Гърция

 1. Стокообмен (в млн. евро)

Година

Стокообмен

промяна,%

износ

промяна,%

внос

промяна,%

салдо

2011

2736.7

15.1

1423.6

15.1

1313.1

15.0

110.5

2012

3037.2

11.0

1494.6

5.0

1542.6

17.5

-48.0

2013

2981.4

-1.8

1546.0

3.4

1435.4

-6.9

110.6

2014

2818.7

-5.5

1481.7

-4.2

1337.0

-6.9

144.7

2015

2778.6

-1.4

1510.7

2.0

1267.9

-5.2

242.8

2016

2909.7

4.7

1650.7

9.3

1259.0

-0.7

391.7

2017

3051.5

4.9

1719.2

4.1

1332.2

5.8

386.8

2018

3289.2

7.8

1889.5

9.9

1399.7

5.1

489.7

2019

3561.4

8.3

2011.4

6.5

1549.9

10.7

461.4

2020

3380.2

-4.9

1863.9

-7.1

1516.4

-2.1

347.5

2021

4364.7

29.3

2292.5

23.3

2072.1

36.7

220.4

I-VI. 2021

1 973.7

1 068.8

904.8

164

I-VI. 2022

3 150.1

59.6

1 585.1

48.3

1 565

73

20.1

Източник: МИИ

През 2021 г. се регистрира положително развитие по отношение на стокообмена в сравнение с предходната 2020 г. с ръст от почти 30%, което се дължи в по-голяма степен на нарастване на вноса. Търговското салдо се запазва положително за България и е в размер на 220 млн. евро.

Гърция е на четвърто място между търговските партньори на България по отношение на износа с дял 6,6 % от общия износ на България за света и на седмо по отношение на вноса, с дял 5,3% от общия внос.

 1. Водещи стоки

Водещи стоки в износа на България за Гърция през 2021 г.

Код MT

Описание

EUR’000

%

Общ износ през 2021 г.

34 866 879

100

в т.ч. Гърция

2 292 554

6.6

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж:

149 734

6.5

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени:

91 253

4.0

1005

Царевица:

87 642

3.8

3826

[Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно]

57 469

2.5

7801

Необработено олово:

47 035

2.1

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони:

43 163

1.9

7010

Дамаджани, бутилки, флакони, буркани, бурканчета, тубички, ампули и други съдове за транспорт или амбалаж от стъкло; буркани за консерви от стъкло; тапи, похлупаци и други средства за затваряне от стъкло:

37 612

1.6

2716

Електрическа енергия

33 038

1.4

3923

Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули; пластмасови тапи, капаци, капсули и други приспособления за затваряне:

32 324

1.4

4410

Плочи от дървесни частици и подобни плочи от дърво или от други дървесни материали, дори агломерирани със смоли или с други органични свързващи вещества:

30 114

1.3

Водещи стоки във вноса на България от Гърция през 2021 г.

Код MT

Описание

EUR’000

%

Общ внос през 2021 г.

39 224 462

100.0

в т.ч. Гърция

2 072 143

5.3

2709

Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали

204 146

9.9

2711

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди:

148 675

7.2

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

76 843

3.7

7404

Отпадъци и отломки от мед

75 205

3.6

7213

Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от желязо или от нелегирани стомани:

66 287

3.2

3902

Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми:

59 246

2.9

9503

Други играчки; умалени модели и подобни модели за забавление, със или без механизъм; пъзели (картинни мозайки) и подобни от всякакъв вид:

42 287

2.0

2402

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна:

40 263

1.9

7601

Необработен алуминий:

39 043

1.9

2403

Други видове тютюн и заместители на тютюна, обработени; ‘хомогенизирани’ или ‘възстановени’ тютюни; тютюневи екстракти и сокове:

32 772

1.6

Структурата на българския износ за Гърция през последните години е сходна със структурата на общия износ на страната, като доминират стоките с относително ниска степен на преработка, електроенергия и субпродукти.

Износът от България за Гърция се съсредоточава в няколко основни сектора – земеделски продукти, електрическа енергия, масла, метали и дървесина. Голяма част от вноса от Гърция за България се формира от текстилни материали и изделия, минерални и химически продукти, машини и оборудване и неблагородни метали.

 1. Инвестиции

По данни на БНБ сумарните инвестиции от Гърция в България към края на 2021 г. възлизат на 2,815 млрд. евро. За изминалата 2021 г. ПЧИ от Гърция са 89.7 млн. евро. През първото тримесечие на 2022г. статистиката отчита отрицателни инвестиции със страна на произход Гърция, т.е. отлив на парични потоци в размер на -20,1 млн. евро, а за второто тримесечие – положителен приток в размер на 64.3 млн. евро.

Гърция не е глобален инвеститор и почти всички изходящи инвестиции са насочени към околните страни (България, Румъния, Сърбия, РС Македония).

Водещи сектори за гръцките инвестиции са: производство на метали, финанси (банково дело), производство на храни и напитки, търговия, недвижимо имущество, текстил и строителство.

 1. Туризъм

Година

Гръцки туристи в България

%

Български туристи в Гърция

%

2016

1 067 105

9.7

1 200 576

15.1

2017

1 157 622

8.5

1 341 192

11.7

2018

1 116 265

-3.6

1 402 560

4.6

2019

1 168 373

4.7

1 461 096

4.2

2020

271 190

-76,8

2021

259 404

-4,3

I-VI.2022

331 394

411

Източник: Министерство на туризма

Забележка: Поддържането на статистика за броя на българските туристи по дестинации е преустановено от МТ

През 2020 г. е налице драстичен спад в броя на туристите от Гърция в България вследствие на глобалния спад в туристопотока поради пандемията от Ковид 19. През 2021 г. тенденцията на спад се запазва, но забавя темпа си, като броят на туристите намалява с 4,3% спрямо предходната 2020 година. През първото полугодие на 2022г. динамиката на пътуванията частично се възстановява, като броят на посещенията на гръцки граждани в България нараства с 411% в сравнение със същия период на миналата година. За посочения период Гърция е на второ място (след Румъния) по брой посещения на граждани страната ни.

Подписаният през юни 1995 г. и одобрен през май 1998 г. от МС на Р България Договор за сътрудничество в областта на туризма между двете страни създава предпоставки за разширяване на специализирания туризъм и активизиране на индивидуалния, реализация на инвестиции в туристически обекти. В него се предвижда и възможност за участие на кипърски дружества в управлението, реновацията и експлоатацията на български туристически обекти и съвместна подготовка на кадри в областта на туризма.

 1. Договорно-правна база в икономическата област
 • Споразумение за петгодишна програма за сътрудничество в развитието /2002-2006/, подписано на 28 август 2002 г.
 • Договор за сътрудничество в областта на туризма /14 май 1999г./
 • Спогодба между Република България и Република Гърция за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (Ратифицирана със закон, приет от 38-о Народно събрание на 20.12.2000 г. – ДВ, бр. 108 от 29.12.2000 г. Издадена от Министерството на икономиката, обн. и изм., ДВ, бр. 33 от 2.04.2002 г., в сила от 22.01.2002 г.);
 • Спогодба за сътрудничество и взаимопомощ между митническите им администрации /19.01.1999 г., в сила от 2.03.2000 г./
 • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за сътрудничество в областта на информационните технологии, телекомуникациите и пощенските услуги (подписана на 17.12.2012 г. в гр. Атина);
 • Договор между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (Ратифициран със закон, приет от 37-о Народно събрание на Република България на 16 март 1995 г. – ДВ, бр. 28 от 1995 г. В сила от 29 април 1995 г. Издаден от Министерството на финансите, обн., ДВ, бр. 102 от 21.11.1995 г.);
 • Протокол между Република България и Република Гърция за изменение и допълнение на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (Издаден от Министерството на икономиката, обн., ДВ, бр. 33 от 2.04.2002 г., в сила от 22.01.2002 г.).

Споделете