Loading...

Грузия

Свържете се с търговско-икономическия представител в гр. Тбилиси, Грузия

Министерство на икономиката и индустрията

Дирекция „Външноикономическо сътрудничество“
Теодора Ботева, директор
ул. “Княз Александър І” 12, София
тел. +359 2 940 7701
e-mail: t.boteva@mi.government.bg

Богдана Григорова
Референт за Грузия в дирекция „Външноикономическо сътрудничество“
ул. “Княз Александър І” 12, София
тел. +359 2 940 7789
e-mail:
b.grigorova@mi.government.bg

І. Бизнес компас

ІI. Икономически отношения между Република България и Грузия

Грузия е една от страните обхванати от Европейската политика на съседство. През 2014 г. е подписано Споразумение за асоцииране между ЕС и Грузия, което включва дълбока и всеобхватна зона за свободна търговия (DCFTA), въвеждаща преференциален търговски режим между Грузия и ЕС.

  1. Стокообмен

Двустранният стокообмен с Грузия в последните години се развива интензивно, като страната ни поддържа позиция сред водещите 10 търговски партньори на Грузия.

Стокообмен между България и Грузия (в млн. щ. долари)

Година

Стокообмен

в млн. щ. д.

Ръст

%

Износ

в млн. щ. д.

Ръст %

Внос

в млн. щ. д.

Ръст %

Салдо

в млн. щ. д.

2014 г.

537,1

0,7

248,2

-0,1

288,9

1,4

-40,7

2015 г.

431,8

-19,6

179,1

-27,9

252,7

-12,5

-73,6

2016 г.

342,5

-20,7

183,7

2,6

158,8

-37,2

24,9

2017 г.

537,4

56,9

201,4

9,7

336,0

111,5

-134,6

2018 г.

594,8

10,7

209,7

4,1

385,0

14,6

-175,3

2019 г.

548,1

-7,8

169,8

-19,1

378,4

-1,7

-208,6

2020 г.

691,7

26,2

152,9

-9,9

538,8

42,4

-385,9

2021 г.

668,8

-3,3

230,2

50,5

438,6

-18,6

-208,4

2022 г.

818,3

22,4

266,6

15,8

551,7

25,8

-285,1

2023 г.

633,4

-22,6

310,8

16,6

322,6

-41,5

-11,7

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

  1. Водещи стоки в стокообмена на България с Грузия за 2023 и 2022 г.

Водещи стоки в износа на България за Грузия през 2023 г.

КодMT

Описание

млн. щ. д.

%

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи тегловно 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

115,6

37,2

8701

Трактори (с изключение на карите-влекачи от N 8709)

21,7

7,0

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

14,2

4,6

8704

Автомобилни превозни средства за транспорт на стоки

13,8

4,4

9504

Артикули за колективни игри, включително игрите с двигател или с механизъм, билярди, специални маси за хазартни игри и игри с автоматични кегли

9,4

3,0

8716

Ремаркета и полуремаркета за всякакви превозни средства; други неавтомобилни превозни средства; техните части

8,9

2,9

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили

8,5

2,7

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

5,7

1,8

8435

Преси, гроздомелачки и аналогични машини и устройства за производство на вино, на ябълково вино, на плодови сокове или подобни напитки

4.7

1,5

9403

Други мебели и техните части

3,8

1,2

Водещи стоки във вноса на България от Грузия през 2023 г.

КодMT

Описание

млн. щ. д.

%

2603

Медни руди и техните концентрати

279,7

86,7

3102

Минерални или химични азотни торове

27,7

8,6

2711

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди

2,7

0,9

7404

Отпадъци и отломки от мед

2,0

0,6

6305

Амбалажни чували и торбички

1,8

0,6

2905

Ациклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

1,5

0,5

6201

Палта, пелерини, анораци, блузони и подобни артикули, за мъже или момчета, с изключение на артикулите от N 6203

1,0

0,3

6203

Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, за мъже или момчета

0,7

0,2

6205

Ризи и ризи с къси ръкави, за мъже или момчета

0,6

0,2

7801

Необработено олово

0,4

0,1

Водещи стоки в износа на България за Грузия през 2022 г.

КодMT

Описание

млн. щ. д.

%

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи тегловно 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

117,6

44,1

8701

Трактори (с изключение на карите-влекачи от N 8709)

17,3

6,5

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

12,8

4,8

8704

Автомобилни превозни средства за транспорт на стоки:

7,5

2,8

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили

7,2

2,7

8716

Ремаркета и полуремаркета за всякакви превозни средства; други неавтомобилни превозни средства; техните части

6,3

2,4

9504

Артикули за колективни игри, включително игрите с двигател или с механизъм, билярди, специални маси за хазартни игри и игри с автоматични кегли

6,0

2,3

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

4,9

1,9

9403

Други мебели и техните части

3,0

1,1

2401

Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн:

2,8

1,0

Водещи стоки във вноса на България от Грузия през 2022 г.

КодMT

Описание

Млн. щ. д.

%

2603

Медни руди и техните концентрати

455,2

82,5

3102

Минерални или химични азотни торове

71,7

13,0

7601

Необработен алуминий

5,9

1,1

7404

Отпадъци и отломки от мед

5,3

1,0

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони

3,3

0,6

7214

Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване

2,1

0,4

2711

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди

1,8

0,3

7202

Феросплави

0,9

0,2

6305

Амбалажни чували и торбички

0,9

0,2

8523

Носители, изготвени за записване на звук или за аналогични записвания, но без запис, различни от продуктите от глава 37

0,6

0,1

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

  1. Инвестиции

По данни на БНБ сумарните преки чуждестранни инвестиции от Грузия в България към 2023 г. възлизат на 15,3 млн. евро.

Преки инвестиции от Грузия в България (млн. евро)

Период

Поток

(нетни трансакции)

Размер

(салдо към края на отчетния период)

2014 г.

1,8

20,5

2015 г.

1,7

22,3

2016 г.

2,7

25,1

2017 г.

2,4

27,8

2018 г.

-14,4

13,2

2019 г.

– 0,1

-3,0

2020 г.

– 1,1

10,0

2021 г.

-22,0

-11,9

2022 г.

1,9

-15,4

2023 г.

0,6

15,3

Източник: БНБ.

  1. Други

Между двете страни е създадена Междуправителствената българско-грузинска комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество (МПК). Председатели на българско-грузинската МПК са министърът на транспорта и съобщенията на Република България (съгласно РМС 808/17.11.2023 г.) и министърът на икономиката и устойчивото развитие на Грузия. Последното към момента, шесто заседание е проведено в периода 4-5 април 2019 г. в гр. София.

Приоритетна област на двустранното ни икономическо сътрудничество с Грузия е инфраструктурната свързаност, особено в областта на транспорта, комуникациите и енергетиката, в т. ч. по-нататъшното развитие на двустранната транспортна и цифрова свързаност, регионалните транспортни и логистични коридори между Европа и Азия и потенциала на Черно море като алтернатива на сухопътните транспортни коридори. Грузия е стратегически партньор и за транзит на природен газ за ЕС.

  1. Договорно-правна база

Отношенията в областта на търговско-икономическо сътрудничество между България и Грузия се регулират основно от следните двустранни документи:

  • Спогодба за търговско-икономическо сътрудничество (София, 25 август 1994 г.), в сила от 7 май 1996 г. Във връзка с присъединяването на България към ЕС, Спогодбата е изменена по взаимно съгласие.
  • Договор за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (София, 12 януари 1995 г.), в сила от 6 август 1999 г.;
  • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (Тбилиси, 28 ноември 1998 г.).

Споделете