Loading...

Грузия

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Тбилиси

Красен Балев

адрес: Embassy of the Republic of Bulgaria in Georgia,
Krtsanisi area, Vakhtang Gorgasali str., exit № 15, 0105 Tbilisi, Georgia
мобилен тел.: +995 591 988 449
e-mail:
k.balev@mi.government.bg

Министерство на икономиката и индустрията

Деница Колинс

Началник на отдел „Руска федерация, страни от ОНД и Грузия“
Дирекция „Външноикономическо сътрудничество“
ул. “Княз Александър І” 12, София
тел.: +359 2 940 7908
e-mail: d.collins@mi.government.bg

Референт за Грузия в дирекция „Външноикономическо сътрудничество“

Богдана Григорова
ул. “Княз Александър І” 12
, София
тел. +359 2 940 7789
e-mail:
b.grigorova@mi.government.bg

І. Бизнес компас

ІІ. Търговско-икономически отношения между Република България и Грузия

Грузия е една от страните обхванати от Европейската политика на съседство. На 27 юни 2014 г. е подписано Споразумение за асоцииране между ЕС и Грузия (СА), което включва търговска част – дълбока и всеобхватнa зонa за свободна търговия (ДВЗСТ/ DCFTA), въвеждаща преференциален търговски режим между Грузия и ЕС. Споразумението е в сила от 1 юли 2016 г., но се прилага предварително считано от 1 септември 2014 г., по-конкретно в търговската си част, която позволява безмитна търговия между Грузия и ЕС. България е ратифицирала Споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия на 24 юли 2014 г. (брой 66 на Държавен вестник от 8 август 2014 г.).

Грузия е и пълноправен член на Световната търговска организация (СТО) oт 14 юни 2000 г.

1. Стокообмен (в млн. щ. долара)

Период

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2012 г.

587.7

365.9

221.8

144.1

2013 г.

533.4

248.4

285.0

-36.6

2014 г.

537.1

248.2

288.9

-40.7

2015 г.

431.8

179.1

252.7

-73.6

2016 г.

342.5

183.7

158.8

24.9

2017 г.

537.4

201.4

336.0

-134.6

2018 г.

594.8

209.7

385.0

-175.3

2019 г.

548.2

169.8

378.4

-208.6

2020 г.

691,7

152,9

538,8

-385,9

2021 г.

668,8

230,2

438,6

-208,4

2022 г.

808,5

265,8

542,7

-276,9

1-6.2022 г.

418,1

146,8

271,3

-124,5

1-6.2023 г.

274,8

99,3

175,5

-76,1

Източник: Министерство на икономиката и индустрията.

Двустранният стокообмен с Грузия в последните години се развива интензивно, като страната ни поддържа позиция сред водещите 10 търговски партньори на Грузия.

През първото полугодие на 2023 г., съгласно предварителните данни на НСИ, двустранният стокообмен е възлязъл на 274,8 млн. щ. долара, като отбелязва спад от 34,3%, спрямо реализирания през същия период на предходната година. Българският износ за Грузия е достигнал 99,3 млн. щ., а вносът от Грузия в България е възлязъл на 175,5 млн. щ. долара, съответно с 32,3% и 35,3% по-малко от достигнатите през първото полугодие на 2022 г.

През 2022 г. двустранният стокообмен е възлязъл на 808,5 млн. щ. долара, с 20,9% повече от реализираният през предходната година. Българският износ за Грузия се е увеличил с 15,5% като е достигнал 265,8 млн. щ. долара. Вносът от Грузия в България се е увеличил с 23,7%, като е възлязъл на 542,7 млн. щ. долара.

През 2021 г. двустранният стокообмен е възлязъл на 668,8 млн. щ. долара, от които български износ за Грузия на стойност 230,2 млн. щ. долара и внос от Грузия в България на стойност 438,6 млн. щ. долара. Спрямо предходната година, стокообменът е намалял с 3,9%, което се дължи на по-малко реализиран внос от Грузия на водещата стокова група – медни руди. Износът на България за Грузия се е увеличил с 49,9%, а вносът от Грузия е намалял с 19,0%.

2. Водещи стоки по внос-износ

Водеща стокова група в износа на България за Грузия са нефтените масла, с относителен дял в износа 44,2% през 2022 г., 54.6% през 2021 г. и 31.6% през 2020 г. Други традиционни експортни стоки от България към Грузия са медикаментите, тракторите и превозните средства. В периода 2015 г. – 2018 г. нараства делът в износа на стоковата група „Артикули за колективни игри“ (билярди, специални маси за хазартни игри и др.).

Водеща стокова група във вноса от Грузия за България, са медните руди и техните концентрати със значителен относителен дял във вноса, възлизащ на 82,9% през 2022 г., а през предходните години надвишаващ 90% – 92.4% през 2021 г. и 90.8% през 2020 г.

Водещи стоки в стокообмена с Грузия през 2022 г.

Износ от България

Дял %

Млн. щ.д.

Внос от Грузия

Дял %

Млн. щ.д.

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали

44,2

117,6

Медни руди и техните концентрати

82,2

446,2

Трактори

6,5

17,3

Минерални или химични азотни торове

13,2

71,7

Медикаменти

4,7

12,4

Необработен алуминий

1,1

5,9

Автомобилни превозни средства за транспорт на стоки

2,8

7,5

Отпадъци и отломки от мед

1,0

5,3

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства за транспорт на хора

2,7

7,2

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия

0,6

3,3

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

3. Инвестиции

Преки инвестиции от Грузия в България (млн. евро)

Период

Поток

(нетни трансакции)

Размер

(салдо към края на отчетния период)

2013 г.

0.6

14.4

2014 г.

1.8

20.5

2015 г.

1.7

22.3

2016 г.

2.7

25.1

2017 г.

2.4

27.8

2018 г.

-14.4

13.2

2019 г.

-0.1

-3.0

2020 г.

– 1,1

10,0

2021 г.

-22,0

-11,9

2022 г.

1,9

-14,7

Източник: БНБ.

4. Туризъм

През 2022 г. туристическите посещения на грузински граждани в България са достигнали 14 005, с 105,7% повече, спрямо предходната година, като се отбелязва тенденция на възстановяване след негативното отражение на извънредната епидемиологична обстановка и разпространението на COVID-19 в световен мащаб.

През 2021 г. са реализирани 6 807 туристически посещения на грузински граждани в България, което е с 2% по-малко от предходната година. Грузия е заела 37-мо място по посещения на чуждестранни туристи в България.

Съществува потенциал за развитие на сътрудничество в областта на туризма, активизиране на туристическата реклама на България и развитие на системата от чартърните полети до българските курорти. Като предпоставка за бъдещо разширяване на туристическия обмен между България и Грузия, се разглежда и процеса на визова либерализация за грузински граждани пътуващи в ЕС.

Период

Граждани на Грузия посетили България с цел туризъм

2013 г.

11 131

2014 г.

10 269

2015 г.

10 476

2016 г.

11 355

2017 г.

14 328

2018 г.

14 996

2019 г.

16 055

2020 г.

6 946

2021 г.

6 807

2022 г.

14 005

1-6.2022 г.

5 363

1-6.2023 г.

8 562

Източник: Министерство на туризма, НСИ.

5. Договорно-правна база

Отношенията между България и Грузия се развиват на базата на подписаните в периода след 1993 г. редица двустранни документи. Въпросите в областта на търговско-икономическо сътрудничество се регулират главно от:

  • Спогодба за търговско-икономическо сътрудничество (София, 25 август 1994 г.), в сила от 7 май 1996 г. Във връзка с присъединяването на България към ЕС, Спогодбата е изменена по взаимно съгласие.
  • Договор за сътрудничество в областта на туризма (София, 15 декември 1997 г.), в сила от 8 септември 1998 г.;
  • Договор за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (София, 12 януари 1995 г.), в сила от 6 август 1999 г.;
  • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (Тбилиси, 28 ноември 1998 г.);
  • Спогодба за морско корабоплаване (София, 12 януари 1995 г);
  • Спогодба за международни автомобилни превози на пътници и товари (София, 12 януари 1995 г.);
  • Споразумение между правителството на Република България и Правителството на Грузия за сътрудничество в областта на пощите, електронните комуникации и информационните технологии (Тбилиси, 20 февруари 2009 г.).

6. Междуправителствена комисия

С цел подпомагане развитието на икономическите отношения между двете страни е създадена Междуправителствената българско-грузинска комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество (МПК), на чиито сесии се обсъжда целият спектър въпроси на икономическите отношения.

Председатели на Междуправителствената българско-грузинска комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество са министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България (съгласно РМС 477/21.08.2017 г.) и министърът на икономиката и устойчивото развитие на Грузия.

Първото заседание на Комисията е проведено на 30 юни 1999 г. в гр. Тбилиси, а последното към момента, шесто заседание е проведено в периода 4-5 април 2019 г. в гр. София. В рамките му са разгледани състоянието и възможностите за развитие на договорноправната база между България и Грузия и на сътрудничеството в областите взаимна търговия, малки и средни предприятия, транспорт, съобщения, туризъм, селско стопанство, информационни технологии и др.

Споделете