Loading...

Индонезия

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул. “Княз Александър І” 12
тел: +359 2 940 7688, факс: +359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Индонезия
Борислав Александров
ул. “Княз Александър І” 12,
тел.: +359 2 940 7660,
b.alexandrov@mi.government.bg

Индонезия е перспективен търговски партньор на България сред страните от Югоизточна Азия.

Индонезия е сред страните основателки на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) и се стреми към водеща позиция в нейните рамки. Страната е и активен член на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АПЕК). Индонезия вече не членува в ОПЕК, тъй като през последните години се очерта тенденция за намаляване производството на нефт и страната се превърна в нетен вносител.

Страната играе активна роля и в икономическото партньорство между АСЕАН и страните от ЕС в рамките на Форума Азия-Европа (АСЕМ).

Индонезийският износ за света се състои основно от газ и нефт, електрически уреди, дървесина, текстил, каучук. Индонезийският внос включва основно машини и оборудване, химически продукти, горива, храни.
Основните селскостопански продукти, произвеждани от Индонезия, включват: каучук и подобни продукти, палмово масло, пилешко и говеждо месо, дървесина, скариди, кокос, кафе, лечебни билки, етерични масла, риба и рибни продукти, подправки. Основните индустрии, развити в Индонезия, са: нефт и природен газ, текстил, автомобилна промишленост, електроуреди, облекло, обувна промишленост, минно дело, циментова промишленост, медицински инструменти и апарати, занаяти, химически торове, шперплат, гума, преработени храни, бижутерия, туризъм.

Първата администрация на индонезийския президент Юдойоно (2004-2009 г.) предприе значителни реформи във финансовия сектор на страната, включително данъчни и митнически реформи, развитие на капиталовия пазар, както и неговото наблюдение, и др. През 2007-2008 г. икономиката на страната нарастваше с бързи темпове. Вследствие на световната финансова криза, растежът през 2009 г. се забави до 4.5 %. През 2009 г. Индонезия бе една от трите страни-членки на Г-20, които отчетоха ръст на БВП (другите две са Китай и Индия).

Според оценките за 2010 г., 2011 г., както и 2012 г. реалният ръст на БВП надвишава 6 %. От октомври 2010 г. за 10 поредни тримесечия Индонезия поддържаше икономически растеж от над 6 %, благодарение на вътрешното потребление, което дава над 60 % от БВП. Според Световната банка, за Индонезия второто тримесечие на 2013 г. е преминало под знака на приспособяване на финансовите пазари и политическата обстановка към натиска, натрупан през предходните тримесечия, и към измененията в глобалната среда.
На 23 август 2013 г. кабинетът прие пакет от икономически мерки, целящи да преодолеят последиците от нарастващия дефицит по текущата сметка, забавянето на растежа и обезценяването на националната валута.

Мерките включват:
– намаляване на дефицита по текущата сметка, стабилизиране на местната валута и цените на фондовата борса чрез данъчни стимули за компаниите, които се занимават с износ, намаляване на вноса на пертол и газ, увеличаване на митата върху луксозните стоки и вносните коли от 75% до 125-150%, разрешаване износа на по-големи количества руди до 2014 г.;
– увеличаване на растежа на икономиката чрез данъчни стимули за индустриите, изискващи концентрация на работна ръка, осигуряване на бюджетен дефицит под 2,38% от БВП;
– стабилизиране на цените на стоките и услугите чрез взаимодействие с Централната банка на страната за ограничаване на увеличаващата се инфлация, преминаване от квотен внос на земеделски стоки и месо към ценова система на определяне на вноса;
– увеличаване на инвестициите – подобряване на обслужването “под един покрив” по отношение на процедурите за получаване на лицензии за всички сектори на икономиката, включително петрол и газ, ревизиране на негативния инвестиционен списък, ускоряване на предоговарянето на съществуващите договори в минния сектор.

Икономическия ръст на Индонезия през 2014 г. се очаква да се увеличи до 6,5 %. БВП на страната на глава на населението се е увеличил значително през последните дванадесет години – от 2200 щ.д. през 2000 г. до 3563 щ.д. през 2012 г.

По-голяма част от икономическите успехи на Индонезия са до голяма степен на основата на вътрешната търговия. Вътрешното потребление (приблизително 60 %) помага на Индонезия да расте по-бързо от своите съседи, като например Сингапур, чиято икономика е по-зависима от външната търговия и следователно, по-уязвима по отношение на намаляване търсенето на експортни стоки. Индонезийският износ възлиза на около 25% от икономиката на страната.

През ноември 2009 г. между ЕС и Индонезия бе подписано ново Споразумение за партньорство и сътрудничество.

В края на 2009 г. председателят на Европейската комисия и президентът на Република Индонезия възложиха на “Група на мъдреците” (Vision Group) от видни личности от ЕС и Индонезия да представи препоръки за развитието на отношенията. Препоръките на групата бяха представени през май 2011 г. В тях бе включено предложение за провеждане на двустранни преговори по Споразумение за свободна търговия. Впоследствие между ЕС и Индонезия са осъществени интензивни контакти за подготовка на основанията за преговори по подобно споразумение.

1. Стокообмен

Година

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Износ

17.5

23.8

34.6

37.6

55.7

29.2

31.4

33

70.6

41.4

76.0

Внос

26.3

33.0

37.7

44.1

40.8

40.2

53.4

193

157.1

137.0

36.2

Общо

43.8

56.8

72.3

81.7

96.5

69.4

84.8

226

227.7

178.4

112.2

Салдо

-8.8

-9.2

-3.1

6.5

14.9

-11

-22

-160

-86.5

-95.6

39.8

За 2012 г. двустранната търговия е в размер на 56.8 млн. щ.д. (ръст от близо 32% спрямо 2011 г.) Българският износ възлиза на 23.8 млн. щ.д. (ръст от 36%), а вносът ни от Индонезия е на стойност 33.0 млн. щ.д. (ръст от приблизително 30%). Външнотърговското салдо е отрицателно за българската страна (-9.2 млн. щ.д.).

За 2013 г. общият стокообмен с Индонезия е на стойност 72.3 млн. щ.д. (ръст от близо 27%), в т.ч. 34.6 млн. щ.д. износ (ръст от приблизително 45%) и 37.7 млн. щ.д. внос (ръст от приблизително 14%). Отрицателното за България салдо възлиза на -3.1 млн. щ.д.

За 2014 г. общия стокообмен с Индонезия е на стойност 81.7 млн. щ.д. (увеличение с 12.8% спрямо 2013 г.) в т.ч. 37.6 млн. щ.д. износ (8.4% увеличение) и 44.1 млн. щ.д. внос (16.8% увеличение). Отрицателното за България салдо възлиза на -6.5 млн. щ.д.

През 2015 г. двустранната търговия между България и Индонезия възлиза на 96.5 млн. щ.д., което е увеличение от 18.1% спрямо предходната 2014 г. Износът на България за този период е на стойност 55.7 млн. щ.д. (увеличение от 48.1%), а вносът от Индонезия – 40.8 млн. щ.д. (спад от 7.5%).

През 2016 г. двустранната търговия между България и Индонезия възлиза на 69.4 млн. щ.д., което е намаление от 28% спрямо предходната 2015 г. Износът на България е на стойност 29.2 млн. щ.д. (намаление от 47.6%), а вносът от Индонезия – 40.2 млн. щ.д. (спад от 1.5 %).

През 2017 г. двустранната търговия между България и Индонезия възлиза на 84.8 млн. щ.д., което е увеличение от 7.9% спрямо предходната 2016 г. Износът на България е на стойност 31.4 млн. щ.д. (намаление от 17.2%), а вносът от Индонезия – 53.4 млн. щ.д. (увеличение от 32.8 %).

През 2018 г. общия стокообмен с Индонезия е на стойност 226 млн. щ.д. (увеличение с 165.5% спрямо 2017 г.) в т.ч. 33 млн. щ.д. износ (5.1% увеличение) и 193 млн. щ.д. внос (261.4% увеличение). Отрицателното за България салдо възлиза на -160 млн. щ.д.

През 2019 г. общия стокообмен с Индонезия е на стойност 227.7 млн. щ.д. (увеличение с 0.8% спрямо 2018 г.), в т.ч. 70.6 млн. щ.д. износ (близо 114% увеличение) и 157.1 млн. щ.д. внос (18.6% намаление). Отрицателното за България салдо възлиза на -86.5 млн. щ.д.

През 2020 г. общия стокообмен с Индонезия е на стойност 178.4 млн. щ.д. (спад от 21.7% спрямо 2019 г.), в т.ч. 41.4 млн. щ.д. износ (близо 42% намаление) и 137.0 млн. щ.д. внос (12.8% намаление). Отрицателното за България салдо възлиза на -95.6 млн. щ.д.

През 2021 г. общият стокообмен с Индонезия е на стойност 112.2 млн. щ.д. (спад от 37.1% спрямо 2020 г.), в т.ч. 76.0 млн. щ.д. износ (увеличение от 83.6%) и 36.2 млн. щ.д. внос (73.6% намаление). Салдото е положително за България и възлиза на 39.8 млн. щ.д.

Водещи стоки в стокообмена с Република Индонезия за 2021 г.

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ

Дял от общия износ

%

ВНОС ОТ ИНДОНЕЗИЯ

Дял от общия внос

%

Пшеница и смес от пшеница и ръж

70.9

Кафе

14.4

Семена от анасон, звезден анасон, копър, кориандър, кимион

8.4

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции

10.9

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

4.1

Аминосъединения

10.2

Крафтхартии и крафткартони

2.2

Пневматични гуми от каучук

5.8

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

2.2

Полиацетали

5.0

Ензими; ензимни препарати

1.9

Синтетични прежди

4.9

Водещи стоки в стокообмена с Република Индонезия за 2020 г.

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ

Дял от общия износ

%

ВНОС ОТ ИНДОНЕЗИЯ

Дял от общия внос

%

Пшеница и смес от пшеница и ръж

39.2

Медни руди и техните концентрати

66.1

Семена от анасон, звезден анасон, копър, кориандьр, кимион

18.1

Палмово масло

4.7

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

8.3

Какаова маса

3.0

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

5.3

Кафе

2.8

Ензими; ензимни препарати

4.3

Приемателни телевизионни апарати

2.6

Крафтхартии и крафткартони

4.1

Полиацетали

2.3

Сурови или необработени тютюни

3.7

Хартии и картони

1.4

Водещи стоки в стокообмена с Република Индонезия за 2019 г.

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ

Дял от общия износ

%

ВНОС ОТ ИНДОНЕЗИЯ

Дял от общия внос

%

Пшеница и смес от пшеница и ръж

56.3

Медни руди и техните концентрати

66.8

Семена от анасон, звезден анасон, копър, кориандьр, кимион

10.9

Палмово масло

6.2

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

6.3

Приемателни телевизионни апарати

3.4

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

4.9

Кафе

2.9

Ензими; ензимни препарати

4.7

Полиацетали

2.2

Крафтхартии и крафткартони

3.6

Хартии и картони

1.9

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

3.6

Синтетични прежди

1.5

Водещи стоки в стокообмена с Република Индонезия за 2018 г.

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ

Дял от общия износ

%

ВНОС ОТ ИНДОНЕЗИЯ

Дял от общия внос

%

Ензими; ензимни препарати

15.2

Медни руди и техните концентрати

71.1

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

14.4

Палмово масло

5.5

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

13.8

Кафе

3.4

Семена от анасон, звезден анасон, копър, кориандьр, кимион

10

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

1.8

Сурови или необработени тютюни

9.3

Синтетични прежди

1.6

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

7.9

Аминосъединения с кислородни функционални групи

1.5

Крафтхартии и крафткартони

7.9

Хартии и картони, непокрити

1.4

Водещи стоки в стокообмена с Република Индонезия за 2017 г.

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ

Дял от общия износ

%

ВНОС ОТ ИНДОНЕЗИЯ

Дял от общия внос

%

Крафтхартии и крафткартони

13.5

Кафе

25.0

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

13.1

Палмово масло

16.6

Ензими; ензимни препарати

12.9

Аминосъединения с кислородни функционални групи

5.3

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

12.6

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

5.01

Ламарини, листове и ленти от мед

8.2

Хартии и картони, непокрити, от видовете, използвани за писане, печатане или други графични цели

4.9

Семена от анасон, звезден анасон, копър, кориандьр, кимион, ким

8.1

Синтетични прежди

4.1

Машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн

4.7

Необработен калай

3.9

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

3.7

Пневматични гуми от каучук

3.8

Водещи стоки в стокообмена с Република Индонезия за 2016 г.:

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ

Дял от общия износ

%

ВНОС ОТ ИНДОНЕЗИЯ

Дял от общия внос

%

Крафтхартии и крафткартони

29.5

Палмово масло

18.5

Семена от анасон, звезден анасон, копър, кориандьр, кимион

17.9

Кафе

15.2

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

9.3

Аминосъединения с кислородни функционални групи

6.8

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

8.3

Хартии и картони, непокрити, от видовете, използвани за писане, печатане или други графични цели

6.3

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

4.7

Синтетични прежди

4.4

Валцувачни машини за метали

4.6

Сапуни

4.3

Ензими; ензимни препарати, неупоменати, нито включени другаде

4.3

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

4.27

Сурови или необработени тютюни

3.2

Пневматични гуми от каучук

3.4

Водещи стоки в стокообмена с Република Индонезия за 2015 г.:

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ

Дял от общия износ

%

ВНОС ОТ ИНДОНЕЗИЯ

Пшеница и смес от пшеница и ръж

43.4

Палмово масло

Семена от анасон, звезден анасон, копър, кориандьр, кимион

11.4

Кафе

Сурови или необработени тютюни

7.6

Полиацетали, полиетери и епоксидни смоли в първични форми

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

5.9

Аминосъединения

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

4.9

Синтетични прежди

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

4.8

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

Крафтхартии и крафткартони

4.5

Хартии и картони, непокрити, от видовете, използвани за писане, печатане или други графични цели

Ламарини, листове и ленти от мед

2.9

Хартии и картони, на които едната или двете страни са покрити с каолин или други неорганични вещества

През 2021 г. основните стоки, изнесени за Индонезия са: пшеница и смес от пшеница и ръж (53.9 млн. щ.д.); семена от анасон, копър, кориандьр, кимион, ким (6.4 млн. щ.д.); медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати (3.1 млн. щ.д.); крафтхартии и крафткартони (1.7 млн. щ.д.); препарати от видовете, използвани за храна на животни (1.7 млн. щ.д); ензими; ензимни препарати (1.5 млн. щ.д.) и др. Основни стоки по вноса от Индонезия за същия период са: кафе (5.2 млн. щ.д.); животински или растителни мазнини и масла и техните фракции (3.9 млн. щ.д.); аминосъединения (3.7 мнл. щ.д.); пневматични гуми от каучук (2.1 млн. щ.д.); полиацетали (1.8 млн. щ.д.); синтетични прежди (1.8 млн. щ.д.) и др.

През 2020 г. основните стоки, изнесени за Индонезия са: пшеница и смес от пшеница и ръж (16.2 млн. щ.д.); .); семена от анасон, копър, кориандьр, кимион, ким (7.5 млн. щ.д.); медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати (3.5 млн. щ.д.); препарати от видовете, използвани за храна на животни (2.2 млн. щ.д.); ензими; ензимни препарати (1.8 млн. щ.д.); крафтхартии и крафткартони (1.7 млн. щ.д); сурови, необработени тютюни (1.5 млн. щ.д.) и др. Основни стоки по вноса от Индонезия за същия период са: медни руди и техните концентрати (88.8 млн. щ.д.); палмово масло (6.5 мнл. щ.д.); какаова маса (4.1 млн. щ.д.); кафе (3.9 млн. щ.д.); приемателни телевизионни апарати (3.4 млн. щ.д.); полиацетали (3.2 млн. щ.д.); хартии и картони (2 млн. щ.д.) и др.

През 2019 г. основните стоки, изнесени за Индонезия са: пшеница и смес от пшеница и ръж (39.7 млн. щ.д.); .); семена от анасон, копър, кориандьр, кимион, ким (7.7 млн. щ.д.); медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати (4.4 млн. щ.д.); препарати от видовете, използвани за храна на животни (3.4 млн. щ.д.); ензими; ензимни препарати (3.3 млн. щ.д.); Крафтхартии и крафткартони (2.5 млн. щ.д); интегрални схеми и електронни микрокомплекти (2.5 млн. щ.д.); и др. Основни стоки по вноса от Индонезия за същия период са: Медни руди и техните концентрати (104.4 млн. щ.д.); палмово масло (9.7 мнл. щ.д.); Приемателни телевизионни апарати (5.4 млн. щ.д.); кафе (4.5 млн. щ.д.); Полиацетали (3.4 млн. щ.д.); Хартии и картони (2.9 млн. щ.д.); Синтетични прежди (2.3 млн. щ.д.) и др.

За 2018 г. основните стоки, изнесени за Индонезия са: ензими; ензимни препарати (5.1 млн. щ.д.); интегрални схеми и електронни микрокомплекти (4.8 млн. щ.д.); медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати (4.6 млн. щ.д.); семена от анасон, копър, кориандьр, кимион, ким (3.3 млн. щ.д.); Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн (3.1 млн. щ.д.); Препарати от видовете, използвани за храна на животни (2.6 млн. щ.д.); Крафтхартии и крафткартони (2.6 млн. щ.д.) и др. Основни стоки по вноса от Индонезия за същия период са: Медни руди и техните концентрати (137.2 млн. щ.д.); палмово масло (10.6 мнл. щ.д.); кафе (6.6 млн. щ.д.); Интегрални схеми и електронни микрокомплекти (3.5 млн. щ.д.); Синтетични прежди (3.2 млн. щ.д.); Аминосъединения с кислородни функционални групи (2.9 млн. щ.д.); и др.

За 2017 г. основните стоки, изнесени за Индонезия са: Крафтхартии и крафткартони (4.2 млн. щ.д.); медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати (4.1 млн. щ.д.); Ензими; ензимни препарати (4.1 млн. щ.д.); интегрални схеми и електронни микрокомплекти (4 млн. щ.д.); Ламарини, листове и ленти от мед (2.6 мнл. щ.д.); семена от анасон, копър, кориандьр, кимион, ким (2.6 млн. щ.д.); Машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн (1.5 млн. щ.д.) и др. Основни стоки по вноса от Индонезия за същия период са: кафе (13.3 млн. щ.д.); палмово масло (8.8 мнл. щ.д.); Аминосъединения (2.8 млн. щ.д.); Интегрални схеми и електронни микрокомплекти (2.7 млн. щ.д.); Хартии и картони (2.6 млн. щ.д.); Синтетични прежди (2.2 млн. щ.д.) и др.

За 2016 г. основните стоки, изнесени за Индонезия са: Крафтхартии и крафткартони (8.6 млн. щ.д.); семена от анасон, копър, кориандьр, кимион, ким (5.2 млн. щ.д.); медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати (2.7 млн. щ.д.); интегрални схеми и електронни микрокомплекти (2.4 млн. щ.д.); препарати от видовете, използвани за храна на животни (1.4 млн. щ.д.); Валцувачни машини за метали и техните валци (1.3 млн. щ.д.); Ензими; ензимни препарати, неупоменати, нито включени другаде (1.2 млн. щ.д.); Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн (0.9 млн. щ.д.) и др. Основни стоки по вноса от Индонезия за същия период са: палмово масло (7.4 мнл. щ.д.); кафе (6.1 млн. щ.д.); Аминосъединения (2.7 млн. щ.д.); Хартии и картони (2.5 млн. щ.д.); синтетични прежди (1.8 млн. щ.д.); Сапуни (1.7 млн. щ.д.) и др.

За 2015 г. основните стоки, изнесени за Индонезия са: пшеница и смес от пшеница и ръж (26.47 млн. щ.д.); семена от анасон, копър, кориандьр, кимион, ким (6.9 млн. щ.д.); сурови или необработени тютюни (4.6 млн. щ.д.); интегрални схеми и електронни микрокомплекти (3.6 млн. щ.д.); препарати от видовете, използвани за храна на животни (3 млн. щ.д.); медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати (2.9 млн. щ.д.); крафтхартии и крафткартони (2.7 млн. щ.д.); ламарини, листове и ленти от мед (1.7 млн. щ.д.) и др. Основни стоки по вноса от Индонезия за същия период са: палмово масло (7.8 мнл. щ.д.); кафе (7.1 млн. щ.д.); полиацетали, полиетери и епоксидни смоли в първични форми (3.8 млн. щ.д.); аминосъединения (2.3 млн. щ.д.); синтетични прежди (1.7 млн. щ.д.) и др.

2. Двустранна Смесена комисия и разменени посещения и бизнес делегации

За развитието на двустранните търговско-икономически връзки значение има дейността на Смесената междуправителствена комисия за икономическо и техническо сътрудничество (СКИТС) между Република България и Република Индонезия.

Подписаното през 2009 г. Споразумение за икономическо сътрудничество преименува комисията на “Смесена комисия за икономическо сътрудничество” (СКИС).

До момента са проведени четири сесии на комисията – през 2000 г., 2004 г., 2006 г. и 2010 г.

В периода 31 май-01 юни 2010 г. в София се проведе 4-та сесия на Смесената комисия. Българската делегация бе ръководена от г-н Георги Костов, заместник-министър на земеделието и храните и председател на българската част на Смесената комисия. Индонезийската делегация бе ръководена от г-жа Ретно Л.П. Марсуди, генерален директор за Америка и Европа в Министерството на външните работи на Република Индонезия и председател на индонезийската част на Смесената комисия.

В рамките на сесията бяха обсъдени въпроси от области като: икономика, взаимна търговия, енергетика, инвестиции, туризъм, сътрудничество между търговско-промишлените палати на двете страни, насърчаване на малките и средните предприятия, земеделие и храни, транспорт и съобщения, взаимен културен и социален диалог, отношения на сътрудничество между български и индонезийски градове, обмен на новини.
Протоколът и резултатите от сесията бяха утвърдени с Решение на Министерския съвет №554 от 29 юли 2010 г.

В периода 24-25 юни 2014 г. в Джакарта се проведе 5-та сесия на Смесената комисия за икономическо сътрудничество с Индонезия. Българската делегация бе ръководена от г-н Бюрхан Абазов, заместник-министър на земеделието и храните и председател на българската част на Смесената комисия.

Индонезийската делегация бе ръководена от г-н Диан Трианша Джани, директор за Европа и Америка в Министерство на външните работи на Индонезия, с ранг на заместник-министър.

В рамките на сесията бяха обсъдени въпроси от области като: икономика и инвестиции, земеделие и храни, туризъм, младежта и спорта, отбраната, рибарство и др.

В рамките на сесията бе проведен и двустранен бизнес форум. Организатор на бизнес форума от българска страна беше Министерство на земеделието и храните, а от индонезийска – Индонезийската Камара на търговията и индустрията – КАДИН.

В бизнес форума взеха участие представители на водещи български компании, в областта на производството и търговията на млечни продукти и на зърнени храни, производството на цигари и тютюневи изделия, отбранителната промишленост и управлението на проекти, които проведоха работни срещи с ръководствата на над 30 индонезийски компании, където бяха обсъдени допълнителни възможности за увеличаване на двустранния стокообмен и реализация на съвместни проекти.

3. Инвестиции

По данни на БНБ за периода 2010 – 2021 г. нетният поток на преките инвестиции от Индонезия в България възлиза е както следва:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Индонезия

-0.7

0.2

0.1

-0.8

-0.3

-2.2

-2.3

-1.1

-0.4

0.3

0.2

2021

-0.1

Данните на централната банка по отношение на индонезийските капиталовложения у нас показват годишни нетни трансакции в размер на 0.2 млн. евро и 0.1 млн. евро съответно през 2011 г. и 2012 г. От 2013 г. до 2018 г. се наблюдава отрицателен нетен поток на преки капиталовложения от Република Индонезия в размер съответно на -0.8 млн. евро, -0.3 млн. евро, -2.2 млн. евро, -2.3 млн. евро, , -1.1 млн. евро и -0.4 млн. евро. Изчисленията на БНБ за 2019 г. показват нетни инвестиции, равняващи се на -0.3 млн. евро, а през 2020 – 0.2 млн. евро. През 2021 г. нетният приток понастоящем се изчислява на -0.1 млн. евро. По данни на БНБ нетната позиция в края на 2021 г. (общата сума на индонезийските инвестиции в България в края на периода) е 0.1 млн. евро.

Достигнатото ниво на индонезийските инвестиции в България не отговаря на възможностите на страната.

4. ЕС И ИНДОНЕЗИЯ

Отношенията между ЕС и Индонезия се задълбочиха през последните години. След успешни проучвателни дискусии на 18 юли 2016 г. стартираха преговори за споразумение за свободна търговия (ССТ) между ЕС и Индонезия. До момента са проведени единадесет кръга.

Споразумението за свободна търговия (ССТ) има за цел да развие ключов аспект от цялостните отношения между ЕС и Индонезия, които са оформени от Споразумението за партньорство и сътрудничество. Споразумението влезе в сила на 1 май 2014 г.
Индонезия е член на СТО от 1995 г. и се ползва от търговски преференции, предоставени от Общата схема на преференции (GSP) на ЕС, съгласно която около 30% от общия внос от Индонезия се ползва с по-ниски мита.
 
ЕС преговаря за ССТ с Индонезия с цел улесняване на достъпа до нов пазар, увеличаване на търговията и инвестициите между ЕС и Индонезия и насърчаване на устойчивото развитие
  • Индонезия е най-голямата икономика в Асоциацията на нациите от Югоизточна Азия (АСЕАН). Тя представлява около 1/3 от БВП на региона и има най-голямото население (270 милиона жители през 2020 г.).
  • Двустранната търговия със стоки между ЕС и Индонезия възлиза на 20,6 милиарда евро през 2020 г., като износът на ЕС е на стойност 7,2 милиарда евро, а вносът на ЕС е на стойност 13,3 милиарда евро.
  • ЕС е петият по големина търговски партньор на Индонезия, докато Индонезия е 31-вият глобален търговски партньор за ЕС и петият партньор на ЕС в АСЕАН през 2020 г.
  • Двустранната търговия с услуги между ЕС и Индонезия през 2019 г. възлиза на 7,5 милиарда евро през 2019 г., като износът на ЕС възлиза на 5,3 милиарда евро, а вносът възлиза на 2,2 милиарда евро.

5. ДВУСТРАННА СМЕСЕНА КОМИСИЯ

За развитието на двустранните търговско-икономически връзки значение има дейността на Смесената междуправителствена комисия за икономическо и техническо сътрудничество (СКИТС) между Република България и Република Индонезия.

Подписаното през 2009 г. Споразумение за икономическо сътрудничество преименува комисията на „Смесена комисия за икономическо сътрудничество” (СКИС).

До 2017 г. съпредседател на СКИС от българска страна е заместник-министър на земеделието и храните. От индонезийска страна комисията се председателства от генералния директор за Европа и Америка в Министерство на външните работи на Индонезия, с ранг на заместник-министър.

С Решение на Министерски съвет №477 от 21 август 2

Споделете