Loading...

Информационен портал “Достъп до пазари”, поддържан от Европейската комисия

Информационният портал “Достъп до пазари” (Access2Markets) на Европейската комисия има за цел да осигури лесен достъп за всички износители и вносители от Европейския съюз до подробна информация за условията за износ / внос за / от трети страни и Съюза.

Порталът съдържа информация за:

  • прилагани мита и данъци;
  • митнически процедури;
  • правила за произход;
  • пречки пред търговията;
  • изисквания към продуктите;
  • статистика за всички държави от ЕС и за повече от 120 експортни пазара в света.

В допълнение към ключовата информация по държави относно условията за внос и износ, Access2Markets съдържа практическа информация за търговските споразумения на ЕС, поетапни ръководства за внос/износ на стоки и услуги; уроци; търговска терминология; видео-препоръки на успешни малки и средни предприятия, които осъществяват външнотърговска дейност. Освен това порталът разполага с инструмент за прилагане на правилата за произход /ROSA/, който обяснява правилата и предлага подробен контролен списък за определяне на произхода на конкретен продукт.

Не на последно място, порталът поддържа:

формуляр за докладване на бариери пред търговията (Market Access Complaint), прилагани от страни извън Европейския съюз;

формуляр за докладване на нарушения на ангажименти в областта на устойчивото развитие, произтичащи от сключени от ЕС споразумения за свободна търговия с трети страни или нарушения на правилата, свързани с прилагането на Общата система за преференции (Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за прилагане на схема от общи тарифни преференции и за отмяна на Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета);

формуляр за докладване на нарушения в областта на обществените поръчки (International Procurement Instrument Complaint).

Чрез трите формуляра, може да се докладва директно на Европейската комисия за бариери пред търговията, прилагани от страни извън Европейския съюз или за нарушения на договорености, свързани с устойчивото развитие или на правилата по Общата система за преференции и за бариери на трети страни в областта на обществените поръчки;

Access2Markets е разработен на английски език като предоставя възможност за машинен превод на част от съдържанието на всички 24 официални езика на ЕС.

Полезни материали относно Access2Markets:

Съобщение на ЕК за медиите относно стартирането на портала Access2Markets.

Брошура за възможностите на Access2Markets, разработена от ЕК.

Информация за предстоящи видео-семинари относно възможностите на Access2Markets.

Видео-презентация за Access2Markets на английски език.

Споделете