Loading...

Инструменти за търговска защита

Инструментите за търговска защита са един от основните стълбове в съвременния процес на развитие на търговията в условията на либерализация. В Европейския съюз са установeни правила за защита на свободната конкуренция и честната търговия, като едно от безспорните предимства на пазарната икономика. Липсата на международно признати правила на конкуренцията обаче, би довела до изкривяване на пазара, в случай че не съществуваше и системата от инструменти за търговска защита (антидъмпингови, антисубсидийни и защитни мерки по вноса).

Европейската комисия играе ключова роля за осигуряване на справедливи условия за търговия за производителите от Европейския съюз. Основна мисия на Европейската комисия е да защити местната индустрия от нелоялни търговски практики в международната търговия като субсидиране и дъмпинг, а в някои случаи и от внезапно, силно и непредвидимо нарастване на вноса, изискващо въвеждане на защитни мерки. Законодателството и практиката на ЕС в тази област са в пълно съответствие с правилата на Световната търговска организация и в много отношения са по-строги и прецизни от тях.

В компетенциите на Европейската комисия попада, както провеждането на процедурите по разследване за въвеждане на мерки за търговска защита, така и наблюдението за правилното прилагане на въведени мерки. Комисията следи и предприема мерки за предотвратяване на неоправдано и в разрез с международните правила въвеждане на мерки за търговска защита от страни извън Европейския съюз. Не на последно място, Комисията провежда и преговорите с търговските партньори на Съюза за развитието на международните правила за търговия.

  • Списък на мерките за търговска защита, въвеждани от ЕС:

Генерална дирекция “Търговия” на Европейската комисия поддържа на интернет – страницата си информация на английски език за всички антидъмпингови мерки, мерки срещу субсидиран внос или защитни мерки по вноса, прилагани от Европейския съюз през определен период (включително архив на мерки, които вече не се прилагат), а също и на текущите процедури по разследване. Информацията може да бъде разгледана ТУК.

Регламентите и решенията относно мерките за търговска защита, а също и известията на Европейската комисия за започване на процедури по разследване, за преразглеждане на действащи мерки или за изтичане на срока на действието им, се публикуват на официалните езици на държавите членки, в Официалния вестник на ЕС, серия L или серия С. Достъп до Официалния вестник на ЕС се осъществява чрез Eur-lex – онлайн портал за правото на ЕС, който дава официален и най-пълен достъп до правните документи на ЕС. Порталът е достъпен на всички 24 официални езика на ЕС и се актуализира ежедневно.

  • Антидъмпингови мерки:

Счита се, че дадена компания осъществява дъмпинг, ако изнася стоки за Европейския съюз на цена, която е по-ниска от нормалната стойност на стоката (т.е. цената на стоката, когато тя е предназначена за местния пазар на страната на износа). По-подробна информация по темата е налична на английски език на интернет-страницата на ГД Търговия на ЕК.

Основен антидъмпингов регламент:

Регламент (ЕС) № 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (кодифицирана версия).

С цел улесняване на подаването на жалба от страна на местните производители, Европейската комисия е разработила Ръководство за изготвяне на жалба (заявление) срещу дъмпингов внос.

  • Мерки срещу субсидиран внос:

Антисубсидийни мерки се въвеждат, за да неутрализират разстройващото международната търговия въздействие на субсидии, чрез които субсидираните стоки получават изкуствено конкурентно предимство (по-ниска цена) в сравнение с не-субсидираните стоки. Още по темата може да се прочете на интернет-страницата на ГД Търговия на ЕК.

Основен регламент: Рeгламент(ЕС) № 2016/1037 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 относно защитата срещу субсидиран внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (кодифицирана версия).

  • Защитни мерки при внос:

Защитни мерки могат да се прилагат в случаи, когато производители на определена стока от Общността са претърпели или са застрашени да претърпят сериозна вреда от внезапно, непредвидимо и рязко нарастване на вноса в ЕС на подобна или пряко конкурентна стока. Още по темата може да се прочете на интернет – страницата на ГД Търговия на ЕК.

Основни регламенти:

При внос от страни, които са членки на Световната търговска организация: Регламент (ЕС) 2015/478 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 година относно общите правила за внос.

При внос от страни, които не са членки на Световната търговска организация: Регламент (ЕС) 2015/755 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 година относно общия режим за внос от някои трети държави.

  • Мерки при износ на стоки от ЕС:

В случай на критична ситуация, дължаща се на недостиг на основни продукти и когато интересите на Съюза изискват незабавна намеса, Комисията, по искане на държава членка или по своя инициатива, може да въведе за износа на даден продукт режим на представяне на разрешение за износ, което да се издава при определени условия. Условията и реда за въвеждане на такава мярка са определени в Регламент (ЕС) 2015/479 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 година относно общите правила за износ (публикуван в Официалния вестник на ЕС, серия L, брой 83, 27.3.2015г.

Споделете