Loading...

Ирак

Министерство на икономиката и индустрията

Свържете се с търговския представител в гр. Ербил

Аделина Кьосева
Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
ул. “Княз Александър І” 12
тел: +359 2 940 7688,
a.kioseva@mi.government.bg

Мехмед Мюхтар
Референт за Р. Ирак
ул. “Княз Александър І” 12,
тел.: +359 2 940 76 52
факс +359 2 987 40 08
m.myuhtar@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Република Ирак

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи

 1. Икономическите отношения между България и Ирак

До 1989 г. Ирак е бил един от основните външнотърговски партньори на нашата страна като стокообменът през 1988 г. е достигнал 813 млн. щ.д. (износ 394 млн. щ.д.).

 1. Стокообмен (млн. щ.д)

Година

Стокообмен (млн. щ.д)

ръст/спад,%

Износ

ръст/спад%

внос

ръст/спад,%

Салдо

2017

68.8

67.7

39.5

-3.7

29.3

146400.0

10.2

2018

109.4

59.0

40.1

1.5

69.3

136.5

-29.2

2019

85.8

-21.6

53.5

33.4

32.3

-53.4

21.2

2020

41.1

-52.1

41.1

-23.2

0.0

-99.9

41.1

2021

173.3

321.4

51.3

24.8

122.0

580852.4

-70.7

2022

325.3

87.7

213.2

315.5

112.2

-8.1

101.0

2023

211.1

-35.1

209.9

-1.5

1.2

-98.9

208.7

Източник: МИИ

 1. Водещи стоки в стокообмена на България с Ирак за 2022 и 2023 г.

Водещи стоки в износа на България с Ирак за 2023 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени:

86 517.7

41.2

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

17 822.4

8.5

8525

Предавателни апарати за радиотелефония, радиотелеграфия, радиоразпръскване или телевизия, дори с вграден приемателен апарат или апарат за записване или за възпроизвеждане на звук; телевизионни камери; апарати

14 013.3

6.7

5601

Вати от текстилни материали и артикули от тези вати; текстилни влакна с дължина, непревишаваща 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали:

12 828.2

6.1

9005

Бинокли, далекогледи, астрономически далекогледи, оптични телескопи и техните корпуси; други инструменти за астрономия и техните корпуси, с изключение на апаратите за радиоастрономия:

10 254.2

4.9

0407

Птичи яйца с черупки, прести, консервирани или варени

7 348.8

3.5

0102

Живи животни от рода на едрия рогат добитък:

5 058.1

2.4

8507

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма:

4 857.4

2.3

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

4 205.7

2.0

4819

Кутии, торби, пликове, кесии и други опаковки, от хартия, картон, целулозна вата или платна от целулозни влакна; картонени изделия за канцеларски цели, за магазини или подобни:

3 659.7

1.7

Водещи стоки във вноса на България с Ирак за 2023 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

0709

Други зеленчуци, прeсни или охладени:

865.4

73.3

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

195.2

16.5

0710

Зеленчуци, дори термично обработени чрез пропарване или кипване във вода, замразени:

89.0

7.5

8807

Части за апаратите от No 8801, 8802 или 8806:

14.8

1.3

8507

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма:

3.8

0.3

7311

Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана

2.7

0.2

8519

Грамофони-дек, грамофони, касетофони и други апарати за възпроизвеждане на звук, без вградени устройства за записване на звук:

2.6

0.2

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

1.8

0.2

2804

Водород, благородни газове и други неметални елементи:

1.4

0.1

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони:

1.3

0.1

Водещи стоки в износа на България с Ирак за 2022 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени:

123 784.3

57.8

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

13 346.6

6.2

8525

Предавателни апарати за радиотелефония, радиотелеграфия, радиоразпръскване или телевизия, дори с вграден приемателен апарат или апарат за записване или за възпроизвеждане на звук; телевизионни камери; апарати

11 753.7

5.5

5601

Вати от текстилни материали и артикули от тези вати; текстилни влакна с дължина, непревишаваща 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали:

9 440.3

4.4

0407

Птичи яйца с черупки, прести, консервирани или варени

8 145.4

3.8

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

4 011.0

1.9

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

2 959.9

1.4

4819

Кутии, торби, пликове, кесии и други опаковки, от хартия, картон, целулозна вата или платна от целулозни влакна; картонени изделия за канцеларски цели, за магазини или подобни:

2 945.8

1.4

4813

Цигарена хартия, дори изрязана по формат или на листчета или тръбички:

2 418.8

1.1

7013

Стъклени предмети за сервиране, за кухня, тоалетни и канцеларски прибори, стайни украшения или предмети с подобна употреба, различни от тези от NN 7010 или 7018:

1 873.1

0.9

Водещи стоки във вноса на България с Ирак за 2022 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

2709

Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали

110 489.6

98.5

0709

Други зеленчуци, прeсни или охладени:

655.2

0.6

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

615.4

0.6

0710

Зеленчуци, дори термично обработени чрез пропарване или кипване във вода, замразени:

323.5

0.3

0712

Зеленчуци, сушени, дори нарязани на парчета или резенки, смлени или пулверизирани, но необработени по друг начин:

57.2

0.1

3925

Пластмасови артикули за оборудване в строителството, неупоменати, нито включени другаде:

14.0

0.0

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони:

7.4

0.0

8515

Машини и апарати за запояване или заваряване (дори с режещо действие), електрически (включително тези с електрически загрети газове) или опериращи чрез лазер или други светлинни или фотонни лъчи, чрез ултразвук, чрез електронни лъчи, чрез

4.0

0.0

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

0.9

0.0

8409

Части, изключително или главно предназначени за двигателите от NN 8407 или 8408:

0.9

0.0

 1. Инвестиции

По данни на БНБ за 2023 г. няма реализирани инвестиции от Ирак в България.

 1. Други

Смесена комисия за икономическо сътрудничество

Регулиращ орган на двустранните търговско-икономически отношения е Смесена комисия за търговско, икономическо и техническо сътрудничество (СКТИТС)

През 1967 г., 6 август, в Багдад е подписана Спогодба между правителството на Народна Република България и правителството на Република Ирак за създаване на Смесена българо-иракска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. В сила от 4.12.1967 г. Одобрена с Решение на МС N 394/8.09.1967 г. Текст – сб. МВнР 1967-1968 г., с. 77.

Последната 25-та сесия на СКТИТС се проведе в София в периода 28 – 29 ноември 2013 г.

 1. Договорно-правна база
 • Спогодба за създаване на Българо-иракски комитет за икономическо, техническо и научно сътрудничество от 04.09.1963 г.;
 • Спогодба за икономическо и техническо сътрудничество между правителството на НРБ и правителството на Р Ирак от 6.08.1967 г. В сила от 4.12.1967 г.
 • Спогодба за разширяване на икономическото, научното, техническото и културното сътрудничество от 27.06.1973 г.;
 • Спогодба за търговско, икономическо и научно-техническо сътрудничество подписана през м. февруари 1986 г. (изтекла през 1991 );
 • Споразумение за икономическо и научно сътрудничество, подписано по време на 25-тата сесия на българо-иракския Смесен комитет, 28-29.11.2013 г. Споразумението е утвърдено с Решение на Министерския съвет №329 от 21.05.2014 г., влиза в сила от 12 юни 2015г. след като премина процедурите от иракска страна.

Споделете