Loading...

Ирак

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Ербил

Станислав Ноков
Royal city, Block B-8
7th Floor, ap. 15
Erbil
Kurdistan Region, Iraq

моб: +964 7515363818
e-mail: s.nokov@mi.government.bg.

https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%92-%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA-1277915782288510/
https://twitter.com/STIV_Iraq
https://www.linkedin.com/in/dimityr-ugrinov-2314b113b/

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул. “Княз Александър І” 12
тел: +359 2 940 7688; факс: +359 2 987 4008

a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Ирак
Мехмед Мюхтар
ул. “Княз Александър І” 12,
тел.: +359 2 940 76 52
факс +359 2 987 40 08
m.myuhtar@mi.government.bg

I. Търговско-икономически отношения между Република България и Ирак

II. Бизнес компас-2021

III. Секторни анализи:

1. Изисквания, процедури и регистрационен режим при внос на козметични продукти в Р Ирак

I. Търговско-икономически отношения между Република България и Република Ирак

До 1989 г. Ирак е бил основен външнотърговски партньор на нашата страна като стокообменът през 1988 г. е достигнал 813 млн. щ. д. (износ 394 млн. щ. д.).

Регулиращ орган на двустранните търговско-икономически отношения е била Смесената междуправителствена комисия за икономическо, търговско и техническо сътрудничество.

1. Стокообмен

До 1989 г. основна форма на търговско-икономическите отношения между двете страни е двустранният стокообмен. През последните години обемът на двустранния стокообмен е, както следва:

в млн. щ.д.

Година

Стокообмен (млн. щ.д)

ръст/спад,%

Износ

ръст/спад%

внос

ръст/спад,%

Салдо

2017

68.8

67.7

39.5

-3.7

29.3

146400.0

10.2

2018

109.4

59.0

40.1

1.5

69.3

136.5

-29.2

2019

85.8

-21.6

53.5

33.4

32.3

-53.4

21.2

2020

41.121

-52.1

41.1

-23.2

0.021

-99.9

41.079

2021

173.3

321.4

51.3

24.8

122

580852.4

-70.7

2022

325.31

87.7

213.15

315.5

112.16

-8.1

100.99

Стокообменът ни с Ирак за 2022г. възлиза на 325.31 млн. щ.д.(белижи ръст от 87 % спрямо 2021 г.) от които износ 213.15 млн. щ.д.(ръст от 315 % спрямо 2021 г.) Вносът бележи лек спад като пада 112.16 мил. щ.д. или с 8 % надолу спрямо 2021 г.

Стокообменът ни с Ирак за цялата 2021г. възлиза на 173.3 млн. щ.д.(белижи ръст от 320% спрямо 2020 г.) от които износ 51.3 млн. щ.д.(ръст от 24% спрямо 2020 г.) , а вносът бележи изключителен ръст и достига до 122 мил. щ.д. или ръст от 580 % спрямо 2020 г.

Износът ни за Ирак основно се състои от: птичи яйца; медикаменти; хранителни продукти; тестени изделия; листа, фолиа, ленти, плочи и др. от пластмаса; вати и текстилни материали; козметика; табла, конзоли, пултове; медицински, хирургически инструменти, рентгенови апарати, диагностична техника и др.

Вносът се състои от Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма; Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти, Трактори (с изключение на карите-влекачи от N 8709)

За сравнение с 2021 г , стокообменът ни с Ирак за 2020 г. възлиза на 41.12 млн. щ.д. от които износ 41.1 млн. щ.д., вносът 0.021 млн. щ.д, ., като бележи спад от 52,3 % спрямо същия период на 2019 г.

Основни стоки в износа ни през 2020 г. – птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени; медикаменти; хлебарски и тестени изделия; крафтхартии и крафткартони; машини и устройства за събиране на реколтата или вършитба на земеделски култури, пресите за слама и фураж; косачки за тревни площи и сенокосачки; машини за почистване или сортиране на яйца; медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати; козметика; табла и конзоли за управление на ел. разпределение; ел. трансформатори; фармацевтични препарати и артикули и др.

Вносът от Ирак през 2020г. възлиза на 0,021 млн. щ.долара, основно хлебарски и сладкарски изделия; електрически апарати за жична телефония или телеграфия.

Стокообменът ни с Ирак за 2019 г. възлиза на 85.8 млн. щ.д., бележейки спад от 27,6,2%, спрямо 2018 г., основно поради намаление на вноса от Ирак на сурови нефтени масла и битуминозни минерали.

Износът ни за Ирак през 2019 г. възлиза на 53,5 млн. щ.д. с увеличение от 19,2% спрямо 2018г. Състои основно от царевица, птичи яйца; електрогенериращи агрегати; крафтхартии и крафткартони; хплебарски, тестени продукти; медикаменти на дози за продажба на дребно; медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати; инструменти и апарати за физични или химични анализи; парфюмерийни продукти; сирена и извара: табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и др.;електрически трансформатори, арматурни и други подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари и др.

Вносът ни от Ирак през 2019 г. възлиза на 32,3 млн щ.дол, основно сурови нефтени масла и битуминозни минерали.
Стокообменът ни с Ирак през 2018 г. възлиза на 109.4 млн. щ.д.
Износът ни възлиза на 40.1 млн. щ.д. и се състои основно от царевица, тестени изделия, птичи яйца, хранителни продукти, крафт картони, медикаменти и др., вносът възлиза на 69.3 млн. щ.д. и е основно от сурови нефтени масла, битуминозни минерали.


3. Инвестиции

По данни на БНБ в периода 2014-2022 г. Годишни данни; Нетни чуждестранни инвестиции в България; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви;

в млн. евро:

Година

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Ирак

-2,2

5,7

-1,4

-2,6

2,7

2,1

-4,8

-0,3

0,2

4. ДОГОВОРНО-ПРАВНА ОСНОВА
 • Спогодба за създаване на Българо-иракски комитет за икономическо, техническо и научно сътрудничество от 04.09.1963 г.;

 • Спогодба за сътрудничество в областта на туризма от 30.09.1967 г.;

 • Спогодба за сътрудничество в областта на земеделието;

 • Спогодба за икономическо и техническо сътрудничество между правителството на НРБ и правителството на Р Ирак от 6.08.1967 г. В сила от 4.12.1967 г.

 • Спогодба за разширяване на икономическото, научното, техническото и културното сътрудничество от 27.06.1973 г.;

 • Споразумение за плащания от 21.04.1973 г.;

 • Ветеринарно-санитарна спогодба от 10.07.1976 г.;

 • Спогодба за търговско, икономическо и научно-техническо сътрудничество подписана през м. февруари 1986 г. (изтекла през 1991 г.);

 • Двустранно споразумение (за уреждане на междуправителствените финансови задължения) от 21.10.2007 г.;

 • Споразумение за сътрудничество между Хасковската търговско-промишлена палата и Асоциацията за кюрдистанско-българско приятелство;

 • Споразумение за икономическо и научно сътрудничество, подписано по време на 25-тата сесия на българо-иракския Смесен комитет, 28-29.11.2013 г.

5. Междуправителствена комисия

Последната 25-та сесия на българо-иракския Смесен комитет за търговско, икономическо и техническо сътрудничество (СКТИТС) се проведе в София в периода 28 – 29 ноември 2013 г. Българската делегация беше ръководена от министъра на икономиката и енергетиката г-н Драгомир Стойнев. Ръководител на иракската делегация беше министъра на индустрията и минералите г-н Ахмед Насер Дели.

В рамките на сесията г-н Дели и г-н Бабакр, министър на търговията на Република Ирак, проведоха срещи с министър-председателя на Република България г-н Пламен Орешарски, председателя на Народното Събрание г-н Михаил Миков и с г-н Данаил Папазов, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

В резултат от провеждането на сесията и на двустранните срещи на двамата иракски министри, беше договорено провеждането на двустранен българо-иракски бизнес форум.

По време на сесията на смесената комисия беше подписано Споразумение за икономическо и научно сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Ирак. Споразумението има рамков характер, като чрез него двете страни заявяват стремежа си за създаване на още по-благоприятни условия за развитие на българо-иракското икономическо сътрудничество. В Споразумението са набелязани следните области на тясно сътрудничество и обмен на информация: машиностроене, добивна промишленост; металургия, преработвателна промишленост, електроника и електромашиностроителна промишленост, химическа и нефтопреработвателна индустрия, селско и горско стопанство, енергетика, научно-изследователска и развойна дейност, строителство и строителна индустрия, телекомуникации, изчислителна техника и информатика, транспорт и логистика, туризъм, насърчаване на инвестициите, сътрудничество в областта на малките и средни предприятия, управление на качеството и стандартизация и др.

В следствие на договореностите между двете страни по време на сесията на междуправителствената комисия, в периода 10-11 март 2014 г. в България беше проведен първи българо-иракски двустранен бизнес форум. На бизнес форума присъстваха 18 представители на иракския бизнес в сферите: строителство, енергетика, фармацевтика, туризъм, инженеринг, електроника, автомобилостроене, хранително-вкусова промишленост и др. От българска страна форума беше организиран от ИАНМСП, като взеха участие 113 български фирми

Споделете