Loading...

Иран

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул.”Княз Александър І” 12
тел:+359 2 940 7688;
a.kioseva@mi.government.bg
Референт за Иран

Татяна Дончева

ул. “Княз Александър І” 12,

тел.: +359 2 940 7881

t.doncheva@mi.government.bg

ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ БЪЛГАРИЯ-ИРАН

 • 2023 г. отбелязваме 125 години от установяване на дипломатически отношения между двете страни, период, през който България винаги е считала Иран за важен партньор.
 • Двустранните отношения се активизират и задълбочават значително през последните години.
 • Основна форма на търговско-икономическите отношения между двете страни се явява стокообменът.

в млн.$

ГОДИНА

ИЗНОС

ВНОС

СТОКООБМЕН

САЛДО

2013

47.9

2.4

50.3

45.5

2014

123.9

42.3

166.2

81.6

2015

139.6

15.6

155.2

124.0

2016

75.2

27.6

102.8

47.5

2017

58.8

58.6

117.4

0.2

2018

45.8

38.8

84.6

7.0

2019

71.3

38.3

109.6

33.0

2020

109.9

24.0

133.9

85.9

2021

101.0

70.5

171.5

30.5

*2022

131,7

90,4

222,1

41,3

* 2022 бележи увеличение на българския износ с 30,4% спрямо предходната година, като възлиза на 131,7 млн.$ и увеличение на вноса от Иран с 28,2% ⇒ възлизащ на 90,4 млн.$

Водещи позиции в стокообмена за 2022

Износ от България

% от общия износ

Внос от Иран

% от общия внос

Машини и апарати, имащи специфично предназначение

13,8

Полимери на стирена

34,1

Човешка и животинска кръв приготвена за терапевтични и диагностични цели

6,9

Полимери на етилена

27,7

Помпи за течности

6,5

Феросплави

12,1

Полиспасти, лебедки, кабестани и крикове

4,5

Флоат стъкло и стъкло шлифовано или полирано върху едната или двете страни

3,2

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари

4,0

Изделия от алуминий

2,7

Жици, кабели (вкл. коаксиалните кабели), оптични влакна

3,4

Пръти и профили легирани стомани

2,0

 • Сектори в които виждаме бъдещ потенциал за търговско сътрудничество с Иран са:
 • фармацевтичната промишленост;
 • хранително-вкусовата промишленост;
 • автомобилната индустрия – резервни части, възли и агрегати;
 • химическа промишленост;
 • информационни технологии.
 • Оценяваме интереса на иранската страна към възможно сътрудничество в сферата на високите технологии и технологичните паркове.

NB: В края на 2021 посланикът ни в Иран проведе среща с президента на Технологичен парк „Пардис“ за сътрудничество със „София Тех Парк“, както и идентифициране на възможните сфери на взаимодействие. Цел на ТП „Пардис“ е да се превърне в най-значимата технологична свободна зона в Западна Азия. До този момент са инвестирани около 1 млрд.$ и работят над 400 компании търсещи реализация на външни пазари.

 • Съществуват възможности за коопериране в областта на добива и обогатяването в Иран на медни и други руди, извличане и преработка на мед, цинк и олово и свързаните с това инженерингови и търговски дейности. Подобно сътрудничество би било от интерес и за двете страни, предвид амбициозната стратегия за развитие на този сектор в Иран, добрите двустранни отношения, взаимноизгодното партньорство в тази сфера в миналото.
 • Проблеми пред българските фирми за развитие на бизнес с иранската страна.
 • Като основни спънки за развитието на икономическите връзки, двете страни посочват въпросите, свързани с банковото дело, експортното застраховане, митническите отношения и сертифицирането на ирански стоки за българския пазар;

NB: Затруднени разплащания/банкови трансфери на суми по сделките. Липсата на преки кореспондентски отношения между българските и иранските банки е съществен проблем пред развитието на двустранното търговско-икономическо сътрудничество и пред развитието на бизнес с Иран от страна на българските фирми.

 • Протекционистичната икономическа политика на Иран е едно от основните предизвикателства пред навлизането на чужди, в т.ч. и на български, стоки и услуги.

NB: Наличието на тарифни бариери, в съчетание с нетарифните, като усложнени бюрократични процедури при внос и изискването на множество документи от различни институции, допълнително възпрепятства вноса на българските стоки и услуги.

 • Нетърговските бариери, налагани от Иран.

NB: Липса на прозрачност, противоречива информация относно регулациите за вносния режим в страната. Политиката на правителството за “Резистентна икономика“ и „Протекция на местното производство“;

СМЕСЕНА КОМИСИЯ (СКИНТС)

 • Последната, 19-та сесия на Смесената междуправителствена комисия (СКИНТС) се проведе в периода 17-19 април 2019, в София. Взето е решение за по-нататъшно развитие на двустранните отношения, включително и тези от компетенцията на МИИ.

NB: От българска страна председател на СКИНТС е министъра на транспорта и съобщенията.

 • В периода 22-23 ноември 2022 в Техеран се проведе експертна среща за подготовка на 20-та сесия на СКИНТС – бе направен преглед на постигнатите договорености от 19-та сесия; на двустранните споразумения предложени за подписване по време на предстоящата 20-та сесия, както и обсъждане на дневния ред.
 • През есента на 2023 се предвижда експертно посещение от страна на Министерството на транспорта и съобщенията на България за подготовка организирането на 20-та юбилейна сесия на СКИНТС. В случай, че обстоятелствата го позволят, българската страна е готова за провеждане на сесията до края на 2023.

ДОГОВОРНО-ПРАВНА БАЗА НА ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ

БЪЛГАРИЯ-ИРАН

Договорно-правната база на търговско-икономическите отношения между двете страни е актуализирана:

 • В рамките на последната, 19-та сесия на Смесената комисия (17-19 април 2019, София) от компетенцията на МИИ, са подписани:
 1. МoU за разбирателство за икономическо сътрудничество между правителството на България и правителството на Иран.
 2. МoU за разбирателство за сътрудничество в областта на акредитацията;
 3. МoU за разбирателство за сътрудничество в областта на метрологията.
 • 2018, 13 май, подписан в Техеран – МoU за разбирателство между Национална компания индустриални зони ЕАД и Върховния съвет за свободни търговско-промишлени и специални икономически зони на Иран;
 • 2016, 12 юли, подписан в Техеран – МoU за разбирателство между ИАНМСП и Иранската организация за малки предприятия и индустриални паркове;

NB Документът е подписан по време на официалното посещение на министър-председателя Бойко Борисов в Иран (10-12 юли 2016) придружен от 60 членна бизнес делегация.

 • МoU за разбирателство между Българската агенция за инвестиции (БАИ) и Организацията за инвестиции, икономическа и техническа помощ на Иран.

NB Документът е подписан по време на официалното посещение на министър-председателя Бойко Борисов в Иран (10-12 юли 2016).

 • 2008, 14 май, подписан в Техеран – МoU за сътрудничество в областта на туризма между правителството на България и правителството на Иран;
 • 2006, 28 април, подписани в Техеран – Спогодба между правителството на България и правителството на Иран за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на дохода и Протокол към нея. В сила от 29 юни 2006;
 • 2002, 5 януари, подписано в Техеран – Споразумение за сътрудничество между БАЕЗ АД и аналогичната организация, Ирански експортен гаранционен фонд (Export Guarantee Fund of Iran);
 • 1998, 13 ноември, подписан в София – Договор между правителството на България и правителството на Иран за взаимно насърчаване и защита на инвестициите. В сила от 24.08.2003.

Споделете