Loading...

Ирландия

Министерство на икономиката и индустрията
Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул.”Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Ирландия
Кетя Манойлова
ул. “Княз Александър І”12
тел.: +359 2 9407823
k.manoilova@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Ирландия

II. Бизнес компас

I. Икономически отношения между България и Ирландия

  1. Стокообмен

Двустранен стокообмен (в млн. eвро)

Година

Износ

Ръст %

Внос

Ръст %

Салдо

Стокообмен

Ръст %

2011

14.8

72.1

77.0

43.1

-62.2

91.8

47.1

2012

30.4

105.4

84.8

10.1

-54.4

115.2

25.5

2013

29.8

-2.0

82.2

-3.1

-52.4

112

-2.8

2014

71.7

140.6

79.2

-5.7

-7.4

150.9

33.2

2015

29.9

-58.3

81.3

4.9

-51.4

111.2

-25.5

2016

33.9

13.7

98.2

20.8

-64.3

132.1

18.9

2017

46.4

36.9

114.3

16.4

-67.9

160.7

21.6

2018

97.8

110.8

137.4

20.2

-39.6

235.3

46.3

2019

83.3

-14.9

182.2

32.5

-98.9

265.5

12.8

2020

66.3

-20.4

185.1

1.6

-118.8

251.4

-5.3

2021

60.3

-4.9

239.5

40.4

-179.2

299.7

28.1

2021 1-6

31.4

127.6

-96.2

159.1

2022 1-6

49.8

58.5

114.7

-10.1

-64.9

164.5

3.4

  1. Водещи стоки

Водещи стоки в българския износ за Ирландия за 2021 г.

КодMT

Описание

%

Общ износ през: 01-12/2021 г.

100.0

в т.ч. Ирландия

0.2

3004

Медикаменти съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели,

14.6

9405

Осветителни тела (включително прожекторите) и техните части, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи,

14.1

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти,

9.2

8507

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма:

6.0

8543

Електрически машини и апарати със специфично предназначение, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава:

4.9

8431

Части, изключително или главно предназначени за машините или апаратите от NN 8425 до 8430:

4.7

3301

Етерични масла (обезтерпенени или не), включително така наречените ‘конкрети’ и ‘абсолю’; резиноиди; концентрирани разтвори на етерични масла в мазнини, в нелетливи масла, във восъци

3.4

2306

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на растителни мазнини или масла

3.4

6110

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули, трикотажни или плетени:

2.6

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора

2.3

Водещи стоки в българския внос от Ирландия за 2021 г.

КодMT

Описание

%

Общ внос през: 01-12/2021 г.

100.0

в т.ч. Ирландия

0.6

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти,

28.7

3003

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от продукти, смесени помежду си, приготвени за терапевтични или профилактични цели:

22.0

3302

Смеси от ароматични вещества и смеси (включително алкохолни разтвори) на базата на една или повече от тези вещества

9.3

3824

Свързващи препарати за леярски форми или сърца; химични продукти и препарати на химическата промишленост или на други,

6.1

2208

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки:

4.2

8302

Гарнитури, обкови и подобни артикули, от неблагородни метали за мебели, врати, стълбища, прозорци, капаци на прозорци, ,

3.7

2202

Води, включително минералните води и газираните води, подсладени със захар или други подсладители или ароматизирани,

2.7

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка

2.4

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване

1.9

8802

Други въздухоплавателни превозни средства (например хеликоптери, самолети); космически превозни средства (:

1.9

  1. Инвестиции

През 2021 г. инвестициите от Ирландия възлизат на 43.2 млн. евро.

До края на 2021 г., сумарните инвестиции от Ирландия възлизат на 752.0 млн. евро.

За първо тримесечие на 2022 г. ирландските инвестиции възлизат на 15.8 млн. евро. За второ тримесечие на 2022 г. статистиката отчита отрицателни инвестиции, тоест отлив на парични потоци в размер на -49.4 млн. евро.

Инвестициите са предимно в сферата на недвижимите имоти, хотели и ресторанти, финансово посредничество, строителството, търговия, преработваща промишленост и рудодобив, транспорт и съобщения.

Съществуват възможности за привличане на ирландски инвестиции в областта на инфраструктурата, телекомуникациите, енергетиката.

  1. Туризъм

Година

Ирландски туристи в България

%

Български туристи в Ирландия

%

2011

23 259

-10.8

1 186

-4.5

2012

21 547

-7.4

3 340

181.6

2013

14 989

-30,4

1 954

-41,5

2014

12 548

-16,3

2 022

3.5

2015

13 708

9.2

1 543

-23.7

2016

25 388

85.2

9 835

537.4

2017

30 930

21,8

12 117

23,2

2018

33 585

8,6

11 256

-7,1

2019

42 090

25,3

12 325

9,5

2020

7 880

-81,3

2021

7 917

0,5

Източник: Министерство на туризма

През 2021 г. българските граждани са реализирали общо 5 182 042 пътувания в чужбина, но изследването по дестинации прекратено.

За периода януари-юни 2022 г. се наблюдава ръст от 989,7% на ирландските туристи в България, спрямо същия период на предходната година. В стойностно изражение това са 15 714 туристи.

  1. Договорно-правна база

Спогодба за въздушен транспорт, подписана на 27 юли 1995 г.

Споразумение за сътрудничество в областта на околната среда, подписано на 12 юли 1999 г.

Спогодба за избягване на двойно данъчно облагане, подписана на 5 октомври 2000 г.

  1. Двустранно сътрудничество

От гледна точка на България, разширяването на сътрудничеството с Ирландия има следните предимства:

Разширяване на пазарите (особено на пресни и преработени плодове и зеленчуци, вина, произведения на стъкларската, текстилната, обувната, електротехническата, химическата и фармацевтичната промишленост). Разширяването на пазара на български стоки на територията на Ирландия трябва да се разглежда в контекста на възможностите за разширяване на пазарния дял на български стоки и на британския пазар, по-специално в Северна Ирландия, поради фактическия единен пазар между двете страни.

Възможности за коопериране, работа на ишлеме и износ на пазара на Ирландия.

Потенциален инвеститор и партньор за създаване на смесени дружества.

Особен интерес представлява политиката на ирландското правителство да поощрява чуждестранни фирми да осъществяват стопанска дейност на територията на Ирландия.

Приоритетни области на сътрудничество са електрониката, телекомуникациите, фармацевтичната и химическата промишленост, недвижимите имоти и туризма.

Партньорството между двете държави се обуславя от равностойния им статут на държави-членки на ЕС и от общи интереси, включително в областта на енергетиката.

Споделете