Loading...

Исландия

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Исландия
Емил Тепавичаров
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7610
e.tepavicharov@mi.government.bg

I. Икономически отношения между България и Исландия

II. Бизнес компас

Икономически отношения между България и Исландия

  1. Стокообмен

Година

Стоко

обмен

(хил. евро)

Ръст

%

Износ

(хил. евро)

Ръст

%

Внос

(хил. евро)

Ръст

%

Салдо

(хил. евро)

2016

2 219.2

26.1

657.8

-52.2

1 561.4

-4.0

-903.6

2017

2 537.0

14.3

1 166

77.2

1371

-12.1

-205

2018

4 335.8

70.9

2 514.1

115.6

1 821.7

32.8

692.4

2019

2 743.7

-36.7

1 034.3

-58.9

1 709.4

-6.2

-675.2

2020

3 589.1

30.4

875.7

-15.3

2 703.4

58.1

-1 827.7

2021

3 427.1

-4.5

1 608.0

83.6

1 819.1

-32.7

-211.1

2022

4 080.0

11.4

2 068.0

15.2

2 012.0

7.8

55.0

2023

3 926

-11.0

2 234.0

12.1

1 692.0

-17.2

540

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

  1. Структура на стокообмена

Водещи стоки в износа за 2023 г.

Код

MT

Описание

EUR’000

%

Общ износ през: 01-12/2023 г.

44 225 175.36

100.0

в т. ч. Исландия

2 234

0.01

3307

Препарати, които се използват преди, по време или след бръснене, дезодоранти за тяло, препарати за баня, депилатоари, други готови парфюмерийни или тоалетни продукти и други козметични препарати, неупоменати, нито включени другаде

420

18.83

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели

259

11.63

3907

Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери в първични форми

143

6.42

8514

Индустриални или лабораторни електрически пещи, включително тези, действащи чрез индукция или чрез диелектрични загуби; други индустриални или лабораторни апарати за термична

122.92

5.50

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни

98

4.40

9506

Артикули и съоръжения за физическа култура, гимнастика, атлетика, други видове спорт, включително тенис на маса или игри на открито, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава; басейни

98

4.40

9405

Осветителни тела (включително прожекторите) и техните части, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни артикули

79

3.54

8302

Гарнитури, обкови и подобни артикули, от неблагородни метали за мебели, врати, стълбища, прозорци, капаци на прозорци, каросерии, седларски артикули, куфари, сандъци, ковчежета и други изделия от този род; куки за закачалки

69

3.11

6907

Плочки и плочи за настилане или облицоване, от керамика, нелакирани, нито емайлирани; кубчета, парчета и подобни артикули за мозайки, от керамика, нелакирани, нито емайлирани

64

2.90

8470

Сметачни машини и машини, джобен формат, имащи сметачни функции, с възможности за записване, възпроизвеждане и онагледяване на информацията; счетоводни машини

59

2.65

Водещи стоки във вноса за 2023 г.

Код

MT

Описание

EUR’000

%

Общ внос през: 01-12/2023 г.

49 535 659

100.0

в т. ч. Исландия

1 692

0.00

0303

Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от N 0304

1 403

82.90

0304

Филета и други меса от риби (дори смлени), пресни, охладени или замразени

93

5.52

0206

Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени

75

4.45

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението

62

3.70

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702

22

1.30

8704

Автомобилни превозни средства за транспорт на стоки

5

0.33

9029

Други броячи (броячи на обороти, броячи на продукция, таксиметри, броячи за изминато разстояние, крачкомери), скоростомери и тахиметри, различни от тези от NN 9014 или 9015

5

0.31

8205

Ръчни инструменти и сечива (включително диамантите за рязане на стъкло), неупоменати, нито включени другаде; поялни лампи и подобни; менгемета, стяги и подобни

3

0.23

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде

3

0.21

8467

Пневматични инструменти, хидравлични инструменти или инструменти с вграден неелектрич. двигател, за ръчна употреба

3

0.19

Водещи стоки в износа за 2022 г.

Код

MT

Описание

EUR’000

%

Общ износ през: 2022 г.

47 508 105.09

100.0

в т. ч. Исландия

2 068

0.00

3307

Препарати, които се използват преди, по време или след бръснене, дезодоранти за тяло, препарати за баня, депилатоари, други готови парфюмерийни или тоалетни продукти и други козметични препарати, неупоменати, нито включени другаде

375

18.14

8705

Автомобилни превозни средства за специални цели, различни от тези, които са предназначени главно за транспорт на хора или стоки (коли за пътна помощ, камиони-кранове, пожарни коли, камиони-бетонобъркачки)

311

15.03

3907

Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери в първични форми

138

6.71

8302

Гарнитури, обкови и подобни артикули, от неблагородни метали за мебели, врати, стълбища, прозорци, капаци на прозорци, каросерии, седларски артикули, куфари, сандъци, ковчежета и други изделия от този род; куки

106

5.16

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например, прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, ВЧ филтри)

74

3.59

9405

Осветителни тела (включително прожекторите) и техните части, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни артикули

73

3.54

3923

Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули; пластмасови тапи, капаци, капсули и други приспособления за затваряне

69

3.36

8527

Приемателни апарати за радиотелефония, радиотелеграфия или радиоразпръскване, дори комбинирани в една кутия с апарат за записване или възпроизвеждане на звук или с часовниково устройство

69

3.34

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

61

2.97

8464

Инструментални машини за обработка на камъни, керамични продукти, бетон, азбестоцимент или подобни минерални материали, или за студена обработка на стъкло

60

2.92

Водещи стоки във вноса за 2022 г.

Код

MT

Описание

EUR’000

%

Общ внос през: 2022 г.

55 174 919.63

100.0

в т. ч. Исландия

2 012.33

0.00

0303

Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от N 0304

1 630

81.04

0304

Филета и други меса от риби (дори смлени), пресни, охладени или замразени

277

13.80

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението

48

2.39

0511

Продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде; мъртви животни, включени в глави 1 или 3, неподходящи за консумация от човека

25

1.27

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702)

21

1.05

8504

Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели

3

0.18

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация

2

0.09

8519

Грамофони-дек, грамофони, касетофони и други апарати за възпроизвеждане на звук, без вградени устройства за запис на звук

1

0.06

8807

Части за апаратите от No 8801, 8802 или 8806

0.43

0.02

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

  1. Инвестиции

Сумарните исландски инвестиции в България към 31.12.2023 г. възлизат на 26.0 млн. евро. Източник: БНБ

  1. Договорно-правна основа

Договорно-правната рамка на търговско-икономическите отношения между България и Исландия се определя от следните действащи двустранни споразумения и спогодби:

  • 1970 г. – Разменени писма за развитие на икономическите отношения между Българи и Исландия;

Споделете