Loading...

Испания

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Мадрид
Мария Янчева
Embajada de Bulgaria en Espana
Travesia de Santa Maria Magdalena 15, 28016 Madrid, Espana
тел.: +34 682 392 575
факс: +34 91 359 12 01
e-mail: maria.yancheva@mi.government.bg , oficinacomercialbulgaria@gmail.com
https://www.facebook.com/BGEconOfficeES
https://twitter.com/BGEconOfficeES
https://www.linkedin.com/in/stiv-spain-57036313b
Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Барселона
Мария Бояджиева
m.boyadzhieva@mi.government.bg
Министерство на икономиката и индустрията
Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Испания
Антоанета Христова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7693
a.hristova@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Испания

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи:

Тенденции в развитието на пазара на продукти с органичен произход в Испания, 2018-2020 г.

I. Икономическите отношения между България и Испания

 1. Стокообмен (в млн. €)

Година

Стокообмен

ръст %

Износ

ръст %

Внос

ръст %

Салдо

2015

1739.0

1.1

530.9

14.8

1208.1

-3.9

-677.3

2016

1701.0

-2.2

662.5

24.8

1038.5

-14.0

-376.0

2017

2378.3

39.8

784.2

18.4

1594.1

53.5

-809.8

2018

2196.9

-7.6

698.5

-10.9

1498.3

-6.0

-799.7

2019

2081.2

-5.3

812.7

16.4

1268.5

-15.4

-455.7

2020

1255,0

-39.7

669,1

-17.7

585,8

-53.9

83,2

2021

1692,2

34,8

951,3

42,2

740,9

26,5

210,4

1-6,2021

799,0

436,2

362,8

73,4

1-6,2022

1142,3

43,0

701,7

60,9

440,5

21,4

261,2

* по данни на МИИ

В периода януари-юни 2022 г. стокообменът между България и Испания е в размер на 1,1 млрд. евро, отбелязва ръст от 43%. Износът за Испания се е увеличил с 60,9% и е в размер на 701,7 млн. евро, като заема дял от 3% от общия износ на България. Вносът се е увеличил с 21,4% и е в размер на 440,5 млн. евро с дял от 1,7%. Салдото е положително (261,2 млн. евро). Испания заема 7 място по отношение на износа и 17 място по отношение на вноса.

В периода януари-декември 2021 г. стокообменът между България и Испания е в размер на 1,7 млрд. евро, отбелязва ръст от 34,8%. Износът за Испания се е увеличил с 42,2% и е в размер на 951,3 млн. евро, като заема дял от 2,7% от общия износ на България. Вносът се е увеличил с 26,5% и е в размер на 740,9 млн. евро с дял от 1,9%. Салдото е положително (210,4 млн. евро). Испания заема 9 място по отношение на износа и 17 място по отношение на вноса.

 1. Водещи стоки

Водещи стоки в стокообмена на България с Испания през 2021 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

ЗА ВСИЧКИ СТРАНИ Общ износ през: 01-12/2021 г.

34 866 879

100,0

Общо за Испания

951 344

2,7

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж

158 248

16,6

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

112 263

11,8

1005

Царевица

55 027

5,8

3826

Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно

52 875

5,6

4009

Маркучи от вулканизиран каучук, дори с принадлежности (напр свръзки, колена, муфи)

32 882

3,5

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

28 622

3,0

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

28 093

3,0

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги

22 669

2,4

7407

Пръти и профили от мед

19 423

2,0

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006)

17 726

1,9

КодMT

Описание

EUR’000

%

ЗА ВСИЧКИ СТРАНИ Общ внос през: 01-12/2021 г.

39 224 462

100,0

Общо за Испания

740 925

1,9

3826

Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно

98 935

13,4

0203

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени

71 516

9,7

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006)

17 156

2,3

2603

Медни руди и техните концентрати

14 982

2,0

3904

Полимери на винилхлорида или на други халогенирани олефини в първични форми

12 951

1,7

6204

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, за жени или момичета

12 229

1,7

6907

Плочки и плочи за настилане или облицоване, от керамика, нелакирани, нито емайлирани

11 337

1,5

3907

Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери в първични форми

10 448

1,4

3207

Готови пигменти, готови препарати за матиране и оцветяване, остъкляващи смеси, глазури

10 363

1,4

8400

Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; части за тези машини или апарати

9 662

1,3

 1. Инвестиции

По данни на БНБ сумарните преки чуждестранни инвестиции от Испания в България към 01 януари 2022 г. възлизат на 883 млн. евро.

Преките чуждестранни инвестиции от Испания в България през първото тримесечие на 2022 г. са 0,8 млн. евро, а през второто тримесечие отрицателни -4,8 млн. евро.

Между водещите испански фирми, инвестирали в България, са:

Риофиса, недвижими имоти

Ибердрола Инмобилиария Риъл Естейт Инвестмънтс ЕООД, недвижими имоти

Херчеса България ООД, недвижими имоти

Еолика България, ВЕИ;

Улбреа България ЕООД, строителство

Керос България АД, производство и търговия с керамични изделия

Рока България – производство на санитарна керамика

Берг Монтана Фитинг – производител на металургични изделия

 1. Туризъм

Сътрудничеството на България с Кралство Испания в областта на туризма е от особено значение поради факта, че туризмът е един от най-важните отрасли в испанската икономика и има огромен дял във формирането на БВП на страната.

България участва активно във всички по-значителни международни и национални инициативи, които се организират в Испания. Ежегодно българската страна участва в туристическото изложение ФИТУР в Мадрид.

Съществуват добри перспективи за осъществяване на съвместни туристически проекти между българските и испанските съвети по туризъм, както и за използване натрупания опит на испанската страна за развитието на вътрешния, селския и градския туризъм.

година

в България

промяна %

в Испания

промяна %

2016

59287

+5.5

139418

+22.3

2017

79977

+34.9

170944

+22.6

2018

89 834

+12.3

181 412

+6.1

2019

89 054

-0.9

193 700

+6.8

2020

14220

-84,0

n/a*

2021

24906

+75,1

n/a*

1-6,2022

21154

+278.6

22511

n/a

* изследването по дестинации е прекратено

В периода януари-юни 2022 г. България е посетена от 21154 испански граждани, ръст от 278,6% в сравнение със същия период на 2021 г.

През 2021 г. България е била посетена от 24906 испански граждани, наблюдава се ръст от 75,1% в сравнение с 2020 г.

През 2021 г. българските граждани са реализирали общо 5 182 042 пътувания в чужбина, но изследването по дестинации за повечето месеци е прекратено.

 1. Договорно-правна база
 • Дългосрочна търговска спогодба между правителството на НРБ и правителството на Кралство Испания от 24.10.1979 г. с РМС 196/07.04.2006 в процедура на прекратяване, изпратена Нота на МВнР №54-00-17/11.05.06 до посолство на Испания
 • Дългосрочна спогодба за икономическо, индустриално и техническо сътрудничество между правителството на НРБ и правителството на Кралство Испания от 24.10.1979 г. (в процедура на прекратяване, проект на нота 1 съгласно РМС 196/07.04.2006)
 • Договор между Република България и Кралство Испания за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 5 септември 1995 г. в София, ратифициран със закон обн., ДВ, бр. 9 от 31.01.1997 г., издаден от МФ, обн., ДВ, бр. 69 от 17.06.1998 г., в сила от 22.04.1998 г.
 • Договор за избягване на двойното данъчно облагане (1990 г.)
 • Двустранно споразумение между правителството на Република България и Испанската държавна компания за застраховане на експортните кредити, представляваща правителството на Испания, за разсрочване на външния дълг на България към Испания в рамките на Парижкия клуб (1993 г.)
 • Рамково споразумение за прилагането на компенсационен механизъм за изплащане дълга на Минералбанк посредством конвертирането му в участие на инвеститори в приватизацията на българските държавни предприятия (1998 г.)
 • Сключен договор между правителството на Република България и правителството на Кралство Испания за насърчаване и взаимна защита на инвестициите ратифициран със закон, приет от 38-о Народно събрание на 16.01.1997 г. – ДВ, бр. 9 от 1997 г. Издаден от Министерството на финансите. обн., ДВ, бр. 69 от 17.06.1998 г.
 1. Събития

В периода 27-29 април 2022 г. се проведе официално посещение на президента на България г-н Румен Радев в Кралство Испания. На 28 април 2022 г. в рамките на официалната визита на Президента на България в Испания се проведе бизнес форум между български и испански фирми от различни сектори. В събитието взеха участие министърът на индустрията, търговията и туризма г-жа Рейес Марото, Конфедерацията на испанските предприемачески организации (СЕОЕ), Търговската Камара на Испания, Асоциацията на железопътните компании в Испания (MAFEX), Асоциацията на доставчиците на автомобилни компоненти (SERNAUTO), Асоциацията на технологичните компании в сферата на отбраната, въздушната и космическа сигурност (TEDAE).

През м. януари 2016 г. България участва в туристическото изложение Фитур в Мадрид с информационен щанд от 79 кв. м, на който заедно с Министерството на туризма, още девет туристически представители и организации промотираха възможностите за целогодишен туризъм в България.

На 12.05.2015 г. се състоя и отмененото през 2014 г. от испанска страна посещение на министъра на външните работи и сътрудничеството г-н Хосе Мануел Гарсия Маргайо, по време на което се проведе и икономически форум България-Испания.

Посещение в Испания и участие на заместник-министър Даниела Везиева в Трета конференция на министрите на индустрията на ЕС „Приятели на индустрията”, Мадрид, 17.02.2015 г.

Споделете