Loading...

Израел

Служба по търговско-икономическите въпроси в гр. Тел Авив, Израел

Камен Минков
Trade and Economic Counselor
Посолство на Република България в Израел
Адрес: 21 “Leonardo da Vinchi” St., Tel Aviv 6473319, Israel
Тел.: +972-3-696-13-78
+972- 3-729-21-45
Мобилен:+972-52-866-2770
Fax: +972-3-696-14-30
e-mail: k.minkov@mi.government.bg; Kamen.s.minkov@gmail.com

https://www.facebook.com/BGEconOfficeIL/

https://twitter.com/BGEconOfficeIL

https://www.linkedin.com/in/

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”

Аделина Кьосева
ул.”Княз Александър І” 12,
тел.: +359 2 940 7688; факс: +359 2 9874008
a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Израел

Юлия Филчева
ул. “Княз Александър І” 12,
тел.: +359 2 940 7784,
u.filcheva@mi.government.bg

I. Търговско-икономически отношения между Република България и Израел

II. Бизнес компас

I. Търговско-икономически отношения между България и Израел

Израел е важен и перспективен външнотърговски партньор на България. Българо-израелските търговско-икономически отношения имат дългогодишна история и се развиват положително на база на добре изградената договорно-правна база. Активната размяна на визити между двете страни е от голямо значение за разширяването на двустранното сътрудничество в областта на икономиката, инвестициите, търговията и туризма.

1. Стокообмен

През последните години стокообменът между Република България и Държавата Израел се развива динамично, като се регистрират по-високи стойностни обеми в сравнение с предходното десетилетие и диверсифициране на структурата, която обаче подлежи на по-нататъшно оптимизиране и обогатяване предвид експортните възможности на двете страни.

СТОКООБМЕН

(млн.щ.д.)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

I-X 2021

Износ

76,5

108,5

120,1

127,6

106,5

97,7

123,2

91,3

157,1

117,2

199,3

Внос

245,6

73,8

61,2

91,5

41,6

55,8

57,4

48,3

52,0

75,8

192,7

Общо

322,1

182,3

181,3

219,1

148,1

153,5

180,6

139,6

209,1

193,0

392,0

Салдо

-169,1

34,7

58,9

36,1

64,9

41,9

65,8

43

105,1

31,4

6,6

Според предварителните данни за първите десет месеца на 2021 г. двустранната търговия с Израел бележи увеличение от над 170% на годишна база в резултат на по-високия израелски внос, който нараства с 330,5% спрямо първите десет месеца на 2020 г., както и на 98,5% увеличение в износа от България за същия период на 2021 г. Това увеличение се дължи главно на значително нарастване при изнесената пшеница, царевица и пътнически автомобили, както и на нови стокови позиции в българския износ – ечемик и остатъци от производството на нишесте.

През 2020 г. двустранната търговия с Израел бележи спад от 7,7% на годишна база в резултат на по-ниския български износ, който се свива с 25,4% спрямо 2019 г. Този спад е свързан главно с отсъствието на износ на нефтени масла и на понижение при продажбите на пластмасови плочи, листа и фолио, а така също на пътнически автомобили и мебели. За сметка на това се наблюдава съществено увеличение при изнесената пшеница, шоколад и пластмасови опаковъчни артикули. От своя страна вносът от Израел нараства с 45,8% през 2020 г. под влияние основно на значително увеличение при доставките на машини и апарати за сортиране, пресяване и смесване, както и на нуклеинови киселини.

2. Водещи стоки по внос-износ

Структурата на износа/вноса е твърде разнообразна, но предвид експортните възможности на двете страни, подлежи на оптимизиране и обогатяване.

Водещи позиции в стокообмена с Израел за периода януари-октомври 2021

Износ от България

% от общия

износ

Внос от Израел

% от общия

внос

Пшеница и смес от пшеница и ръж

40,1

Сурови нефтени масла и масла от битуминозни минерали

77,3

Ечемик

6,5

Нетъкани текстилни материали

2,8

Царевица

5,6

Полиацетали

1,5

Пътнически автомобили

3,7

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси

1,3

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси

2,7

Инсектициди, фунгициди, хербициди

1,3

Остатъци от производството на нишесте

2,6

Повърхностно активни органични вещества

1,1

Мебели и техните части

2,2

Отпадъци и отломки от мед

1,1

Карбонати; технически амониев карбонат

2,1

Други пластмасови плочи, листа, фолио, ленти и пластини

1,0

Водещи позиции в стокообмена с Израел за 2020 г.

Износ от България

% от общия

износ

Внос от Израел

% от общия

внос

Пшеница и смес от пшеница и ръж

19,5

Сурови нефтени масла и масла от битуминозни минерали

32,5

Карбонати; технически амониев карбонат

4,3

Отпадъци и отломки от мед

7,9

Царевица

4,04

Машини и апарати за сортиране, пресяване, промиване, раздробяване и смесване

4,9

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси

3,5

Нетъкани текстилни материали

4,4

Мебели и техните части

3,5

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси

4,0

Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули

3,5

Повърхностно активни органични вещества

3,0

Шоколад и продукти, съдържащи какао

3,5

Нуклеинови киселини и техните соли

3,0

Дамаджани, бутилки, флакони, буркани, бурканчета, тубички

2,9

Инсектициди, фунгициди, хербициди

2,8

Водещи позиции в стокообмена с Израел за 2019

Износ от България

% от общия

износ

Внос от Израел

% от общия

внос

Нефтени масла

21,7

Отпадъци и отломки от мед

16,1

Пшеница и смес от пшеница и ръж

12,4

Нетъкани текстилни материали

7,7

Пътнически автомобили

4,6

Турбореактивни двигатели

5,4

Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели

4,2

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси

4,9

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси

3,9

Автомобилни превозни средства

4,2

Карбонати; технически амониев карбонат

3,8

Перилни препарати

4,0

Мебели и техните части

3,3

Пластмасови плочи, листа, фолио, ленти и пластини

3,2

Дамаджани, бутилки, флакони, буркани, бурканчета, тубички

2,8

Полимери на стирена

2,7

През последните години стокообменът се развива динамично, като се регистрират по-високи стойностни обеми в сравнение с предходното десетилетие и диверсифициране на структурата, която обаче подлежи на по-нататъшно оптимизиране и обогатяване предвид експортните възможности на двете страни.

През последните години се наблюдава отсъствие на традиционна в структурата на вноса ни от Израел позиция – „необработени диаманти”.

Съществуват реални възможности за по-нататъшно оптимизиране и обогатяване на двустранния стокообмен. Като перспективни в това отношение могат да се посочат продукти като минерална вода, хранителни продукти, розово масло, трансформатори, железни и нежелезни продукти, пластмаси, мебели и изделия от дърво, химически продукти и др.

ИНВЕСТИЦИИ

За периода 1996 – септември 2020 г. са отчетени 359.1 млн. € инвестиции от Израел.

Най-високи стойности на ПЧИ от Израел са отчетени в годините преди настъпване на световната икономическа и финансова криза – съответно 82.8 млн. евро през 2008 г., 76.1 през 2007 г. и 62.7 млн. евро през 2006 г.

Година

Стойност

(млн. €)

1996

0

1997

0,1

1998

0,1

1999

15,2

2000

9,1

2001

0,1

2002

3,3

2003

4,8

2004

12,7

2005

15,8

2006

62,7

2007

76,1

2008

82,8

2009

12,6

2010

-38,4

2011

1

2012

-16,7

2013

14

2014

-1,7

2015

20,0

2016

-9.9

2017

24.2

2018

14.1

2019

8.7

9 мес. 2020

48.4

ОБЩО:

359.1

Източник: БНБ – данни към 8 февруари 2021 г.

Най-атрактивни за израелските инвеститори са следните сектори: „Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнес услуги”, „Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, лични вещи и стоки за домакинството” и „Строителство”, които формират две трети от общия размер на инвестициите.

4. Договорно-правна база

Между България и Израел до момента са подписани следните двустранни спогодби, касаещи търговско-икономическата област:

  • Спогодба за взаимна защита и насърчаване на инвестициите – подписана на 06.12.1993 г. в Израел;
  • Споразумение за сътрудничество в областта на туризма – подписано на 30.04.1998 г. в София;
  • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите – подписана в Израел на 18.01.2000 г. Същата е ратифицирана от българска страна на 2.10.2001 г. Спогодбата е в сила от 31.12.2002 г.;
  • Споразумение между Република България и Държавата Израел за отмяна на визовите изисквания за техните граждани – подписано в София на 11.06.2006 г.
  • Споразумение за икономическо сътрудничество между Република България и Държавата Израел – подписано на 25 март 2008 г. в Ерусалим.
  • Споразумение за двустранно сътрудничество в областта на промишлената научно изследователска и развойна дейност в частния сектор – подписано на 7.07.2011 г. В София;
  • Протокол за изменение на Договора за насърчаване и взаимна защита на инвестициите – подписан на 7.07.2011 г. в София.
  • Меморандум за разбирателство между Министерство на отбраната на Израел и Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Република България относно сътрудничество в областта на отбранителната промишленост -15 януари 2012 г., Тел Авив.

5. Междуправителствена комисия

Между двете страни вече действа ново Споразумение за икономическо сътрудничество, на база на което между страните се създава Българо-израелска смесена комисия за икономическо сътрудничество. С Решение на МС за председател на българската част на Смесената комисия с Израел е определен министърът на туризма. Очаква се свикването на първата сесия на комисията.

6. Двустранни инициативи

В периода от 21 до 24 януари 2020 г. президентът на Република България Румен Радев посети Израел за участие в Петия Световен форум за Холокоста. В рамките на посещението си, президентът Радев се срещна с президента на Държавата Израел Реувен Ривлин, с председателя на Кнесета Юли Еделщайн и с президента на Албания Илир Мета. Президентът и придружаващата го делегация посетиха Центъра за мир и иновации „Перес“, компанията за автономни автомобили „Мобилай“ и водоснабдителната компания на Ерусалим „Агихон“.

В периода 27-30 януари 2020 г. заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика г-жа Марияна Николова посети Израел за участие в международната конференция за киберсигурност Cyber Tech 2020.

На 20 юни 2019 г. в София се проведе форумът на високо ниво InnoStart Forum, организиран съвместно от Американската търговско-промишлена палата в България и Израелско-американската търговска камара, с подкрепата на посолствата на Израел и САЩ в София. Във форума участваха еврокомисарят по цифрова икономика г-жа Мария Габриел, вицепремиерът Томислав Дончев, г-н Хеми Перес, управляващ съдружник и съосновател на фонда за рисков капитал Pitango, г-н Янив Гарти, председател на Израелско-американската търговска камара и вицепрезидент в Intel, министрите по иновациите и технологиите на Сърбия и Северна Македония и др. Участие с изказване във форума взе и министърът на икономиката Емил Караниколов.

– В периода 25-29 февруари 2019 г. по покана на израелската страна за участие в международно изложение за умни градове MUNIEXPO 2019 в Израел беше делегация от представители на местните органи на самоуправление в България.

– БТПП организира бизнес делегация за участие в изложението Homeland Security & Cyber 2018 и съпътстващата го научна конференция, които се проведоха в периода 12–15 ноември 2018 в Тел Авив.

– На 7 ноември 2018 г. в София Тех Парк се проведе семинар на тема “Киберсигурност – опитът на Израел”, организиран от посолството на Държавата Израел в София, съвместно с БТПП и Българо–израелската ТПП.

– В периода 01-02 ноември 2018 г. се осъществи официално посещение на министър-председателя на Израел и водена от него делегация в България.

– Български компании взеха участие в проведеното в Израел изложение за Интелигентна мобилност Smart Mobility (29-30.10.2018).

– В периодите 12-14 юни и 4-5 септември 2018 г. бяха реализирани официални посещения на министър-председателя Бойко Борисов в Държавата Израел.

– През май 2018 на посещение в Израел бе делегация от МЗХГ, водена от г-н Атанас Кацарчев, началник на кабинета на министъра на земеделието, храните и горите. В рамките на посещението, български компании от сферата на аграрните технологии взеха участие в аграрното изложение Agritech 2018.

В периода 24-28 април 2018 г. министърът на икономиката Емил Караниколов реализира посещение в Израел, начело на бизнес делегация от български компании, основно от сектора на ИКТ, високите технологии и стартъп. В рамките на визитата и във връзка с българското председателство на Съвета на ЕС се проведе конференцията „Tech Talent in the Old Continent: Israel, Bulgaria and the EU”, на която бяха представени перспективите за сътрудничество между България и Израел в областта на високите технологии и иновациите. Министър Караниколов проведе срещи с израелския министър на икономиката и индустрията и министъра на науката и технологиите, с директора на Израелския орган за иновации, изпълнителния директор на Федерацията на израелските търговски палати, както и с израелски компании с интерес към българския пазар.

– В периода 20-22 март 2018 г. визита в Израел реализира президентът на България Румен Радев, начело на бизнес делегация от български компании.

В периода 11 – 15 септември 2017 г. бизнес делегация, организирана от БТПП и придружаваща заместник–министъра на околната среда и водите – г-н Николай Кънчев, взе участие в изложението за водни технологии и мениджмънт WATEC 2017 в Израел.

На 6 септември 2017 г. български представители взеха участие в Годишния фестивал на иновациите в Тел Авив. Българските представителя бяха водени от президента на Атлантическия клуб, г-н Соломон Паси.

В периода 24-26 февруари 2016 г. бе осъществено работно посещение на министър-председателя Бойко Борисов в Израел. В придружаващата премиера официална делегация участваха вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев и министърът на външните работи Даниел Митов.

На 16 юли 2015 г. бе проведен българо-израелски форум, посветен на иновациите. Събитието бе организирано съвместно от Министерство на икономиката/ИАНМСП на Република България, посолството на Израел и Българска академия на науките. Проявата се състоя в сградата на БАН и целеше подобряване на сътрудничеството между двете държави в сферата на иновациите и ангажирането на институциите, бизнеса и научните среди да работят за насърчаване на иновациите по израелски модел у нас.

– В периода 22-23 юни 2015 бе проведен първият по рода си стратегически диалог в София, с участието на представители на релевантните разузнавателни, полицейски и отбранителни структури от двете държави.

На 14 април 2015 г. в София бе проведена международна конференция на тема „По стъпките на израелския модел за иновации“. Събитието бе организирано от Висшето училище по застраховане и финанси и посолството на Израел в София, с участието с приветствия на проф. Тодор Танев – екс министър на образованието и науката, заместник-министър на икономиката, секретар по здравеопазване и иновации на президента на България и израелския посланик. Презентации направиха трима израелски експерти – Елан Животовски, д-р Гай Сетън и проф. Одед Шосейов.

Споделете