Loading...

Йордания

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул. “Княз Александър І” 12
тел: +359 2 940 7688; факс:+359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg
Референт за Йордания
Мехмед Мюхтар
ул. “Княз Александър І” 12,
тел.: +359 2 940 7652
m.myuhtar@mi.government.bg

I. Търговско-икономически отношения между Република България и Йордания

II. Бизнес компас

I. Търговско-икономически отношения между България и Йордания

Ѝордания се нарежда сред важните търговски партньори на България в региона на Близкия

Изток и Северна Африка (БИСА). Стокообменът между България и Йордания през периода 2007-2019 г. има неравномерен характер. Най-високата му стойност е достигната през 2012 г., когато двустранният стокообмен възлиза на над 134 млн.щ.д. Външнотърговското салдо често е положително за Йордания.

1. Стокообмен (в млн. щ.д.)

По данни на българската статистика стокообменът между България и Йордания е както следва:

Търговски стокообмен между България и Йордания в млн. USD

Година

Стокообмен (млн. щ.д)

ръст/спад,%

Износ

ръст/спад%

внос

ръст/спад,%

Салдо

2017

49.6

1.4

21.2

-23.2

28.40

33.3

-7.2

2018

27

-45.6

21.8

2.8

5.20

-81.7

16.6

2019

31.7

17.4

20.3

-6.9

11.40

119.2

8.9

2020

23.6

-25.6

19.8

-2.5

3.80

-66.7

16

2021

46.33

96.3

42.06

112.4

4.27

12.4

37.79

I-X 2022

33.17

-40.6

20.32

12.3

12.85

-66.0

7.47

Стокообменът ни с Йордания за първите десет месеца на 2022г. възлиза на 33.17 млн. щ.д.(белижи спад от 40,6 % спрямо същия период на 2021 г.) от които износ 20,32 млн. щ.д.(ръст от 12,03 % спрямо същия период на 2021 г.). Вносът е 12.85 мил. щ.д., което означа че бележи спад от 66 % спрямо 2021 г.

Стокообменът ни с Йордания за цялата 2021г. възлиза на 46,33 млн. щ.д.(белижи ръст от 96% спрямо 2020 г.) от които износ 42,06 млн. щ.д.(ръст от 112,4% спрямо 2020 г.), вносът също бележи ръст и достига до 4,27 мил. щ.д. или ръст от 12,4 % спрямо 2020 г.

Износът ни за Йордания за 2022 г. основно се състои от: Пшеница и сме от пшеница и ръж

Крафтхартии и крафткартони; Части и апарати за въздухоплавателни превозни средства; Медикаменти; Хлебни, тестени сладкарски или бисквитени продукти

Вносът за 2022 г. се състои от: Отпадъци и отломки от мед; Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини; Нитрити, нитрати; Консервирани

Водещи позиции в стокообмена с Йордания през първите шест месеца на 2021 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Йордания

% от общия внос

Крафтхартии и крафткартони, непокрити, нито намазани, на роли или на листа, различни от тези в NN 4802 или 4803

11.9

Отпадъци и отломки от мед

68.9

Бинокли, далекогледи, астрономически далекогледи, оптични телескопи и техните корпуси; други инструменти за астрономия и техните корпуси, с изключение на апаратите за радиоастрономия

9.2

Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде

8.8

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма

5.7

Нитрити, нитрати

5.7

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с електрическо или друго оборудване; топлинни помпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от N 8415

5.6

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

4.2

2. Инвестиции

По данни на БНБ, за периода 2010-2020 г., притокът на преки йордански инвестиции в България е, както следва:

в млн. евро

Година

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 2020

-32.0

-0.2

-3.3

1.7

1.4

-0.4

4.1

0.4

-0.7

1.3

0.4

Йорданските инвестиции в България са съсредоточени в областта на услугите, недвижимите имоти и животновъдството. Проявява се интерес към инвестиране в туризма и балнеолечението.

3. Договорно-правна база

 • Договор за сътрудничество между Центъра за насърчаване на износа на Република България и Йорданската корпорация на центровете за насърчаване на износа и търговията – подписан в Аман на 05.11.2001 г.
 • Меморандум за побратимяване между Специалната икономическа зона Акаба и Варна – подписан в Аман, юни 2002 г.
 • Договор между Правителството на Република България и Правителството на Хашемитско Кралство Йордания за взаимно насърчаване и защита на инвестициите – подписан в Аман на 07.08.2002 г.
 • Меморандум за разбирателство между Агенция за чуждестранни инвестиции и Йордански инвестиционен борд – подписан в София на 26.09.2003 г.

С Меморандума са договорени обмен на мнения и информация за директни инвестиции и сътрудничество в областта посредством разнообразни дейности, като консултации, съвместни проучвания, семинари и други форуми за международни инвестиции.

 • Споразумение за сътрудничество в областта на туризма – подписано в София на 16.09.2004 г.
 • Спогодба за морско търговско корабоплаване и пристанищата – подписана в София на 17.09.2004 г.
 • Меморандум за разбирателство между Патентното ведомство на Република България и Министерството на промишлеността и търговията на Хашемитско Кралство Йордания за сътрудничество в областта на индустриалната собственост – подписан в Аман на 05.04.2005 г.
 • Споразумение за сътрудничество между Българска агенция за експортно застраховане и Jordan Loan Guarantee Corporation.
 • Споразумение за икономическо сътрудничество – подписано в Аман на 09.11.2006 г.
 • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху доходите – подписана в Аман на 09.11.2006 г.
 • Меморандум за разбирателство между Министерството на енергетиката на Република България и Министерството на енергетиката и минералните ресурси на Хашемитско кралство Йордания за сътрудничество в областта на енергетиката и минералните ресурси.
 • Меморандум за разбирателство между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Mинистерството на информационните и комуникационните технологии и съобщенията на Хашемитско кралство Йордания за сътрудничество в областта на информационните технологии и съобщенията.
 • Меморандум за разбирателство между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Mинистерството на информационните и комуникационните технологии и съобщенията на Хашемитско кралство Йордания за сътрудничество в областта на информационните технологии и съобщенията.
 • Споразумение за признаване на обучението и свидетелствата за правоспособност на моряци за работа на борда на кораби, регистрирани в Йордания, между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България – Изпълнителна агенция „Морска администрация” и Морската администрация на Йордания;
 • Споразумение за признаване на обучението и свидетелствата за правоспособност на моряци за работа на борда на кораби, регистрирани в Република България, между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България – Изпълнителна агенция „Морска администрация” и Морската администрация на Йордания;
 • Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Корпорацията за развитие на предприятията (JEDCO) на Йордания;
 • Допълнителен протокол към Спогодбата за взаимно насърчаване и защита на инвестициите.

4. Междуправителствена комисия

През 1979 г. в Аман е учредена българо-йорданска Смесена междуправителствена комисия за икономическо, промишлено, търговско и техническо сътрудничество (СМКИПТТС), където се провежда и първата й сесия.

С Решение на Министерския съвет № 890 от 2005 г. бе вдигнато нивото на председателстване на българо-йорданската Смесена комисия от равнище заместник-министри на равнище министри.

Понастоящем между страните е създадена Смесена комисия за икономическо сътрудничество, която е приемник на съществуващата до 2007 г. българо-йорданска Смесена комисия за търговско и икономическо сътрудничество. Промяната в поредността и наименованието на Комисията произтича от прекратяването действието на Търговската спогодба между страните и подписването на ново Споразумение за икономическо сътрудничество, по силата на което се създава и настоящата Смесена комисия.

5. Посещения и срещи

 • За разширяването на сътрудничеството между България и Йордания през последните години съществено допринесоха посещението на краля на Йордания Абдулла ІІ в България през август 2001 г. и реализираните през месец август 2002 г. и месец юни 2003 г. посещения на г-н Симеон Сакскобургготски – екс министър-председател на Република България, в Йордания.
 • По покана на крал Абдулла ІІ, българският президент Георги Първанов направи официално посещение в Хашемитско Кралство Йордания от 3 до 5 декември 2007 г. В рамките на визитата българският президент проведе редица официални срещи, в т.ч. с министър-председателя и с председателя на Сената на Хашемитско Кралство Йордания. По време на посещението бяха подписани междуправителствени споразумения за полицейско сътрудничество и за международни автомобилни превози, както и програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата. Президентът бе придружаван и от българска бизнес делегация, като в рамките на посещението беше проведен българо-йордански бизнес форум.
 • В периода 7-10 май 2007 г. България участва с национален щанд в Четвъртото международно изложение REBUILD IRAQ 2007, което се проведе в Аман. В изложението се включиха 4 български фирми от областта на електропромишлената, строителната и хранително-вкусовата индустрии. Към българските фирми бе проявен значителен интерес и техните представители проведоха множество срещи с местни компании.
 • В периода 13-15 май 2008 г. представители на Министерство на икономиката и енергетиката (тогава) и АЕЦ “Козлодуй” участваха във втората среща на Групата за управление на Глобалното ядрено енергийно партньорство, състояла се в Конгресния център “Крал Хюсеин Бин Тала” на Мъртво море в Йордания.
 • На 9 декември 2008 год. в БТПП бе проведена бизнес среща на български фирми с делегация на йорданската корпорация Jordan Consumer Service Co.
 • Посещение в Хашемитско Кралство Йордания на българска официална делегация в периода 25.03-29.03.2011 г. и проведени “Дни на българския бизнес в Аман” потвърждават наличието на взаимен интерес за продължаване и разширяване на двустранното сътрудничество. Съорганизатори на бизнес визитата и бизнес форума бяха Българо-йорданската камара за икономическо сътрудничество, Йорданската индустриална камара, Търговската федерация и Строителната камара на Йордания, и Посолството на Р България в Аман. В делегацията участваха над 40 български представители на бизнеса. Българската бизнес делегация проведе двустранен бизнес форум с участието на повече от 50 йордански фирми и множество представители на саудитски търговско-индустриални палати.
 • 21-23 октомври 2011 г., Мъртво море, Йордания – участие на г-н Трайчо Трайков в специална среща на Световния икономически форум посветен на Близкия Изток и Северна Африка.
 • 23 януари 2012 г., се проведе среща между г-н Трайчо Трайков и г-н Расим Хашим, извънреден и пълномощен посланик на Хашемитско кралство Йордания в Букурещ. На срещата бяха дискутирани въпроси относно предстоящата Първа сесия на българо-йорданската Смесена комисия за икономическо сътрудничество, в периода 24-25 юни 2012 г.
 • 07 ноември 2012 г. в Българската търговско-промишлена палата (БТПП) се проведе Българо-йордански бизнес форум, организиран съвместно с Йорданската корпорация за развитие на бизнеса (JEDCO) и Българо-йорданската камара за икономическо сътрудничество и е част от мисията на JEDCO за запознаване с хранителния сектор в България.
 • 03 октомври 2013 г. се проведе среща между г-н Драгомир Стойнев, министър на икономиката и енергетиката на Република България и г-н Мунзер Каббаа, извънреден и пълномощен посланик на ХК Йордания в Румъния, акредитиран за България;
 • През м.септември 2013 г. дирекция “Маркетинг, реклама и информация в туризма”,съвместно с почетния консул на Йордания, Н.Пр. д-р Хасан Бармауи, организира работна среща между представители на български туроператори и туристически агенти и йорданска делегация, в чийто състав бяха г-н Ахмед Крейшан – маркетинг директор в Йорданския туристически борд и г-н Фейсал Ал-Зоаби – директор “Бизнес развитие и проекти” на авиокомпания “Royal Wings”.
 • На 22 ноември 2013 г. се проведе среща между г-н Красин Димитров, заместник-министър на икономиката и енергетиката и г-н Венелин Лазаров, новоназначен посланик на Република България в ХК Йордания.
 • 5-7 май 2015 г. посещение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на България, г-н И.Московски, в ХК Йордания. По време на визитата е осъществена среща с министърът на транспорта Лина Шбиб и са подписани две споразумения в областта на морския транспорт. С подписването на документите ще се признава и обучението и правоспособността на йорданските моряци за работа на кораби, регистрирани в България. В рамките на визитата си министър Ивайло Московски проведе среща с министъра на съобщенията и информационните технологии на Йордания Мажд Швейке, с която обсъдиха бъдещото подписване на Меморандум за сътрудничество в областта на информационните технологии и съобщенията. Бяха проведени разговори и за продължаване на сътрудничеството между двете страни чрез обмяна на опит и информация за развитие на електронните съобщителни мрежи и услуги, политиката за развитие на информационните технологии и информационното общество, информационната и мрежова сигурност и изграждането на електронното правителство.
 • На 14 май 2015 г. в София се проведе Българо-йордански бизнес форум, а също и среща на заместник-министър Любен Петров с представители на йорданската делегация (Йорданско-европейската бизнес асоциация (JEBA), Аманската индустриална камара, Аманската търговска камара). По време на форума бяха парафирани Меморандум за разбирателство между ИАНМСП и JEBA, както и Меморандум за разбирателство между ИАНМСП и съвместно Търговската и Индустриалната камари на Аман.
 • В периода 30 октомври – 4 ноември 2015 г. се проведе търговска мисия и бизнес делегация на български предприятия и посещение на г-жа Дора Ирикова, съветник на Министъра на икономиката, в Хашемитско Кралство Йордания. Посещението бе организирано от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). В Търговско-промишлената палата на Аман бе официално открит Българо-йорданския бизнес форум, по време на който ИАНМСП подписа Споразумение за сътрудничество с Йорданската корпорация за развитие на бизнеса /JEDCO/, Йордано-европейската бизнес асоциация (JEBA), Аманската индустриална камара, както и с Аманската търговска камара.
 • На 8 декември 2015 г. се проведе среща между министър Божидар Лукарски и Н. Пр. г-н Сакер Малкауи, извънреден и пълномощен посланик на ХК Йордания в Букурещ. По време на срещата двете страни обсъдиха удобни периоди за провеждането на Първата сесия на българо-йорданската Смесена комисия за икономическо сътрудничество, равнището на стокообмена и възможности за активизиране на търговията между двете държави.
 • На 31 март 2016 г. се проведе среща на г-н Любен Петров, заместник-министър на икономиката с д-р Хасан Бармауи, почетен консул на Хашемитско Кралство Йордания в Република България. Повод за срещата беше вербална нота, изпратена от почетния консул до МИ с предложение за организиране на посещение в България на йорданска делегация (представители и фирми, членуващи в Йорданската Индустриална Камара) и провеждане на двустранен бизнес форум в гр. София. От българска страна бяха изпратени две покани до ЙИК да посетят България през месец май 2016 г. и месец октомври 2016 г. Планираните мероприятия се отложиха за 2017 г. поради невъзможност на йорданската страна.
 • В периода 15-16 декември 2018 г. президентът Румен Радев бе на официално посещение в Йордания по покана на крал Абдула II. Във водената от него делегация участие взеха вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева, ръководителите на Българската агенция за инвестиции и на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, както и представители на български компании.

Споделете