Loading...

Канада

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул. “Княз Александър І” 12
тел.:+359 02 940 7688; факс:+359 02 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg
Референт за Канада

Бойко Годев

ул. “Княз Александър І” 12,

тел.: +359 2 940 7705

b.godev@mi.government.bg

I. Търговско-икономически отношения между Република България и Канада

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи:

Производство на захарни и сладкарски изделия

Производство и търговия с вина в Канада

Информация за временно прилагане на СЕТА от 21 септември 2017 г.

IV. Други:

Практическо ръководство за пазара на европейски земеделски продукти в Канада


Канада е една от световните икономически сили и от 1976 г. е член на Г-7. Страната неизменно заема едно от първите десет места в света по обем на БВП. До голяма степен съвременна Канада прилича на САЩ по пазарите, към които икономическата й система е ориентирана, по характера на производството и по високите жизнени стандарти. Високата конкурентоспособност на канадската икономика определя и големия относителен дял на страната от около 3% в световното промишлено производство.

Най-силно развити промишлени сектори в Канада са телекомуникациите, строителството, енергетиката и автомобилостроенето. Страната е един от най-големите износители на суровини (нефт и газ, руди и метали, хартия, дървен материал) и селскостопански продукти (зърно). В производствената сфера на канадската икономика са привлечени значителни чуждестранни инвестиции (предимно от САЩ и Япония).

През последните години износът на Канада се формира основно от нефт и природен газ (водеща стокова позиция с пазарна реализация основно в САЩ), машини и оборудване, продукти на високите технологии, метали, дървесни и селскостопански продукти. Вносът на Канада се състои най-вече от машини и оборудване, автомобили, камиони и автомобилни части, химически и индустриални продукти. Понастоящем на САЩ се падат около 70% от канадския износ и 60% от вноса на страната. Макар и с малки относителни тегла Китай и Индия са най-бързо развиващите се експортни пазари на Канада със средногодишни темпове на растеж от над 10% и 7% съответно за периода след 2000 г.

I. ДВУСТРАНЕН СТОКООБМЕН

След 2005 г. се наблюдава значително активизиране на двустранната търговия между България и Канада. Върхова за първото десетилетие на нашия век е 2008 г., когато е отчетен стокообмен от 124 млн. щ.д. (български износ за 60.2 млн. щ.д. и внос от Канада за 63.8 млн. щ.д.). През 2009 г. стокообменът с Канада спадна до 113.9 млн. щ.д., от които български износ за 44.2 млн. щ.д. и внос от Канада за 69.7 млн. щ.д. Последвалото през 2010 г. свиване на взаимната търговия бе много по-съществено – до 76.8 млн. щ.д., при реализиран български износ за 36.4 млн. щ.д. и внос от Канада за 40.4 млн. щ.д. През 2011 г. обаче тази негативна тенденция бе пречупена, като това се дължи почти изцяло на резкия скок в българския износ, нараснал повече от три пъти спрямо предходната година макар и за сметка основно на една стокова позиция. Данните за 2012 г. показват по-нататъшно увеличаване на двустранната търговия в резултат на устойчивия ръст на българския износ, но през 2013 г. отново настъпва спад, обусловен от свиване както на експорта ни за Канада, така и на вноса от тази страна.

В началото на настоящото десетилетие българският износ за Канада се характеризираше с относително стабилна стокова структура, в която водещи бяха следните позиции: руди на благородни метали; ламарини, листове и ленти от мед; хлебарски и сладкарски продукти; препарати, използвани за храна на животни; двигатели и електрически акумулатори. В структурата на вноса от Канада господстващо бе мястото на медните руди и техните концентрати, чийто относителен дял доскоро надхвърляше 50%, следвани от зеленчуците със сухи бобови чушки и електрическите апарати за сигнализация.

Стокообмен между България и Канада (млн. щ.д.)

Година

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2017

132.5

58.5

74.0

-15.5

2018

171.2

93.6

77.6

16.0

2019

207.1

124.3

82.8

41.5

2020

309.5

135.3

174.2

-38.9

2021

229.4

81.4

148.0

-66.6

Водещи стоки в стокообмена с Канада за 2018 г.

Износ

%

Внос

%

Медни руди и концентрати

20.2

Руди на благородни метали и техните концентрати

34.5

Ламарини, листове и ленти от мед

9.4

Меден камък

17.1

Антибиотици

6.4

Ракообразни

9.6

Семена от слънчоглед

4.7

Други печатни произведения

3.2

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

3.6

Пътнически автомобили

3.0

Стокообменът с Канада за 2018 г. се увеличава с 29% в резултат основно на значителен ръст на експорта. Българският износ нараства с 60% под влияние главно на реализирани значителни продажби на медни руди и концентрати и на електрически акумулатори на фона на нулеви стойности за 2017 г. Отчетеното общо увеличение е подкрепено също така от съществен ръст при интегралните схеми (+51%), антибиотиците (+41%), ламарините от мед (+31%), оптичните влакна (+23%) и слънчогледовите семена (+12%). По-значителен спад сред основните позиции в експортната листа се наблюдава при етеричните масла (-66%) и хлебарските изделия (-38%). Вносът от Канада бележи ръст от 5% за 2018 г., като това увеличение се дължи преди всичко на осъществени крупни доставки на руди на благородни метали при доста по-малки количества през предходната година. Сред традиционно водещите напоследък позиции в импортната листа значително нарастване отбелязва вносът на ракообразни (+54%), докато при медния камък има съществен спад (-63%).

Водещи стоки в стокообмена с Канада за 2019 г.

Износ

%

Внос

%

Руди на благородни метали и техните концентрати

47.5

Медни руди и техните концентрати

34.3

Антибиотици

5.1

Меден камък

16.6

Ламарини, листове и ленти от мед

3.8

Ракообразни

8.2

Семена от слънчоглед

3.4

Пътнически автомобили

5.1

Дамски костюми, сака, рокли, панталони

3.1

Отпадъци и отломки от мед

3.2

Според ревизираните данни двустранният стокообмен с Канада нараства с 21% през 2019 г. под влияние основно на значително увеличение на износа в съчетание с по-нататъшно ускоряване и при вноса. Българският износ се повишава съществено с близо 33% спрямо 2018 г. Това се дължи главно на осъществения значителен износ на руди от благородни метали, отсъстващи от данните за предходната година. Сред основните позиции в експортната ни листа за страната чувствително увеличение се наблюдава при медицинските инструменти (над 2 пъти), дамските костюми (+61%), сирената (+58%) и консервираните плодове (+19%). Отчетният ръст от 6.7% на вноса от Канада е обусловен най-вече от възобновени доставки на медни руди и концентрати, както и на повишение от 77% при покупките на пътнически автомобили.

Водещи стоки в стокообмена с Канада за 2020 г.

Износ

%

Внос

%

Руди на благородни метали и техните концентрати

51.7

Медни руди и техните концентрати

68.3

Семена от слънчоглед

5.0

Меден камък

11.5

Дамски трикотажни облекла

3.3

Ракообразни

4.1

Ламарини, листове и ленти от мед

3.3

Пътнически автомобили

3.0

Медикаменти

2.3

Хранителни продукти

1.8

Предварителните данни за 2020 г. показват 46%-ен ръст на двустранния стокообмен спрямо 2019 г. Това съществено нарастване отразява значително увеличение на вноса (+105%), подкрепено от устойчиво повишение на износа (+6.8%). Отчетеното нарастване на българския износ се дължи основно на реализираните по-високи в стойностно отношение доставки на руди на благородни метали (+16%), на семена от слънчоглед (+56%), на медикаменти (+26%) и на дамски трикотажни облекла (+12%). От своя страна вносът нараства главно поради съществени покупки на медни руди и концентрати (+310%), меден камък (+42%), пътнически автомобили (+23%) и хранителни продукти (+43%).

През 2021 г. стокообменът с Канада достига 229,4 млн. щ.дол. , от които износ за Канада – 81,4 млн. щ.д /отбелязвайки спад от почти 40% спрямо 2020 г. и внос 148.0 млн. щ.д. , със спад от 15% спрямо 2020 г.

Износът ни през 2021 г. се състои основно от: електрически трансформатори, индуктивни бобини и дросели: стъкларски изделия – дамаджани, бутилки, флакони, буркани ; временно консервирани плодове; мачтово-стрелови кранове; подемни кранове; матраци; артикули за легла; препарати от видовете, използвани за храна на животни; тъкани килими и други подови настилки; шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао; етерични масла; концентрирани разтвори на етерични масла; интегрални схеми и електронни микрокомплекти; дамски костюми, ансамбли, сака, рокли, поли; стартери за двигатели с вътрешно горене, свещи за запалване или загряване; хлебарски, тестени сладкарски продукти; мебели и др.

Вносът през 2022 г. от Канада се състои главно от: медни руди и техните концентрати; пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора; ракообразни; брашна; хранителни продукти; електрически апарати за звукова или визуална сигнализация; Зеленчуци със сухи бобови чушки; замразени риби; земеделски, градинарски или лесовъдни машини; медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати; трактори; машини и устройства за събиране на реколтата или вършитба на земеделски култури; машини за почистване или сортиране на яйца; медикаменти ; апарати и устройства за загряване, сваряване, изпичане, дестилация, ректификация, стерилизация; артикули и дрехи; инструменти и апарати за геодезия, топография, земемерство, нивелиране, фотограметрия, хидрография, океанография, хидрология, метеорология или геофизика, с изключение на компасите; далекомери; отпадъци и отломки от мед; препарати от видовете, използвани за храна на животни и др.

II. ИНВЕСТИЦИИ

Преките канадски инвестиции в България са сравнително скромни, като след достигнатия пик от 26.7 млн. евро през 2004 г. нетният годишен поток на капиталовложенията се характeризира с едноцифрени стойности. Регистрираният спад в нетните стойности се свързва основно с водещия началото си от кризата през 2008-2009 г. процес на пресъхване на международните инвестиционни потоци, а така също с протичащото изплащане на вътрешнофирмени кредити в съответствие с погасителните планове. За 2012, 2013 и 2014 г. нетните трансакции са в размер съответно на 1.4 млн., -0.7 млн. и 3.0 млн. евро. Според данните на БНБ нетният поток на ПЧИ от Канада през 2015 г. възлиза на 2.6 млн. евро, а през 2016 г. нетните трансакции са с отрицателен знак в размер на -7.8 млн. евро. За 2017 г. централната ни банка отчита нетни трансакции с Канада в размер на 1.6 млн. евро, през 2018 г. нетният поток се оценява на 14.8 млн. евро, а през 2019 г. – на 6.2 млн. евро. Понастоящем данните за 2020 г. показват приток в размер на 3.3 млн. евро. По изчисления на БАИ сумата на всички капиталовложения, реализирани от канадски компании в България за периода 1996-2016 г., е 61 млн. евро, като по този начин страната се нарежда на 47-мо място в класацията по географски признак на инвеститорите у нас.

Осъществените до момента у нас преки капиталовложения от Канада са съсредоточени главно в добивната промишленост и аутсорсинга на бизнес процеси, като България се стреми да насърчи развитието на инвестиционното сътрудничество в сферата на високите технологии и инфраструктурата.

Най-големият канадски инвеститор в България е фирмата „Дънди Прешъс Металс”, носител на сертификат за инвеститор първи клас, която работи у нас от септември 2003 г., след като придоби активите на “Наван майнинг” в страната: действащия златно-меден рудник до Челопеч и лицензионни площи за търсене и проучване на полезни изкопаеми край Крумовград. През февруари 2011 г. компанията получи концесия за добив на злато от находището „Хан Крум”, а през януари 2014 г. бе въведен в експлоатация цех за производство на пиритен концентрат в мина “Челопеч”, като инвестицията в тази нова производствена мощност е за 23 млн. щ.д. През септември 2015 г. „Дънди прешъс” получи три разрешения за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площи в областите Кърджали, Хасково и Софийска. Общият размер на инвестициите в проучвателните дейности надхвърля 1.3 млн. щ.д. През март 2016 г. “Дънди Прешъс Металс” получи нови три разрешения за търсене и проучване на площите “Лада“ и “Ярило” в община Крумовград и на площта “Камен връх” в община Банско за наличие на метални полезни изкопаеми. От есента на 2016 г. стартира и проектът на „Дънди прешъс” за изграждане на изцяло нова мина за добив на злато и сребро край Крумовград в местността „Ада тепе“. Общата инвестиция в миннообогатителния комплекс, който бе официално открит през август 2019 г., е за 168 млн. долара.

През последните години е налице и засилен интерес от страна на канадски инвеститори в сферата на ИКТ и аутсорсинга на бизнес процеси у нас. През септември 2012 г. водещият канадски телекомуникационен оператор TELUS Communications навлезе на българския пазар чрез своята дъщерна компания TELUS International, като стана партньор на създадената у нас CallPoint New Europe, придобивайки миноритарния дял от 37.5% на ЕБВР. Фирмата CallPoint New Europe, специализирана в аутсорсинг услугите, е създадена през 2004 и нейни клиенти са компании от сферата на туризма, търговията на дребно, онлайн търговията и телекомуникациите. Понастоящем TELUS International е най-големият работодател в аутсорсинг индустрията у нас, като персоналът на компанията в България (два центъра в София и един в Пловдив) надхвърля 3000 служители. Успешно развиват своя бизнес и местните поделения в България на Optimal Payments (аутсорсинг на бизнес процеси) и Adastra (услуги в информационния мениджмънт и разработването на софтуер).

юни 2022 г.

Дирекция “Външноикономическо сътрудничество”

Министерство на икономиката и индустрията

Споделете