Loading...

Казахстан

Министерство на икономиката и индустрията

Деница Колинс
Началник на отдел “Руска федерация, страни от ОНД и Грузия”
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7908
e-mail: d.collins@mi.government.bg
Референт за Казахстан
Иван Баталов
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7623
e-mail:
i.batalov@mi.government.bg

Ивана Маринова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7722
e-mail:
i.marinova@mi.government.bg

І. Бизнес компас

ІІ. Двустранни търговско-икономически отношения между Република България и Република Казахстан

Стокообмен

Външнотърговски стокообмен на България с Казахстан

(в хил.щ.дол.)

Години:

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2013 г.

104 311

45 049

59 262

-14 214

2014 г.

94 541

46 173

48 368

-2 195

2015 г.

54 084

26 417

27 667

-1 250

2016 г.

35 882

16 939

18 943

-2 004

2017 г.

40 414

25 142

15 271

9 187

2018 г.

35 169

29 770

5 399

24 371

2019 г.

41 520

37 899

3 621

34 278

2020 г.

54 260

38 113

16 147

21 966

2021 г.

48 101

45 761

2 340

43 421

2022 г.

87 732

58 007

29 725

28 282

I-VI 2022 г.

22 871

16 699

6 172

10 526

I-VI 2023 г.

48 937

45 044

3 893

41 151

Източник: МИИ

През 2022 г. двустранният стокообмен възлиза на 87.7 млн. щ. долара, като е нараснал с 82.4%, спрямо 2021 г. Вносът от Казахстан в България достига 29.7 млн. щ. долара, в сравнение с 2.3 млн. щ. долара през 2021 г. Износът от България се увеличи с 26.5% и възлиза на 58.0 млн. щ.д.

През първото полугодие на 2023 г. стокообменът между двете страни отбеляза ръст от 114% и възлиза на 48.9 млн. щ. долара, за сравнение, през същия период на 2022 г. стокообменът се равнява на 22.9 млн. долара.

Водещи стоки по внос-износ

Водещи стоки в износа на България за Казахстан през 2022 г.

Стоки:

% дял

Медикаменти

26.1

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

6.8

Пластмасови самозалепващи се плочи, листа, ленти, фолио и други плоски форми

4.5

Автомобилни превозни средства за специални цели

3.4

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове

3.0

Източник: МИИ

Водещи стоки във вноса на България от Казахстан през 2022 г.

Стоки:

% дял

Необработен алуминий

50.9

Каменни въглища

34.1

Източник: МИИ

Нашата страна има потенциал да увеличи износа си за Казахстан на редица стоки и услуги, като: медикаменти; технологични линии за преработка на плодове и зеленчуци; сглобяеми конструкции; помпи за течности; електрически акумулатори; кари – високоповдигачи; машини и апарати; сметачни и счетоводни машини; осветителни тела; строителни и туристически услуги; препарати за поддържане на косата; препарати за уста; мебели; дърводелски изделия; готови сосове и препарати за сосове; плодови сокове; замразени зеленчукови смеси, консерви и други.

Договорно-правна основа

Между България и Казахстан са подписани следните по-важни документи:

 • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Казахстан за икономическо сътрудничество, подписано на 3 октомври 2011г. в Нур Султан, в сила от 13 септември 2012 г.;
 • Договор между правителствата на Р България и Р Казахстан за сътрудничество в областта на туризма, подписан на 15.09.1999 г. в София; в сила от 23.07. 2000 г.
 • Договор между правителствата на Р България и Р Казахстан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 15.09.1999 г. в София. На 24 юли 2006 г. в София бе подписан Протокол за изменение и допълнение, в сила oт 21.05.2007 г.
 • Спогодба между правителствата на Р България и Р Казахстан за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, подписана на 13.11.1997 г., в сила от 24.07.1998 г.;
 • Спогодба между правителствата на Р България и Р Казахстан за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 13.11.1997 г., в сила от 19.08.1999 г.;
 • Протокол между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Комитета по енергетика на Р България и Министерството на енергетиката, индустрията и търговията и Агенцията за стратегическо планиране и реформа на Р Казахстан за намерения за сътрудничество в областта на нефта и природния газ, подписан на 13.03.1998 г. в София;
 • Меморандум между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Р България и Министерство на енергетиката, индустрията и търговията на Р Казахстан за сътрудничество в областта на строителството, подписана на 13.03.1998 г. в София;
 • Спогодба между правителствата на Р България и Р Казахстан за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии, подписана на 15.09.1999 г. в София;
 • Спогодба между Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа на Р България и Министерството на селското стопанство на Р Казахстан за сътрудничество в областта на селското стопанство, подписана на 15.09.1999 г. в София;
 • Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Казахстан за безвизови пътувания на граждани, притежатели на дипломатически и служебни паспорти, подписана в гр.София на 4 декември 2009 г.;
 • Договор между Република България и Република Казахстан за правна помощ по наказателни дела (Ратифициран със закон, приет от 43-то Народно събрание на 14 май 2015 г. – ДВ, бр. 38 от 2015 г. в сила от 5 ноември 2015 г.);
 • Правосъдният министър Данаил Кирилов и Генералният прокурор на Казахстан Гизат Нурдаулетов подписаха Договор за трансфер на осъдени лица между Република България и Република Казахстан на 13.05.2019 г.

Работа на Междуправителствената комисия (МПК)

Съществена роля за активизиране на връзките между двете страни е отредена на Междуправителствената българо-казахстанска комисия за икономическо сътрудничество.

Съгласно РМС 808 от 17.11.2023 г. съпредседател на МПК от българска страна е министърът на икономиката и индустрията на Република България.

В рамките на Четвъртото заседание на Комисията (9-10 юни 2016 г., гр. Астана) бяха набелязани мерки за насърчаване на двустранното сътрудничество в редица области, в т.ч. в сферата на търговията и икономиката, регионалното развитие и строителството, селското стопанство, информационните и комуникационните технологии, транспорта, енергетиката, туризма, спорта, здравеопазването и социалното развитие, образованието и науката.

Свързани документи

Споделете